موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

برای توصیف یک شاخص چنین اطلاعاتی باید ارائه شود: کاربردها، مولفه‌ها، روابط، مقادیر، بدیل‌ها، نقد و سابقه

کاربردها

کاربردهای شاخص در این قسمت بیان می‌شود.

مولفه ها

تعریف، اجزاء و شیوۀ محاسبۀ یا اندازه‌گیری شاخص در این قسمت آورده می‌شود.

روابط

متغیرهای موثر بر شاخص و همچنین تاثیرات این شاخص بر سایر متغیرها در این قسمت بیان می‌شود.

مقادیر

مقادیر شاخص برای چند مورد آورده می‌شود.

بدیل ها

بدیل‌های ارائه شده برای شاخص در این قسمت معرفی شده و تا تناظر بین آن‌ها تا حدی بیان می‌شود.

نقد

نقد نظری (ارزیابی مبانی نظری ارائه شده برای شاخص)، نقد تجربی (مروری بر تحقق یا عدم تحقق وضعیت مطلوب مورد ادعای پیشنهاد کنندگان شاخص)، نقد تاریخی (بررسی تداوم یا عدم تداوم شرایط تاریخی مفروض پیشنهاد کنندگان شاخص)

سابقه

این قسمت شامل موارد زیر است:

  • فرد یا مؤسسه پیشنهاد کننده و یا طراحی کننده
  • مرجع رسمی اعلام کنندۀ مقادیر
  • تاریخچه‌ای از پذیرش وگسترش به کار گیری
  • سیر تکمیل، انشقاق و ترکیب آن با شاخص‌های دیگر
چارچوب شاخص همه موارد