موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading
  1. توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگى، جغرافیایى و تاریخى خود، و متکى بر اصول اخلاقى و ارزش هاى اسلامى، ملى و انقلابى، با تأکید بر: مردم سالارى دینى، عدالت اجتماعى، آزادی هاى مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها، و بهره‌مند از امنیت اجتماعى و قضایى.
  2. برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناورى، متکى بر سهم برتر منابع انسانى و سرمایه اجتماعى در تولید ملى.
  3. امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعى مبتنى بر بازدارندگى همه جانبه و پیوستگى مردم و حکومت.
  4. برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت قضایى، تأمین اجتماعى، فرصت هاى برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب.
  5. فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت مند، برخوردار از وجدان کارى، انضباط، روحیه تعاون و سازگارى اجتماعى، متعهد به انقلاب و نظام اسلامى و شکوفایى ایران و مفتخر به ایرانى بودن.
  6. دست یافته به جایگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه ى آسیاى جنوب غربى (شامل آسیاى میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهاى همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزارى تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادى، ارتقا نسبى سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
  7. الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوى مردم سالارى دینى، توسعه کارامد، جامعه اخلاقى، نواندیشى و پویایى فکرى و اجتماعى، تأثیرگذار بر همگرایى اسلامى و منطقه اى بر اساس تعالیم اسلامى و اندیشه هاى امام خمینى (ره).
  8. داراى تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزّت، حکمت و مصلحت.

ملاحظه: در تهیه، تدوین و تصویب برنامه هاى توسعه و بودجه هاى سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که: شاخص‌هاى کمى کلان آن‌ها از قبیل نرخ سرمایه گذارى، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملى، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک هاى بالا و پایین جامعه، فرهنگ و آموزش و توانایی هاى دفاعى و امنیتى، باید متناسب با سیاست هاى توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاست‌ها و هدف‌ها به صورت کامل مراعات شود.

در آذرماه سال 1382 سیاست هاى کلى برنامه بیست ساله آینده کشور تحت عنوان «چشم‌انداز جمهورى اسلامى ایران در افق 1404 هجرى شمسى» از سوى مقام معظم رهبرى به رئیس جمهور ابلاغ شد.

ایران قانون چشم انداز سیاست های کلی نظام همه موارد