موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

شاخص ضریب مکان[1] در متداول‌ترین شکل خود ابزاری برای اندازه‌گیری درجه تخصص تولیدی یک منطقه در فعالیت‌های مختلف اقتصادی محسوب می‌شود. در این شاخص، متغیرهایی نظیر ارزش‌افزوده بخش‌ها، میزان تولید بخش‌ها، میزان اشتغال، میزان سرمایه‌گذاری و ... هر یک از فعالیت‌های اقتصادی استان نسبت به ارزش‌افزوده بخش‌ها، میزان تولید بخش‌ها، میزان اشتغال، میزان سرمایه‌گذاری و ... همان فعالیت اقتصادی در کل استان سنجیده می‌شود و فعالیت‌هایی که از تخصص تولیدی برخوردارند، نمایان می‌شود. برای محاسبه ضریب مکان در این تحقیق از رابطه زیر استفاده می‌شود:

نتیجه محاسبه ضریب مکان به سه حالت زیر خواهد بود.

  • اگر LQ>1 باشد، منطقه در فعالیت مورد نظر نسبت به کل استان از تخصص تولیدی بیشتری برخوردار است.
  • اگر LQ=1 باشد، تخصص تولیدی منطقه و استان در فعالیت مورد نظر یکسان است.
  • اگر LQ<1 باشد، منطقه در فعالیت مورد نظر نسبت به کل استان از تخصص تولیدی کمتری برخوردار است.

نتایج این مرحله وضعیت موجود ساختار اقتصادی استان و مزیت نسبی هر یک از آن‌ها را در یکی از فعالیت‌های عمده اقتصادی (صنعت وکشاورزی) مشخص می‌سازد.


[1] Location Quotient

شاخص استان همه موارد