موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

پایش، کسب آگاهی از وضعیت یک سامانه در طول زمان (گذشته، حال و آینده) است. مولفه‌های اصلی سامانه پایش عبارتند از: مخاطبان، شاخص‌ها و گزارش‌ها. شاخص‌ها، متغیرهای انتخاب شده برای توصیف وضعیت هستند که مقادیر آن‌ها به صورت گزارش‌هایی به اطلاع مخاطبان رسانده می‌شود. چارچوب «طراحی سامانه پایش» عام بوده و در همه موضوع‌ها قابل استفاده است.

جایگاه و دامنه کاربرد

سامانه پایش یکی از زیرساخت‌های مدیریتی است که در مرحله راهبری (از مراحل مدیریت سامانه) به کار می‌آید.

کارکرد سامانه پایش متناسب با مخاطبان در جدول 1 بیان شده است.

جدول 1 : دستاوردهای سامانه پایش

مخاطب کارکرد توضیح
ناظران ایجاد رضایت، اعتماد و همراهی ناظران مسئولیتی در مدیریت موضوع مورد نظر ندارند؛ اما آگاهی آن‌ها از وضعیت موضوع، باعث شکل‌گیری تصورات درست، افزایش رضایت، اعتماد و همچنین جلب حمایت و همکاری می‌شود.
مسئولان بالادستی کمک به تصمیم سازی اطلاعات فراهم شده، اشراف بیشتر و امکان نظارت دقیق‌تری بر عوامل و فعالیت‌ها را فراهم می‌کند؛ بدین ترتیب امکان اتخاذ تصمیمات اصلاحی (مانند تخصیص بودجه، منابع انسانی، اصلاح اهداف و راهبردها) به موقع و پیگیری نتایج فراهم می‌شود.

با تولید و انتشار اطلاعات، داده‌های مناسبی برای تحلیل و مقایسه عملکرد نسبت به دوره‌های گذشته فراهم می‌سازند. این اطلاعات می‌تواند به‌ منظورهای مختلف از جمله رتبه‌بندی مدیران و واحدهای سازمانی، تعیین اولویت‌های پژوهشی و ... استفاده شود.

مسئولان مستقیم تقویت خودسازماندهی با تولید، تحلیل و انتشار داده‌های مربوط به عملکردها و پیامدها، امکان خودارزیابی و اصلاح عملکرد فراهم می‌شود. سامانه پایش نخست از طریق آگاه‌‌سازی مسئولان مستقیم، می‌تواند بر عملکرد موثر باشد
پژوهشگران دسترسی به داده ها داده‌های مناسبی در سامانه پایش گردآوری می‌شوند که برای پروژه‌های پژوهشی مفید هستند.

یک فرد ممکن است چندین نقش داشته و بنابراین در بیش از یک دسته مخاطبان قرار بگیرد، مثلا یک فرد در برخی از امور، مسئولیت مستقیم داشته و در امور دیگر، مسئولیت بالادستی داشته باشد؛ برای چنین افرادی سامانه پایش هم برای تصمیم‌‌سازی مفید است و هم برای خودسازماندهی.

تعریف محدوده

محدوده سامانه پایش با مشخص شدن «موضوعی» که باید پایش شود تعریف می‌شود. «موضوع» با بیان مرز، جایگاه و مولفه‌های مهم تعریف می‌شود. مرز مشخص می‌کند که موضوع شامل چه چیزهائی بوده و شامل چه چیزهائی نیست. با بیان روابط مفهومی و علت و معلولی سامانه مورد نظر با سایر موضوعات، جایگاه آن مشخص می‌شود و با بیان مولفه‌ها مهم (مصادیق و یا اجزاء مهم)، ابعاد سامانه مورد نظر آشکارتر می‌شود.

شناسایی وضعیت پایش

شناسایی وضعیت فعلی پایش موضوع مورد نظر، برای شناسایی چالش‌ها و طراحی مناسب سامانه پایش جدید ضروری است؛ البته اگر پایش (هر چند ابتدایی) برای موضوع مورد نظر انجام نمی‌شود، این مرحله حذف می‌شود.

با توصیف و تبیین موارد زیر، وضعیت سامانه پایش مشخص می‌شود:

 1. شاخص‌ها: چه شاخص‌هایی برای سنجش وضعیت موضوع مورد پایش مورد استفاده قرار می‌گیرند؟
 2. گزارش‌ها: چه گزارش‌هایی تهیه شده و در دسترس چه کسانی قرار می‌گیرد؟
 3. سازماندهی: چه واحدهایی اقدام به گردآوری اطلاعات نموده و چه فعالیت‌هایی برای تدوین گزارش‌ها انجام می‌دهند؟

پس از توصیف وضعیت، مسائلی که در ساز و کارها و نتایج فعالیت‌های پایش وجود دارد بررسی شده و جمع‌بندی لازم انجام خواهد شد. جمع‌بندی وضعیت فعلی، نیاز به اصلاح جزئی یا بازطراحی پایش را مشخص می‌کند. اگر نیاز به اصلاح جزئی باشد، مواردی که باید اصلاح شوند، در جمع‌بندی مشخص می‌شوند.

فهرست مسائل سامانه پایش، شامل خطاهای طراحی و اجرای سامانه پایش هستند که در قسمت «خطاها» در این چارچوب بیان شده‌اند.

طراحی سامانه پایش

شناسایی مخاطبان

سامانه پایش برای کسب آگاهی مخاطبان و تاثیر‌گذاری بر رفتار آن‌ها طراحی و فعال می‌شود. شناسایی مخاطبان و نیازها متناظر با یکدیگرند. گاهی مخاطبانی مطرح می‌شوند که باید نیازهای آن‌ها را پیدا نمود، گاهی اهدافی برای پایش تعیین شده‌اند که باید مخاطبان آن‌ها را شناسایی کرد.

مخاطبان شامل همه ذی‌حقان مرتبط با موضوع پایش هستند.

مثال: مخاطبان پایش یک سازمان شامل کارکنان، مشتریان، تأمین‌کنندگان، سهام‌داران، حاکمیت جامعه و گاهی عموم مردم هستند.

مخاطبان به لحاظ اهداف پایش در چهار دسته طبقه‌بندی می‌شوند که عبارت‌اند از: ناظران، مسئولان بالادستی، مسئولان مستقیم و پژوهشگران. مخاطبان در هر یک از این دسته‌ها بر اساس میزان دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی می‌شوند؛ سطح دسترسی بر اساس معیارهای زیر مشخص می‌شود:

 • اطلاعات مورد نیاز: سطح دسترسی به اطلاعات با توجه به موضوعات و دقت (جزئیات) مورد نیاز در ارائه اطلاعات مشخص می‌شود. به‌ عبارت دیگر بر اساس این که هر مخاطب در چه دوره زمانی به اطلاعات نیاز دارد، دسترسی تعریف می‌شود.
 • فرصت خودسازماندهی: شاخص‌ها دارای اثرات جانبی هستند و اگر دسترسی به اطلاعات مربوط به آن‌ها مدیریت نشود ممکن است، اثر منفی بر عملکرد داشته باشند. به‌ منظور جلوگیری از انباشت اطلاعات و کاهش کارایی اطلاعاتی و تحقق پیدا کردن خودسازماندهی در بین افراد، لازم نیست همه اطلاعات بلافاصله در اختیار افراد سطوح بالا قرار گیرد. به عنوان مثال برخی از اطلاعات مربوط به دادگستری در وهله اول لازم است در دسترس رئیس دادگستری قرار گیرد تا فرصت اصلاح عملکرد برای وی فراهم شود.

باید بین حفاظت از اطلاعات (محرمانگی) و فایده دسترسی به اطلاعات مبادله درستی انجام داد. محرمانه کردن بیش از حد باعث تصمیم‌گیری‌های نادرست (به‌ دلیل عدم اطلاع) شده و انتشار بیش از حد نیز آثار نامطلوبی دارد.

با استفاده از روش‌های زیر می‌توان نسبت به تعیین نیازهای اطلاعاتی مخاطبان اطمینان پیدا کرد:

 1. مصاحبه عمیق با صاحب‌نظران و برخی از مخاطبان درباره نیازهای اطلاعاتی در ابتدای پژوهش و ارزیابی گزارش‌های پیشنهادی
 2. نظرسنجی از مخاطبان قبل و بعد از استقرار سامانه پایش و مقایسه تغییرات اشراف آن‌ها به موضوع مورد پایش

طراحی شاخص‌ها

وضعیت یک سامانه را با مقادیر متغیرهای متعددی می‌توان توصیف کرد، اما برای پایش، باید برخی از متغیرها را به عنوان شاخص انتخاب نمود و مقادیر آن‌ها اندازه‌گیری، تحلیل و گزارش شود. اندازه‌گیری مقادیر همه متغیرها هزینه‌های زیادی داشته و از طرف دیگر ارائه اطلاعات بیش از حد به مخاطبان، مفید نیست و با توجه به محدودیت‌های زمانی و ذهنی حتی ممکن است زیان آور نیز باشد.

مراحل طراحی شاخص‌ها در تصویر 1 نمایش داده شده است. اولین مرحله، تعیین متغیرها است؛ سپس برخی از متغیرها به عنوان شاخص انتخاب شده و یا برای تعریف شاخص ترکیبی، با یکدیگر ترکیب می‌شوند. در ادامه، روش‌های اندازه‌گیری و ارزش گذاری شاخص‌ها مشخص می‌شوند.

تصویر 1 : مراحل طراحی شاخص‌ها

طراحی شاخص‌ها فرایندی خطی نبوده و رفت و برگشتی است؛ به عنوان مثال اینگونه نیست که ابتدا همه متغیرها تعریف شده و سپس مرحله انتخاب آغاز شود؛ معمولا ابتدا ایده‌هایی مطرح شده و معیارهای انتخاب شاخص برای آن بررسی می‌شود و در صورت مناسب بودن متغیر پیشنهادی، کار بیشتری بر روی آن انجام می‌شود. به عنوان مثال دیگر اگر هدف طراحی یک شاخص ترکیبی باشد، ابتدا محدوده مفهوم مورد نظر مشخص شده و مولفه‌های آن به عنوان متغیرهایی که باید باهم ترکیب شوند، شناسایی می‌شوند.

تعیین متغیرها

هریک از فعالیت‌ها و رویدادهای موضوع مورد پایش، یک داده است که یک یا چند مشخصه دارد. مفاهیمی که بیش از یک مقدار داشته باشند، متغیر نامیده می‌شوند؛ به‌ عبارت دیگر متغیر دربردارنده داده‌های متفاوتی است که براساس شباهت مشخصه هایشان در یک دسته (به عنوان یک مفهوم) قرار گرفته‌اند. یک متغیر ممکن است شامل یک یا چند مشخصه باشد؛ در این صورت بر اساس هر مشخصه، داده‌ها یک نوع توزیع آماری داشته و برای بیان نحوه توزیع داده‌ها، از مقادیر «فراوانی، مرکزی (میانگین، میانه، مد)، پراکندگی (واریانس، انحراف معیار، چولگی) و نسبت ها» می‌توان استفاده نمود.

مثال: نوع شغل در بین زنانی که همه شان خانه دار هستند، یک متغیر نیست بلکه یک مشخصه ثابت تلقی می‌شوند؛ اما سن در بین آن‌ها یک متغیر است به شرطی که لااقل دو نفر از آن‌ها سن یکسانی نداشته باشند.

مثال: داده‌های متغیر نرخ بیکاری را می‌توان بر اساس مشخصه‌هایی مانند منطقه جغرافیایی، سن، تحصیلات و جنسیت دسته‌بندی کرد. واریانس نرخ بیکاری بر اساس منطقه جغرافیایی متفاوت از واریانس آن بر اساس سن است.

متغیرها را می‌توان با معیارهای مختلفی دسته‌بندی کرد؛ مهم‌ترین دسته‌بندی‌ها عبارتند از:

 • ساختاری، رفتاری: متناظر با رویکردهای ساختاری و رفتاری در شناسایی سامانه‌ها، می‌توان متغیرها را به دو دسته ساختاری و رفتاری تقسیم کرد.
 • واقعی، تصوری: اگر داده‌ها درباره واقعیت باشند، متغیر واقعی و اگر داده‌ها درباره تصورات افراد (برداشت‌ها، احساس‌ها) باشند، متغیر تصوری است.
 • درونی، محیطی: متغیرها بر اساس این که داده‌های مربوط به آن‌ها درون سامانه یا محیط آن باشند، به دو دسته درونی و محیطی تقسیم می‌شوند.

متغیرهای تصوری اهمیت ویژه‌ای برای پایش دارند. زیرا تصور افراد از واقعیت، مبنای رفتارها و اظهارنظرهایشان قرار می‌گیرد، نه آنچه که در واقعیت وجود دارد؛ شکاف بین واقعیت و تصور باید به خوبی تحلیل شود تا بتوان مسائل ناشی از سوء برداشت‌ها را کاهش داد. تفاوت بین واقعیت و تصور هم در مورد وضع موجود موضوعیت دارد و هم در مورد وضع مطلوب.

مثال: ممکن است بین مقدار واقعی «مدت رسیدگی به پرونده ها» و تصور افراد از این مدت، متفاوت باشد؛ همچنین ممکن است «مدت مطلوب برای زمان رسیدگی براساس منابع موجود و اولویت ها» با «مدت مورد انتظار مردم» تفاوت داشته باشد.

مراحل کلی تعیین متغیرها به این ترتیب است:

 1. شناسایی متغیرها؛
 2. کمی سازی؛
 3. تغییر متغیر؛
 4. برقراری ارتباط بین متغیرها.

شناسایی متغیرها

با چندین روش می‌توان متغیرهای پایش را شناسایی نمود:

 1. گردآوری
 2. ردیابی روابط
 3. شناسایی مصادیق شاخص‌های عام
 4. انتخاب متغیرها بر اساس شبکه مسائل و اهداف
 5. تعریف متغیرها

روش‌های اول تا چهارم مبتنی بر داده‌های موجود برای شناسایی متغیرها هستند؛ اما اگر داده‌ها کافی نباشند، لازم است با رویکردی بنیادی به تعریف متغیرها پرداخت.

متغیرها را می‌توان از این منابع گردآوری کرد:

 1. شاخص‌های مطرح شده: اگر در محدوده پایش، شاخص‌هایی وجود داشته باشند، می‌توان از آن‌ها استفاده نموده یا ایده گرفت. البته باید توجه داشت که هر شاخص متناسب با مخاطبان و ارزش‌های خاصی طراحی می‌شود؛ بنابراین از شاخص‌های موجود باید با دقت کافی استفاده شده و در صورت لزوم آن‌ها را اصلاح نمود.
 2. مرور طرح‌ها، برنامه‌ها، قوانین، مقررات: مسائل، اهداف، خط‌‌مشی‌ها، راهبردهای و ایده‌هایی که در اسناد مرتبط با موضوع پایش ذکر شده‌اند، بیانگر نکات مهمی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.
 3. دیدگاه‌ها: شاخص‌ها باید اطلاعات مورد نیاز مخاطبان را فراهم کنند، بنابراین شناسایی نکات مورد توجه مخاطبان (دغدغه‌ها، ارزش‌ها و ایده‌ها) برای شناسایی متغیرها ضروری هستند.

با ردیابی روابط مفهومی و مقداری، می‌توان متغیرهای جدیدی را بر اساس متغیرهای موجود یافت. البته این کار در حین برقرار روابط بین متغیرها نیز انجام می‌شود.

اگر شبکه مسائل و اهداف برای محدوده مورد نظر طراحی شده باشد، متغیرهای پایش به سادگی انتخاب می‌شوند.

در روش تعریف متغیرها، مولفه‌ها و مشخصه‌های آن‌ها شناسایی می‌شوند. تعریف متغیرها شامل چهار مرحله است:

 1. شناسایی مولفه‌ها و طبقه‌بندی آن ها
 2. شناسایی مشخصه‌های هر طبقه از مولفه ها
 3. برقراری تناظر بین مولفه‌ها و مشخصه‌ها و تعیین متغیرها
 4. بررسی تطبیقی

مولفه1 عناصر تشکیل دهنده یک موضوع هستند. برای شناسایی دقیق متغیرها ابتدا باید مولفه‌های موضوع مورد نظر شناسایی و طبقه‌بندی شوند. مولفه‌ها با معیار ساختاری و رفتاری و همچنین درونی و محیطی طبقه‌بندی می‌شوند:

 1. مولفه‌های ساختاری درونی: اجزاء موضوع مورد نظر و روابط بین آن ها
 2. مولفه‌های رفتاری درونی: فعالیت‌های موضوع مورد نظر و رویدادهای حاصل از آن ها
 3. مولفه‌های ساختاری محیطی: اجزای خارج از موضوع مورد نظر که ارتباط زیادی با اجزای درون موضوع دارند و روابط بین اجزای داخلی و خارجی
 4. مولفه‌های رفتاری محیطی: ورودی‌ها و خروجی‌های موضوع مورد نظر

رویکردهای ساختاری و رفتاری بدیل بوده و جایگزین یکدیگر نیستند. هر کدام از این رویکردها برای شناسایی برخی از متغیرها مناسب‌تر هستند.

مشخصه ها2، صفات و ویژگی‌هایی هستند که متغیر مورد نظر را توصیف می‌کنند. مشخصه‌ها بستگی به نوع مولفه‌ها داشته و بسیار متنوع هستند؛ برخی از انواع مشخصه‌ها عبارتند از:

 • مشخصه‌های تعداد و زمان: مشخصه‌های تعداد و زمان برای تعریف متغیرهای فرایندی (در رویکرد رفتاری) استفاده می‌شوند. متغیرهای اولیه‌ای که با این مشخصه‌ها تعریف می‌شوند عبارتند از: تعداد ورودی، نرخ ورودی (تعداد ورودی در یک دوره زمانی)، تعداد خروجی، نرخ خروجی، زمان ورود و خروج یک موجودیت، مدت فرایند، تعداد انباشت در یک مقطع زمانی.
 • مشخصه‌های تصوری: انتظارات و دغدغه‌های افراد، مشخصه‌هایی هستند که برای تعریف متغیرهای تصوری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

متغیرها، ترکیب مولفه‌ها و مشخصه‌ها هستند. به‌ عبارت دیگر هر مولفه به همراه یکی از مشخصه‌های آن، یک متغیر محسوب می‌شود. متغیرهای رفتاری، مشخصه‌های فعالیت‌ها و رویدادها هستند؛ متغیرها ساختاری نیز، مشخصه‌های اجزاء و روابط هستند.

مولفه‌ها و مشخصه‌ها، مفاهیمی هستند که باید تا حد امکان کوچک و محدود انتخاب شوند تا متغیرهای حاصل از ترکیب آن‌ها قابل سنجش باشند، به‌ عبارت دیگر، باید با ترکیب مولفه‌ها و مشخصه‌ها، تعریف عملیاتی3 از مفاهیم قابل ارائه باشد.

مثال: مفهوم «محرومیت» دارای ابعاد جسمانی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و روانی بوده و از بعد اقتصادی شامل اجزایی مانند «سرمایه مادی، تخصص» است. اگر محرومیت را به عنوان یک مشخصه برای مردم یک منطقه در نظر بگیریم، متغیر کلانی تعریف کرده‌ایم که سنجش آن با خطاهای زیادی همراه خواهد بود. بهتر است این مشخصه تفکیک شده و به عنوان نمونه، «میزان تخصص افراد» به عنوان یک متغیر تعریف شود. البته بعدا می‌توان با تعریف یک شاخص ترکیبی به عنوان «محرومیت مردم» این متغیرهای کوچک شده را دوباره ترکیب کرد تا یک شاخص ترکیبی به دست آید.

برای تعریف متغیرها، می‌توان مشخصه‌ها و مولفه‌ها را سطر و ستون اول یک ماتریس قرار داد، بدین ترتیب هر سلول که از تقاطع یک مولفه با یک مشخصه ایجاد می‌شود، بیانگر یک متغیر است. البته ممکن است برخی مشخصه‌ها برای برخی مولفه‌ها موضوعیت نداشته باشند و بنابراین متغیری قابل تعریف نباشد.

مثال: در جدول 2 6 دسته از عوامل دستگاه قضایی به عنوان مولفه و 10 مشخصه مرتبط با آن‌ها نشان داده شده است. بدین ترتیب، 60 متغیر تعریف شده است. البته همه این متغیرها به عنوان شاخص انتخاب نمی‌شوند؛ به عنوان نمونه، «قوه تشخیص قاضی» یک متغیر مهم است اما قوه تشخیص کارکنان، تاثیری کمی در رسیدگی به پرونده‌ها داشته و به عنوان یک شاخص در نظر گرفته نمی‌شود.

متغیرهای ساختاری؛ تناظر بین مولفه‌ها و مشخصه ها

آگاهی تقوا استقلال شجاعت آگاهی قوه تشخیص رضایت شغلی مسئولیت پذیری پاسخگویی امانتداری
قضات دادیار، بازپرس، دادستان، قاضی محکمه
مدیران قضایی مدیران قضایی
کارکنان مدیر دفتر دادگاه، کارکنان دادگستری، دفاتر خدمات قضایی و سازمان‌های وابسته
ضابطین ضابطین
اشخاص ذی سمت وکیل
اشخاص مرتبط کارشناسان رسمی

در حین شناسایی متغیرها به‌ روش تحلیلی، باید متغیرهای شناسایی شده با متغیرهای بدست آمده از طریق سایر روش‌ها تطبیق داده شده و اصلاحات لازم انجام شود.

کمی سازی

با تبدیل مفاهیم غیر عددی (کیفی) به اعداد و به‌ عبارت دیگر کمی کردن، مفاهیم محاسبه پذیر می‌شوند، البته پس از محاسبات، دوباره اعداد باید به مفاهیم غیر عددی تبدیل شوند تا قابل فهم باشند. البته ممکن است برخی از متغیرها را نتوان کمی کرد یا ضرورتی نداشته باشد که کمی شوند.

مثال: در طراحی پرسش‌های چند گزینه‌ای، پژوهشگر با استفاده از مفاهیم خود پرسش‌ها و گزینه‌هایی را مشخص می‌کند. حال پاسخ دهنده باید مفاهیم موجود در ذهن خود را به مفاهیم ذکر شده در پرسش و گزینه‌ها تبدیل کند و یکی از گزینه‌ها را انتخاب کند. تا همین جا یک تبدیل مفهومی رخ داده است که ممکن است خطا داشته باشد. در ادامه پژوهشگر هر گزینه را به یک عدد تبدیل می‌کند و مثلا اعدادی از 1 تا 5 را برای گزینه‌های «بسیار موافق» تا «بسیار مخالف» در نظر می‌گیرد. بعد از این تبدیل مفهومی، اعدادی (مفاهیمی انتزاعی) حاصل می‌شوند که می‌توان به با استفاده از ریاضی و امار آن‌ها را تحلیل نمود: میانگین پاسخ دهندگان را محاسبه کرد، از آزمون‌های آماری برای بررسی پایایی استفاده نمود و ... پس از تحلیل‌های عددی، در گزارش نتایج گفته خواهد شد که اکثر پاسخگویان با یک مورد «موافق» بوده‌اند؛ در اینجا دیگر عدد 4 معنایی ندارد و دوباره مفاهیم عددی به مفاهیم غیر عددی تبدیل می‌شوند.

کمی‌شدن متغیر بستگی به سطح اندازه‌گیری آن دارد. متغیرها به لحاظ سطح اندازه‌گیری 4 به چهار نوع تقسیم می‌شوند:

 • سطح اسمی 5: متغیر اسمی تنها بیانگر تمایز بین مصادیق هستند؛ به عنوان مثال «نوع شغل» به عنوان یک متغیر دارای مقادیری مانند کارگر، کشاورز، کارمند و ... است که برای انجام محاسبات کارگر را با عدد یک، کشاورز را با عدد دو و کارمند را با عدد سه می‌توان نمایش داد؛ اما در این سطح نمی‌توان این اعداد را با یکدیگر جمع و تفریق نمود. بلکه فراوانی این اعداد قابل تحلیل هستند.
 • سطح ترتیبی 6: متغیر ترتیبی علاوه بر تمایز بیانگر ترتیب بین مصادیق هستند؛ به عنوان مثال«رضایت از شغل» دارای مقادیری مانند خیلی راضی، راضی، متوسط، ناراضی و خیلی ناراضی و اعداد اختصاص یافته به آن‌ها به ترتیب از 1 تا 5 باشند. فردی که رضایتش با عدد دو مشخص شده نه تنها متمایز از فردی که رضایت او با عدد پنج مشخص شده است؛ بلکه عدد دو نشان می‌دهد رضایت او بیشتر نیز است؛ اما مقدار بیشتر بودن مشخص نیست.
 • سطح فاصله‌ای 7: متغیر فاصله‌ای علاوه بر تمایز و ترتیب (بزرگی و کوچکی) بیانگر فاصله بین مصادیق نیز هستند؛ به عنوان مثال «دمای هوا» یک متغیر فاصله‌ای است؛ اگر دمای هوای دو شهر که یکی 45 درجه و دیگری 25درجه باشد، 20 درجه با یکدیگر اختلاف دارند.
 • سطح نسبی 8: متغیر نسبی مانند متغیر فاصله‌ای است که عدد صفر به معنای «هیچ» بوده و قراردادی نیست. به عنوان مثال صفر بودن درآمد در یک ماه به معنای این است که هیچ درآمدی وجود نداشته است؛ اما دمای صفر درجه سانتی گراد فقط یک تعریف بوده و معادل با 273٫15 درجه کلوین (که یک مقیاس سنجش دیگر است) می‌باشد.

متغیر اسمی فقط نوعی نام گذاری است و از طرف دیگر سطح متغیر نسبی تمام ویژگی‌های عدد در ریاضیات را دارد. برای اندازه‌گیری متغیرهای ترتیبی، مقیاس‌های متعددی تعریف شده است که عبارتند از:

 • مقیاس‌های سلسله‌مراتبی: گویه‌ها (گزینه‌ها) در این مقیاس‌ها نسبت به هم اولولیت دارند. مشهورترین مقیاس‌های سلسله‌مراتبی عبارت‌اند از: مقیاس بوگاردوس، مقیاس تورستون، مقیاس گاتمن
 • مقیاس‌های یکنواخت: گویه‌ها (گزینه‌ها) در این مقیاس‌ها هم وزن بوده و هیج یک بر دیگری اولویت ندارد. مشهورترین مقیاس‌های یکنواخت عبارت‌اند از: مقیاس لیکرت، مقیاس برش قطبین

اندازه‌گیری متغیرها با استفاده از ابزارها انجام شده و تناظر بین متغیرها با اعداد بر اساس مقیاس‌ها (که تعاریفی قراردادی هستند) برقرار می‌شود. برای اندازه‌گیری یک متغیر ممکن است چند ابزار و همچنین چندین مقیاس وجود داشته باشد؛ اگر مقیاس‌های مربوط به یک موضوع، به خوبی تعریف شده باشند، مقادیر آن قابل تبدیل به یکدیگر باشد.

مثال: برای کمی کردن مفهوم «دما» از ابزار دماسنج، مفهوم «وزن» از ابزار ترازو، مفهوم «زمان» از ابزار ساعت استفاده می‌شود. دمای هوا را می‌توان با سه مقیاس سانتی گراد، کلوین و فارنهایت به عدد تبدیل کرد.

مثال: مقادیر متغیرهای رضایت شغلی را می‌توان با ابزار پرسشنامه گرد آوری کرد.

تغییر متغیر

تغییر تعریف یا داده‌های متغیرها، باعث سهولت از آن‌ها استفاده می‌شود. برخی از تغییرات عبارت‌اند از:

 1. حذف بعد: تعریف یک متغیر با تقسیم دو متغیر هم بعد، بعد آن‌ها را از بین برده و امکان مقایسه مقادیر آن‌ها در سامانه‌های مشابه را ساده‌تر می‌کند.
 2. نرمال سازی: داده‌های متغیر را به بزرگترین مقدار متناظرشان تقسیم می‌شوند تا به مقدارهای بین صفر و یک مقیاس (نرمالیزه) شوند. این کار باعث می‌شود که اثر مقیاس واقعی کمتر شده و همه ورودی‌ها تقریباً در یک دامنه باشند.
 3. تنظیم دقت: هر چه یک متغیر با مشخصات بیشتری تعریف شود به نحوی که اجزاء کوچکتر یا مصداق کمتری را در بر بگیرد، سطح دقت متغیر افزایش پیدا می‌کند. میزان دقت مورد نیاز بستگی به اهداف پایش دارد.

مثال: «تعداد پرونده‌های ورودی به دادگاه » به عنوان یک متغیر در نظر گرفته می‌شود. هر چقدر این متغیر جزئی‌تر شود و از حالت کلی خارج شود، دقت اندازه‌گیری و قابلیت تصمیم‌‌سازی آن افزایش می‌یابد. به عنوان مثال «تعداد پرونده‌های ورودی به تفکیک نوع پرونده و مکان جغرافیایی» دارای دقت بیشتری نسبت به متغیر «تعداد پرونده‌های ورودی به دادگاه» است.

روش‌های نرمال‌‌سازی عبارتند از:

 1. رتبه‌بندی
 2. استانداردسازی
 3. حداکثر-حداقل
 4. فاصله تا یک نقطه مرجع

برقراری ارتباط بین متغیرها

متغیرها مستقل از یکدیگر نبوده و رابطه‌هایی بین آن‌ها وجود دارد. برای انتخاب شاخص‌ها و تحلیل مقادیر آن‌ها، روابط بین متغیرها نیز باید شناسایی شوند. انواع روابط بین متغیرها عبارتند از:

 1. علت و معلولی
 2. همبستگی
 3. اتحاد: روابطی که بر اساس تعریف بین متغیرها برقرار شود؛ مانند ارتباط بین سود با درآمد و هزینه

تشخیص ارتباط بین متغیرها محدود به متغیرهای درون محدوده پایش نیست. لازم است ارتباط متغیرهای طراحی شده با متغیرهای مهم بیرون محدوده (محیط) نیز شناسایی شوند.

نکته: برقراری ارتباط بین متغیرها به یافتن متغیرهای جدید کمک می‌کند، این هام روش ردیابی در شناسایی متغیرها است.

تعریف شاخص‌های ترکیبی

برای سنجش مفاهیم گسترده، می‌توان چندین متغیر را که هر کدام بیانگر یکی از مولفه‌های آن مفهوم باشد را با یکدیگر ترکیب نمود. برای ترکیب متغیرها، ابتدا باید آن‌ها را وزن دهی و سپس تجمیع نمود.

روش‌های وزن دهی به متغیرها عبارتند از:

 1. تحلیل عاملی 9
 2. تحلیل پوششی داده‌ها 10
 3. مدل‌های مولفه‌های مشاهده نشده 11
 4. فرایندهای تخصیص بودجه 12
 5. فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی 13
 6. تحلیل‌های مشترک 14
 7. شبکه‌های عصبی مصنوعی 15
 8. شبیه سازی؛ مانند شیبه‌‌سازی مونت کارلو 16

روش‌های تجمیع متغیرها عبارتند از:

 1. تجمیع خطی 17
 2. تجمیع هندسی 18

مثال: نسبت بین دو متغیر، نمونه‌ای از متغیرهای ترکیبی هستند؛ متغیر نرخ (که متغیر مخرج زمان است) و متغیر سرانه نمونه‌هایی از متغیرهای نسبت هستند.

مثال: «بار پرونده به عامل» یک شاخص ترکیبی برای فرایند دادرسی است. این شاخص با «مجموع تعداد پرونده موجودی در اول دوره و تعداد پرونده‌های وارد شده در طور دوره بر تعداد قاضی» محاسبه می‌شود. «نسبت تراکم» شاخص ترکیبی دیگری است که با «مجموع تعداد پرونده موجودی در اول دوره و تعداد پرونده‌های وارد شده در طور دور به پرونده‌های مختومه» محاسبه می‌شود.

انتخاب شاخص‌ها

از بین متغیرهای تعریف شده، آن‌هایی که برای پایش لازم و کافی هستند به عنوان شاخص انتخاب می‌شوند. معیارهای اصلی انتخاب شاخص‌ها عبارت‌اند از:

 1. روایی
 2. پایایی
 3. امکان‌پذیری
 4. تاثیرگذاری

معیارهای انتخاب شاخص‌ها را به‌ طور خلاصه می‌توان با این پرسش‌ها بیان کرد:

 1. آیا هر یک از شاخص‌ها، همان چیزی را که مورد نظر است اندازه‌گیری می‌کند؟
 2. آیا مجموعه شاخص‌ها، تمامی مولفه‌های موضوع مورد نظر را پوشش می‌دهند؟
 3. آیا متغیرهای جانشین، تناسب کافی با موضوع داشته و پیامدهای منفی انها ارزیابی شده است؟
 4. آیا شاخص‌های معروف، باعث بی توجهی به همه مولفه‌ها نشده است؟
 5. آیا روابط بین شاخص‌ها به خوبی شناسایی شده است؟
 6. اگر شاخص‌ها چند بار در طول زمان یا توسط افراد مختلف در یک زمان اندازه‌گیری شوند، مقادیر یکسانی حاصل می‌شود؟
 7. آیا مقادیر شاخص‌های انتخاب شده با مقادیر شاخص‌های مشابه برای همان موضوع، هماهنگ است؟
 8. در شاخص‌های ترکیبی، زیر شاخص‌ها به درستی ترکیب شده اند؟
 9. آیا همه شاخص‌های انتخاب شده، لازم هستند؟
 10. آیا می‌توان مقادیر شاخص‌ها را اندازه‌گیری کرد؟
 11. اگر اندازه‌گیری مقادیر شاخص‌ها با نظرسنجی انجام می‌شود، آیا مفاهیم بسیار کلی یا کلان پرسیده می‌شوند که باعث کاهش دقت پاسخ گویی می‌شود؟
 12. آیا اندازه‌گیری مقادیر شاخص‌ها، هزینه قابل قبولی دارد؟
 13. آیا مجموع شاخص‌های انتخاب شده، برای تصمیم‌گیری‌ها، کافی هستند؟
 14. آیا مخاطبان به سادگی معنای شاخص‌ها را می‌فهمند و به درستی تفسیر می‌کنند؟
 15. آیا شاخص‌ها امکان پیش‌بینی و پیشگیری در زمان مناسب را فراهم کنند؟ پس از کسب اطلاعات شاخص‌ها، هنوز فرصت برای اقدام مناسب فراهم است؟
 16. آیا شاخص‌ها، آثار جانبی منفی بر عملکرد عوامل نمی‌گذارند؟

روایی

روایی19 یک شاخص به معنای آن است که آن چیزی را که قصد اندازه‌گیری آن را داریم، اندازه‌گیری نماید. معیار روایی علاوه بر تک تک شاخص‌ها، برای کل شاخص‌های یک موضوع نیز باید بررسی شود. ممکن است شاخص‌ها به تنهایی روایی داشته باشند؛ اما در مجموع آن‌ها، همه موضوع مورد نظر را پوشش نداده و به‌ عبارت دیگر تمامی اطلاعات مهم را در بر نداشته باشند.

معیارهای روایی شاخص‌ها عبارتند از:

 1. تناسب متغیر جانشین: در موارد متعددی به لحاظ امکان‌پذیری باید از متغیرهای جانشین به عنوان شاخص استفاده کرد؛ در چنین موارد باید به میزان روایی متغیرهای جانشین توجه داشت.
 2. کاربرد نامتناسب شاخص‌های متعارف و مشهور، معیار روایی را نقض می‌کند.
 3. یکپارچگی: مجموعه شاخص‌هایی که برای یک موضوع انتخاب می‌شوند، باید در شبکه‌ای متوازن قرار گیرند، ساختار سلسله‌مراتبی بین آن‌ها به درستی برقرار شده باشد. تکرار و

مثال: مقاله، محصول جانبی فعالیت پژوهشی و متغیری جانشین برای تولید علم است. مقاله، علم تولید شده نیست؛ بلکه مستندسازی آن است.

متغیرها باید این موارد پوشش دهند:

 1. مسائل مهم، ریشه‌ها و آثار آن ها
 2. برنامه‌ها: اهداف، خط‌‌مشی‌ها، راهبردها
 3. مولفه‌های کلیدی (حیاتی) موفقیت20

از بین متغیرهای که اطلاعات یکسان یا مشابهی را در بردارند، باید یک یا چند متغیر به عنوان شاخص اصلی انتخاب شده و سایر متغیرها به عنوان شاخص کمکی ارائه شوند. شاخص‌های کمکی برای سهولت تحلیل شاخص‌ها مفید هستند.

مثال: برای میزان بیکاری می‌توان «نرخ بیکاری» را به عنوان شاخص اصلی و «تعداد بیکاران» و «تعداد شاغلان» را به عنوان شاخص کمکی در نظر گرفت.

این متغیرها دربردارنده اطلاعات مشابهی هستند:

 1. متغیرهایی که همبستگی بالایی با یکدیگر دارند؛
 2. متغیرهایی که رابطه علت و معلولی نزدیکی دارند؛
 3. متغیرهایی که ارتباط مفهومی زیادی دارند.
 4. متغیرهایی که مصادیق مشترک زیادی دارند.
پایایی

پایایی21 یک شاخص به معنای حساسیت آن است. معیارهای پایایی شاخص‌ها عبارت‌اند از:

 1. ثبات: در صورت تکرار اندازه‌گیری نتایج یکسانی به دست آید.
 2. هم ارزی: نتایج حاصل از شاخص با نتایج حاصل از شاخص‌های دیگر که همان متغیر را می‌سنجند، هماهنگ باشند.
 3. همگنی: بین نتایج بخش‌های مختلف شاخص هماهنگی وجود داشته باشد. این نوع پایایی در مورد شاخص‌های ترکیبی باید بررسی شود.

برای سنجش پایایی هم ارزی، نتایج سنجش یک موضوع توسط دو شاخص با یکدیگر مقایسه و همبستگی آن‌ها محاسبه می‌شود.

بسیاری از مفاهیم انتزاعی بوده و یا دامنه معنایی گسترده‌ای دارند. بنابراین شناسایی وضعیت آن‌ها نیاز به چند شاخص دارد. معیار پایایی همگنی برای کل شاخص‌های یک موضوع و همچنین شاخص‌های ترکیبی باید بررسی شود. نتایج شاخص‌های ناهماهنگ، از همگنی لازم برخوردار نبوده و گمراه‌کننده است.

وابستگی مقادیر یک متغیر به تغییر داده‌ها، روش‌های وزن دهی و تجمیع و ... باید تحلیل شود. شاخص‌هایی که مقادیر آن‌ها تغییراتی اندک در داده‌ها و روش‌های اندازه‌گیری و محاسبه تغییرات زیادی داشته باشند، معمولا تحلیل‌های نادرستی را القا می‌کند.

امکان‌پذیری

متغیرهایی به عنوان شاخص قابل استفاده‌اند که ابهام کمی در اندازه‌گیری داشته باشند. اندازه‌گیری برخی از متغیرها با دقت مناسب امکان‌پذیر نبوده و یا اندازه‌گیری آن‌ها هزینه بالایی دارند؛ در این موارد باید از متغیرهای جانشین استفاده نمود. متغیرهای جانشین متغیرهایی هستند که رابطه همبستگی یا علت و معلولی قوی با متغیر مورد نظر دارند.

معیارهای امکانپذیری اندازه‌گیری شاخص‌ها عبارتند از:

 1. هزینه: هزینه اندازه گیر مقادیر با منفعت حاصل از دانستن آن‌ها باید سنجیده شود
 2. ابهام: گاهی در اندازه‌گیری مقادیر شاخص‌ها با روش نظرسنجی، مفاهیم بسیار کلی یا کلان پرسیده می‌شوند که باعث کاهش دقت پاسخ گویی می‌شود.

مثال: مفاهیمی مانند هوش، پایگاه اجتماعی، پیشرفت، را نمی‌توان به‌ طور مستقیم اندازه‌گیری نمود. مثلا مفهوم «پایگاه اجتماعی» به مفاهیمی مانند قدرت، دارایی و احترام تجزیه شود. مفهوم «دارایی» هنوز با دقت مناسبی قابل اندازه‌گیری نیست؛ بنابراین در مرحله دوم به مفاهیمی مانند «امکانات منزل، درآمد، پس انداز و نوع مسکن» تفکیک می‌شود که این مفاهیم قابل اندازه‌گیری هستند.

مثال: اندازه‌گیری شاخص «میزان فعالیت کارگاه‌های صنعتی کشور » به‌ طور مستقیم هزینه‌های بسیار بالایی دارد. این متغیر را می‌توان با اندازه‌گیری «میزان مصرف انرژی کارگاه صنعتی» اندازه‌گیری کرد.

قابلیت اندازه‌گیری به معنای قابلیت کمی‌‌سازی نیست. گاهی ممکن است نتوان مقدار برخی از شاخص‌ها را محاسبه کرد، اما وجود آن‌ها برای جلب توجه لازم است.

مثال: تاخیر در طراحی و عرضه محصول به بازار، همواره قابل اندازه‌گیری و مقایسه نیست، اما در نظر داشتن چنین شاخصی، بر تصمیم‌گیری‌ها تاثیر گذاشته و ملاحظاتی در پی دارد.

تاثیرگذاری

تاثیرگذاری یک شاخص، شامل مفید بودن برای مخاطب و تاثیر‌گذاری بر رفتار عوامل است. تغییر مخاطبان و یا اهداف پایش، در انتخاب شاخص‌ها تاثیر می‌گذارد؛ ممکن است شاخص‌هایی حذف و شاخص‌های دیگری اضافه شوند.

مثال: برای پایش یک بنگاه اقتصادی، با حذف مدیران میانی از مخاطبان، شاخص‌های عملیاتی که فقط برای مدیران میانی کاربرد دارند، حذف می‌شوند.

معیارهای تاثیرگذاری شاخص‌ها عبارتند از:

 1. کافی بودن: شاخص‌ها نباید دربردارنده اطلاعات بیش از حد باشد. اطلاعات بیش از حد هزینه‌های گردآوری، تحلیل و گزارش‌دهی را افزایش داده و بدتر اینکه ممکن است باعث سردرگمی مخاطبان شود.
 2. سادگی: مخاطبان باید معنای شاخص‌ها را به خوبی درک کرده و تحلیل درستی از آن‌ها داشته باشند. البته گاهی لازم است مخاطبان آموزش ببینند.
 3. سرعت بازخورد: اطلاع از وضعیت نباید زمانی حاصل شود که کار از کار گذشته باشد، نوش دارو پس از مرگ سهراب باشد! شاخص‌ها باید امکان پیش‌بینی و پیشگیری در زمان مناسب را فراهم کنند. سرعت بازخورد به دو چیز بستگی دارد: جایگاه متغیر در زنجیره علت و معلولی و دوره‌های زمانی اندازه‌گیری مقدار شاخص
 4. هم‌راستایی: شاخص‌ها باید منافع عوامل را با اهداف و راهبردها هم‌راستا کنند، نه اینکه باعث انحراف عملکرد شوند.

مثال: اگر برای یک واحد دانشگاهی، تعداد پژوهش‌ها به عنوان شاخص تعریف شود، ممکن است مدیران تلاش کنند تعداد پژوهش‌ها را بدون توجه به کیفیت و لزوم آن‌ها افزایش دهد.

مثال: اگر یا برای یک واحد آموزشی، تعداد آموزش دیدگان یا تعداد دوره‌های آموزشی، تنها شاخص باشد، ممکن است آن واحد تلاش کند بدون توجه به اثربخشی و کارایی، تنها به افزایش تعداد نفرات آموزش دیده و دوره‌های آموزشب بپردازد.

مثال: شاخص‌های مالی، شاخص‌های مهمی هستند، اما اگر به تنهایی استفاده شده یا روی انها بیش از حد تاکید شود، چنین خطاهایی پدید می‌آیند:

 1. تناقض با واقعیت‌های کسب و کار

 2. تکیه بر داده‌های تاریخی

 3. غفلت از تفکر بلند مدت

 4. عدم ارتباط بسیاری از سطوح سازمان و اهداف با شاخص‌های مالی

 5. تمایل به تقویت واحدهای عملیاتی

یکی از خطاهای کاربرد شاخص‌ها این است که مقادیر شاخص‌ها به گونه‌ای استفاده می‌شوند که باعث ایجاد رفتارهای نامطلوب شود؛ لازم نیست گزارش‌ها برای همه مخاطبان و یا در یک زمان منتشر شوند. برخی از شاخص‌ها (با رعایت معیار سرع بازخورد) با تاخیر برای مسولان بالادستی باید ارسال شود تا فرصت خودسازماندهی برای مسولان مستقیم باقی بماند.

تعیین روش اندازه‌گیری شاخص‌ها

برای تعیین روش اندازه‌گیری شاخص‌ها، روش اندازه‌گیری داده‌ها، مراجع اندازه‌گیری و صحه گذاری، محاسبات و روش برخورد با داده‌های ناقص باید مشخص شود.

روش‌های اندازه‌گیری داده‌ها عبارتند از: تراکنش‌های ثبت شده، آمارگیری، نظرسنجی و بررسی موردی. مقدار یک شاخص ممکن است با یک یا چند روش اندازه‌گیری شود. تفاوت بین نتایج اندازه‌گیری با روش‌های مختلف ممکن است به‌ دلیل خطای اندازه‌گیری باشد.

مثال: شاخص اتقان آرای قضایی هم از طریق نظرسنجی و هم از طریق بررسی موردی قابل اندازه‌گیری است. اتقان آرا، ابعادی مانند «ادبیات رای، القاء حس عدالت و انصاف، روان و روشن بودن رای، مستدل بودن رای (علل و اسباب موجه موضوعی)، مستند بودن رای (علل و اسباب موجه حکمی)، وجود گردش کار» دارد. هریک از این ابعاد در مورد یک حکم خاص قابل تحلیل هستند اما اندازه‌گیری هر یک از این ابعاد از طریق پرسش نامه دقت کافی را ندارد؛ بهتر است این ابعاد برای تمام یا برخی از احکام بررسی شده و نتایج بررسی‌های موردی به عنوان شاخص اتقان رای درنظر گرفته شود.

داده‌هایی که برای محاسبه مقدار شاخص مورد استفاده قرار می‌گیرند ممکن است ناقص باشند. بهتر است در مرحله تعیین روش اندازه‌گیری، نحوه برخورد با داده‌های ناقص مشخص شود؛ روش‌های برخورد با داده‌های ناقص عبارت‌اند از:

 1. حذف مورد22: در این روش، رکورد حاوی داده‌های ناقص از تحلیل‌ها کنار گذاشته می‌شود. البته این روش باعث نادیده گرفته شدن تفاوت‌های سیستماتیک ممکن میان نمونه‌های کامل و غیر کامل می‌شود؛ بنابراین به عنوان یک قاعده سر انگشتی توصیه شده در صورتی که بیش از پنج درصد مقادیر متغیرها ناقص باشد، از این روش استفاده نشود.
 2. نسبت دادن انفرادی23: در این روش داده‌های ناقص در تحلیل دخالت داده می‌شوند؛ اما داده‌های ناقص با انتساب مقادیر منفرد (جایگزینی میانگین، میانه و یا نما، انتساب رگرسیونی و سایر موارد مرتبط) تغییر می‌یابند.
 3. نسبت دادن چندگانه24: در این روش داده‌های ناقص در تحلیل دخالت داده می‌شوند؛ اما داده‌های ناقص با انتساب چندگانه (زنجیره‌های مارکوف و یا شبیه‌‌سازی مونت کارلو) تغییر می‌یابند.

ارزش گذاری مقادیر شاخص‌ها

مقادیر مطلوب شاخص‌ها بر اساس ارزش‌های بنیادی محاسبه می‌شوند. این مقادیر با دو روش قابل محاسبه هستند:

 1. اهداف: اگر طرح موضوع مورد نظر، قبلا طراحی شده یا در حال طراحی باشد، مقادیر مطلوب شاخص‌ها به سادگی قابل تعیین است؛ برخی از شاخص‌ها همان اهداف و راهبردهای طرح بوده که حالت مطلوب آن‌ها تعیین شده است، سایر شاخص‌ها نیز براساس مقادیر تعیین شده، محاسبه می‌شوند. اگر اهداف مشخص نشده باشند، با همان روش‌هایی که اهداف طراحی می‌شوند می‌توان مقادیر مطلوب شاخص‌ها را نیز تعیین کرد. استفاده از نظر خبرگان، مقادیر تعیین شده در قوانین و مقررات و ... روش‌های سر انگشتی برای محاسبه مقادیر مطلوب هستند.
 2. مقایسه: با مقایسه مقادیر یک شاخص در روند زمانی خودش و یا مقادیر شاخص در موضوعات مشابه می‌توان حدودی را برای تغییرات تعیین نموده و برآورد اولیه‌ای از مقادیر نامطلوب بدست آورد.

برای شاخص‌های مهم می‌توان چندین سطح هشدار در نظر گرفت و نوع مخاطبان، نحوه گزارش‌دهی و نحوه واکنش را بر اساس آن‌ها تعیین نمود.

مثال: برای مقدار شاخص کیفیت هوا25 متناسب با سطوح مختلف سلامت انسان، شش سطح تعریف شده است:

 1. خوب: میزان شاخص کیفیت هوا در این حالت بین 0 و 50 است. کیفیت هوا رضایتبخش است و آلودگی هوا بی خطر یا کم خطر است. این حالت را با رنگ سبز نشان می‌دهند. معمولاً به این حالت وضعیت "پاک" اطلاق می‌شود.

 2. متوسط: میزان شاخص کیفیت هوا در این حالت بین 51 تا 100 است. کیفیت هوا قابل قبول است اگرچه بعضی از آلاینده‌ها ممکن است برای تعداد بسیار کمی از افراد با ملاحظات بهداشتی خاص همراه باشد به عنوان مثال کسانی که نسبت به ازن حساسیت ویژه‌ای دارند ممکن است علائم تنفسی از خود بروزدهند. این حالت را با رنگ زرد نشان می‌دهند. معمولاً به این حالت وضعیت "سالم" اطلاق می‌شود.

 3. ناسالم برای گروه‌های حساس: میزان شاخص کیفیت هوا در این حالت بین 101 و 150 است. بعضی از افراد گروه‌های حساس ممکن است اثرات بهداشتی خاصی را تجربه کنند. برای مثال مردمی که دارای بیماری ریه هستند نسبت به عموم مردم خطرات بیشتری را از مواجهه با ازن متحمل می‌شوند اما مردمی که بیماری ریوی یا قلبی دارند خطر بیشتری را از مواجهه با ذرات معلق متحمل می‌شوند. ولی وقتی آلودگی هوا در این سطح قرار دارد عموم مردم تحت تاثیر قرار نمی‌گیرند. این حالت را با رنگ نارنجی نشان می‌دهند.

 4. ناسالم: هر فردی ممکن است اثرات بهداشتی شاخص کیفیت هوا بالا را زمانی که مقدار آن بین 151 و 200 است، تجربه کند. اعضای گروه‌های حساس بیش از سایرین اثرات جدی را بر سلامت خود تجربه می‌کنند. این حالت را با رنگ قرمز نشان می‌دهند.

 5. بسیار ناسالم: در این حالت شاخص کیفیت هوا بین 201 تا 300 قرار دارد و هشداری برای سلامتی بحساب می‌آید و بدین معنی است که هر کسی ممکن است اثرات جدی‌تری را بر سلامت خود تجربه کند این حالت را به رنگ بنفش نشان می‌دهند.

 6. خطرناک: شاخص کیفیت هوا در این وضعیت از 300 بالاتر است و اخطاری جدی برای سلامت انسان و اعلام وضع اضطراری است. در این وضعیت احتمالا تمام افراد جامعه تحت تاثیر قرار می‌گیرند. این حالت را با رنگ خرمایی نشان می‌دهند.

تعریف گزارش ها

مخاطبان به دو صورت می‌توانند اطلاعات مورد نیاز را کسب کنند:

 • میدانی: در این روش‌ها مخاطب به‌ طور مستقیم، اطلعات را دریافت می‌کند. روش‌های پایش میدانی عبارتند از: بازید، ملاقات
 • اسنادی: در این روش‌ها مخاطب از اطلاعات مستند شده استفاده می‌کند. روش‌های پایش اسنادی عبارتند از: داشبورد، گزارش تحلیلی

روش‌های میدانی و اسنادی هر کدام مزیت‌ها و معایبی داشته و مکمل یکدیگرند. به عنوان مثال روش بازدید باعث کسب دانش ضمنی و عمیق می‌شود اما با توجه به محدودیت‌های زمانی، شناختی و محدودیت منابع نمی‌توان سامانه‌های گسترده را صرفا با روش بازدید پایش نمود. از طرف دیگر داشبوردها دربردارنده همه ابعاد واقعیت نبوده و تقلیل یافته‌اند؛ اما اطلاعات گسترده‌ای را در اختیار مخاطب قرار می‌دهند که به ایجاد تصویر کلان و کسب اشراف به موضوعات کمک می‌کنند.

برای پایش مطلوب، هم باید از روش‌های میدانی استفاده نمود و هم از روش‌های اسنادی؛ داشبوردهای مدیریتی و گزارش‌های تحلیلی هر چقدر هم شکیل و پر محتوا باشند، جایگزین بازدید و ملاقات نمی‌شوند. روش میدانی علاوه بر کسب اطلاعات، ارتباط بین مردم و مسئولین را نیز تقویت کرده و اثر مناسبی بر تصورات آن‌ها می‌گذارد.

تعریف بازدیدها

بازدید، روشی میدانی برای کسب مستقیم اطلاعات است. این روش برای انواع مخاطبان قابل استفاده است؛ مسئولان بالادستی با جزییات بیشتری به کنترل کارها می‌پردازند و مردم با مواجهه مستقیم با موضوع مورد پایش اطلاعات معتبرتری کسب می‌کنند.

انواع بازدید‌ها برای هر طبقه از مخاطبان با مشخص شدن «محل، زمان یا دوره زمانی، شاخص‌ها و اطلاعات زمینه‌ای مورد نیاز» تعریف می‌شوند:

 • محل: در انتخاب محل‌های بازدید مواردی که بهترین یا بدترین عملکرد را دارند باید در اولویت قرار گیرند. بازدید از بهترین‌ها، امکان صحه گذاری گزارش‌ها و کسب تجربه را در پی دارد و بازدید از بدترین‌ها، فرصت کشف علل و اتخاذ تدابیر لازم را فراهم می‌نماید.
 • زمان یا دوره زمانی
 • شاخص‌ها: متغیرهای کیفی و کمی که در هنگام بازدید باید مورد توجه قرار گیرند، باید مشخص باشد تا از نکات لازم غفلت نشده و همچنین از صرف وقت برای سایر امور پیشگیری شود.
 • اطلاعات زمینه‌ای مورد نیاز: اطلاعاتی درباره موضوع بازدید باید در اختیار افراد بازدیدکننده قرار گیرد تا اطلاعات دریافت شده در هنگام بازدید بهتر فهمیده شوند و بازدیدکنندگان اشراف لازم به موضوع را داشته باشند.

برای استفاده بیشتر از اطلاعات کسب شده در بازدیدها لازم است گزارش بازدید مستند شود. اطلاعاتی که باید در گزارش بازدید ارائه شود عبارتند از:

 1. زمان، مکان
 2. موضوعات بررسی شده
 3. نکات خاص دریافت شده
 4. تصمیمات اتخاذ شده
 5. ایده‌ها و پیشنهادهای مطرح شده

تعریف ملاقات ها

ملاقات روشی مناسب برای کسب اطلاعات برای مسئولیت‌های مستقیم و بالادستی است. انواع ملاقات‌ها برای هر طبقه از مخاطبان با مشخص شدن «ملاقات شوندگان، مکان ملاقات، زمان یا دوره زمانی، شاخص‌ها و اطلاعات زمینه‌ای مورد نیاز » تعریف می‌شوند.

ملاقات شوندگان را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود: مسئولان امور مرتبط با سامانه تحت پایش، ذی‌نفعان (مشتریان، کارکنان و ...)

ملاقات با ذی‌نفعان علاوه بر این که اطلاعات کیفی و نهفته را برای ملاقات کننده حاصل می‌نماید، فرصت مناسبی برای رسیدگی مشکلات ملاقات شوندگان فراهم می‌کند، البته ممکن است این فرصت به لحاظ این که به‌ طور مساوی در اختیار همگان نیست نوعی رانت ایجاد می‌نماید. بنابراین ملاقات‌ها باید به صورت عمومی بوده که همگان فرصت حضور داشته باشند یا انتخاب نمونه با روش احتمالی (تصادفی) باشد. انتخاب ملاقات شوندگان با روش احتمالی دو ویژگی دارد: نمونه‌های انتخاب شده را می‌توان به عنوان معرف جامعه آماری در نظر گرفت و دیگر این که، امکان سوء استفاده منتفی می‌شود.

در گزارش ملاقات موارد زیر باید قید شوند:

 1. زمان، مکان، افراد حاضر
 2. موضوعات بررسی شده
 3. نکات خاص دریافت شده
 4. ایده‌ها و پیشنهادهای مطرح شده
 5. تصمیمات اتخاذ شده

تعریف داشبوردها

داشبوردها برای مسئولان بالادستی و مسئولان مستقیم طراحی می‌شوند تا امکان اطلاع از آخرین وضعیت سامانه مورد نظر به صورت مقادیر کمی فراهم شود. داشبوردها شامل مقادیر شاخص‌ها بوده و مخاطب بر اساس دانش زمینه‌ای خود، اطلاعات را درک می‌نماید؛ تحلیل شاخص‌ها در گزارش‌های تحلیلی و همچنین در جلسات پایش و شبکه‌های اجتماعی مجازی انجام می‌شود.

هر داشبورد دارای چندین صفحه بوده و هر صفحه شامل چند مولفه اطلاعاتی است. نمایش داده می‌شود. مولفه‌های داشبورد نمایانگر مقادیر شاخص‌ها (فراوانی، نسبت، سهم، میانگین، پراکندگی و رشد) به صورت‌های مختلف (نمودار میله‌ای، خطی، حبابی، رادار، دایره‌ای، مدرج، فلش، عدد و جدول) هستند. یک شاخص ممکن است با چند مولفه نمایش داده شود که هر یک از مولفه‌ها، یکی از ابعاد شاخص را نمایش می‌دهد.

مثال: تناظر بین شاخص‌ها، مولفه‌های داشبورد، قسمت‌ها و داشبوردهای مخاطبان در تصویر 2 نمایش داده شده است. همان طور که ملاحظه می‌شود شاخص «پرونده‌های مختومه به ورودی» با سه مولفه نمایش داده می‌شود که عبارت‌اند از: نمودار راداری به تفکیک استان‌ها، نمودار روند زمانی برای کل کشور، میزان رشد این شاخص در یک سال گذشته. این سه مولفه در قسمت «دادسرا» قرار داشته و این قسمت در داشبوردهای رییس قوه، معاون اول و دادستان کل کشورقرار دارد.

تصویر 2 : تناظر بین شاخص‌ها، مولفه‌های داشبورد، قسمت‌ها و داشبوردها

محتوای هر یک از مولفه‌ها متناسب با محورهای و غربال‌ها تغییر می‌کند. کاربر می‌تواند از طریق مشخص کردن تفکیک و غربال، قالب ارائه اطلاعات را مشخص کند. علاوه بر این هر مؤلفه به چند صورت نمایش داده می‌شود که به فهم بیشتر اطلاعات و افزایش توان تحلیل مخاطب کمک می‌کند.

مثال: در تصویر 3 یک قسمت از یک داشبورد که شامل 7 مولفه است نمایش داده شده است. در این داشبورد، قسمت دادسرا (که در فهرست مشخص شده) نمایش داده شده است و محور مقایسه، به منطقه جغرافیایی انتخاب شده است. اگر محور، جغرافیا انتخاب شود؛ استان‌ها در محور نمودارهای قرار می‌گیرند. با تغییر فیلتر جرایم و دعاوی می‌توان وضعیت استان‌های مختلف را در مورد هر جرم مقایسه کرد.

تصویر 3 : نمونه یک داشبورد

سطح دسترسی مخاطبان به اطلاعات داشبورد براساس صفحه‌ها تنظیم می‌شود. هر مخاطب صفحه‌هایی که به آن‌ها دسترسی دارد را در داشبورد خود می‌بیند.

تعریف گزارش‌های تحلیلی

گزارش‌های تحلیلی، شامل مقادیر داده‌ها و اطلاعات تکمیلی در مورد آن‌ها هستند. انواع گزارش‌های تحلیلی برای هر طبقه از مخاطبان با مشخص شدن «مخاطبان، دوره زمانی، شاخص‌ها و تحلیل ها» تعریف می‌شوند. گزارش‌های تحلیلی در دوره‌های زمانی و موضوعات مشخص تدوین می‌شوند. هر گزارش دربردارنده برخی از شاخص‌ها بوده و در دوره‌های زمانی ماهانه، فصلی و یا سالانه ارائه می‌شود. گزارش‌ها براساس مخاطبان به تفکیک در چند سطح دسترسی تدوین می‌شوند.

مثال: تناظر بین شاخص‌ها، گزارش‌ها و مخاطبان در تصویر 4نشان داده شده است:

تصویر 4 : تناظر بین شاخص‌ها، گزارش‌ها و مخاطبان

قسمت‌های اصلی گزارش تحلیلی عبارتند از:

 1. داده‌ها: در این قسمت مقادیر شاخص‌ها به صورت‌های مختلف (عدد، جدول و یا نمودار) ارائه می‌شود.
 2. توضیح: شرح مختصری از داده‌ها است که موجب فهم بیشتر داده‌ها می‌شود.
 3. تحلیل: در این قسمت ارتباط شاخص‌ها با یکدیگر و آثار آن‌ها در حال و آینده تحلیل شده و همچنین روند آتی آن‌ها پیش‌بینی می‌شود.
 4. چالش‌ها: در این قسمت چالش‌های پیش رو معرفی می‌شوند.
 5. پیشنهادها: در این قسمت راهکارهای مناسب جهت مقابله با چالش‌ها و بهبود وضعیت ارائه می‌شود.

محورهایی که باید درتحلیل داده‌ها مورد بررسی قرارگیرند، عبارتند از:

 1. مقایسه: مقایسه بین عوامل، مناطق جغرافیایی، نظرات اشخاص مختلف (مخاطبین پرسشنامه‌ها)
 2. بررسی پراکندگی‌ها در توزیع‌های آماری
 3. روابط علت و معلولی
 4. ارتباطات آماری بین داده‌ها: همبستگی، خوشه بندی، سری‌های زمانی و ...
 5. ناهماهنگی داده‌ها: عدم تطابق مقادیر اندازه‌گیری شده با روش‌های مختلف، تناقض در پاسخ‌های پرسشنامه‌ها (روابط بین متغیرهای مختلف)
 6. موارد ویژه: بررسی شاخص‌هایی که مقدار آن‌ها تغییرات بسیار زیاد یا وضعیت نگران کننده‌ای دارند

باید به تدریج برای هر یک از انواع گزارش‌ها، یک چارچوب خاص طراحی شود که روش‌های تحلیل را با دقت بیشتری بیان کرده و تجارب که در طول زمان به دست می‌آیند را مستند و یکپارچه نماید. ارتباط بین اسناد بالادستی، چارچوب‌ها و گزارش‌های تحلیلی در تصویر 5 نمایش داده شده است.

تصویر 5 : ارتباط بین اسناد بالادستی، چارچوب‌ها و گزارش‌های تحلیلی

چارچوب گزارش، نحوه تدوین محتوا و انواع گزینه‌های محتمل را بیان می‌نماید. گزارش‌ها در مقاطع زمانی مختلف بر اساس چارچوب تدوین شده و در بردارنده داده‌ها، تحلیل‌های مربوط به موضوع گزارش در همان مقطع زمانی هستند. طراحی و تدوین گزارش‌ها با استفاده از چارچوب باعث افزایش کیفیت محتوا و کارایی فرایند تولید گزارش می‌شود.

زیرسامانه‌های پایش

فعالیت‌های اصلی سامانه پایش عبارتند از: گردآوری داده‌ها، تحلیل و گزارش‌دهی.

گردآوری داده ها

برای گردآوری داده‌ها، دو روش جایگزین وجود دارد: تراکنش‌ها، نظر سنجی

پایگاه داده تراکنش ها

برخی از شاخص‌های رفتاری بر اساس مشخصه‌های تعداد و زمان رویدادها محاسبه می‌شود. اگر گردش کارها به صورت الکترونیکی مدیریت شوند، پایگاه داده آن‌ها در بردارنده اطلاعات مناسبی برای محاسبه شاخص‌ها است. البته ممکن است برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز سامانه پایش لازم باشد، ابعاد و مولفه‌های بیشتری از فرایندهای جاری الکترونیکی شود.

سامانه نظر سنجی

مقادیر برخی از شاخص‌ها از طریق نظرسنجی اندازه‌گیری می‌شوند. بنابراین برای گردآوری آن‌ها، یک سامانه نظرسنجی باید ایجاد شود.

پرسشنامه‌ها با «گویه‌ها، پاسخ دهندگان، تعداد نمونه و دوره زمانی» تعریف می‌شوند. ممکن است یک سامانه پایش شامل چندین پرسشنامه باشد. برخی از پرسش‌ها در چند پرسشنامه تکرار شده‌اند؛ در این موارد دیدگاه‌های اقشار مختلف در پاسخ به یک پرسش ثابت سنجیده می‌شوند.

اگر با توجه به تعداد پاسخ دهندگان زیاد بوده و یا تکرار نظر سنجی زیاد باشد، برای کاهش هزینه، افزایش سرعت و کیفیت نظرسنجی می‌توان از سامانه الکترونیکی نظرسنجی استفاده نمود. سامانه نظر سنجی باید چنین قابلیت‌هایی داشته باشد:

 1. امکان جمع‌آوری داده‌ها از طریق نسخه اندروید مبتنی بر تلفن همراه و تبلت با قابلیت ضبط صدا و تعیین موقعیت
 2. قابلیت طراحی سؤالات مختلف
 3. امکان تعریف پروژه‌های مختلف به همراه تعداد سؤالات مختلف
 4. امکان تعریف پرسشگر و تعداد پرسش نامه‌هایی که توسط وی باید به پاسخ دهنده ارائه شود
 5. امکان نظارت بر فرایند تکمیل پرسشنامه
 6. امکان ناشناس ماندن پاسخ دهنده

سامانه تحلیل

تحلیل شاخص‌ها حساس‌ترین فعالیت پایش است، زیرا ارتباط داده‌ها با تصمیم‌گیری‌ها را برقرار می‌کند. هر یک از مخاطبان، اطلاعاتی را که با روش‌های مختلف دریافت می‌کند تحلیل می‌کنند؛ اما با توجه به محدودیت‌های زمانی و اطلاعاتی لازم است سازوکار مشخصی برای تحلیل داده‌ها پیش‌بینی شود تا اطلاعات غنی‌تری در اختیار مخاطبان قرار گیرند. سازوکارهای تحلیل عبارتند از:

 • گزارش‌های تحلیلی: این گزارش‌ها توسط کارشناسان مشخصی تدوین شده و در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.
 • جلسات پایش: در حوزه‌های مختلف مدیریتی باید جلسات پایش برای بررسی و تحلیل داده‌ها و گزارش‌ها تشکیل شود. این جلسات علاوه بر این که بستری برای فهم بهتر ابعاد مختلف و هم فکری برای اتخاذ تصمیمات لازم را قراهم می‌کنند، زمینه ساز ارائه تحلیل‌های جدید و دقیق‌تری نیز هستند.

سامانه تحلیل باید چنین قابلیت‌هایی داشته باشد:

 1. ایجاد کتابخانه‌های تخصصی برای هر یک از موضوعات و پروژه‌ها؛
 2. امکان ایجاد اتاق‌های فکر و جوامع مجازی برای گسترش همکاری و دسترسی به دانش،
 3. شناسایی صاحب‌نظران و علاقه مندان درون و برون سازمانی؛
 4. امکان پرسش و پاسخ بین افراد؛
 5. امکان تدوین اسناد به صورت مشارکتی؛
 6. مدیریت وظایف و گردش کار.

سامانه گزارش‌دهی

ارتباط با مخاطبان در شبکه پایش، تعاملی دو سویه است؛ مخاطبان اطلاعات لازم را از طریق انواع گزارش‌ها دریافت نموده و با بیان نظرات خود، بازخوردهای لازم برای اصلاح و بهبود گزارش‌ها را ارائه می‌دهند. دریافت بازخوردها به دو صورت انجام می‌شود:

 • مبتنی بر وب: مخاطبان سامانه پایش از طریق قابلیت تعریف شده در سامانه، نظرات خود را ارائه می‌دهند.
 • مبتنی بر کاغذ: نظرات مکتوب مخاطبان سامانه پایش قضایی توسط دستیار پایش (که در دفتر مخاطب حضور دارد) در سامانه وارد می‌شود (به‌ عبارتی فرایند ارسال نظرات و تحلیل‌ها تنها مبتنی بر وب است و در صورت عدم امکان برای مخاطب این کار توسط دستیار پایش صورت می‌گیرد).

تدوین و ارائه گزارش‌های تحلیلی و داشبوردها با سامانه‌های نرم‌افزاری یکپارچه تسهیل می‌شود. سامانه گزارش‌دهی باید چنین قابلیت‌هایی داشته باشد:

 1. تسهیل اشتراک دانش بین کارشناسان و صاحب‌نظران
 2. فراهم‌‌سازی بستری برای معرفی و ارتباط تعاملی با مخاطبان بالقوه و بالفعل؛
 3. امکان اظهارنظر همه مخاطبان و ذی‌نفعان
 4. بازیابی محتوا با روش‌های جستجو، کلیدواژه‌ها، ارتباط بین موضوعات؛
 5. امکان ذخیره‌سازی نمایش اطلاعات و دانش در قالب فایل‌های متنی، صوتی و تصویری؛
 6. داشبورد با قابلیت‌های دریل دان 26، انتخاب جزء 27 و غربال 28

مثال: با استفاده همزمان از قابلیت‌های مدیریت محتوا و شبکه‌های اجتماعی، افرادی که به گزارشات دسترسی دارند، می‌توانند نظرات و تحلیل‌های خود را ارائه داده و به بحث بگذارند. همچنین برای هر بسته از گزارش‌ها می‌توان گروه‌های تخصصی را شکل دارد که وظیفه پاسخگویی و رسیدگی به انتقادات، نظرات و تحلیل‌ها و همچنین به‌هنگام کردن تحلیل‌ها را بر عهده دارند.

سازمان دهی

برای مدیریت سامانه پایش باید یک واحد راهبری در مقیاس فرد، دفتر یا سازمان (بسته به حجم کار) ایجاد شود. البته بخشی از فعالیت‌های سامانه پایش به‌ ویژه فعالیت‌های تحلیلی را باید به صورت غیر متمرکز سازماندهی کرد؛ می‌توان شبکه‌ای از متخصصان را در قالب یک سازمان مجازی سازماندهی کرد. ویژگی‌های این روش عبارتند از:

 1. استفاده بیشتر از منابع انسانی: افراد ضمن انجام وظایف در واحدهای سازمانی خود، فعالیت‌های مربوط به پایش را نیز انجام می‌دهند.
 2. افزایش دقت اطلاعات و تحلیل‌ها: ارتباط افراد با واقعیت‌ها برقرار مانده و خطای صوری شدن داده‌ها و تحلیل‌ها کاهش می‌یابد.

واحد راهبری پایش

مأموریت‌های واحد راهبری پایش عبارتند از:

 1. مدیریت کلان اندازه‌گیری شاخص‌ها، تحلیل و گزارش‌دهی
 2. اصلاح و تکمیل چارچوب‌ها بر اساس نتایج مطالعات و بازخوردهای دریافتی از مخاطبان
 3. تأمین و تخصیص منابع مورد نیاز جهت فعالیت‌های سامانه پایش
 4. تعامل با نهادها و سازمان‌های مرتبط

این مأموریت‌ها را می‌توان در قالب چهار واحد سازمانی مدیریت کرد: گرد آوری داده‌ها، تحلیل، ارتباط با مخاطبان، حقیق و توسعه

واحد گردآوری داده‌ها وظیفه جمع‌آوری داده‌ها از منابع و سامانه‌های موجود و آماده‌‌سازی آن‌ها را بر عهده دارد.

وظایف واحد تحلیل عبارتند از:

 1. ایجاد و مدیریت گروه‌های تحلیل؛
 2. تدوین گزارش‌های تحلیلی؛
 3. سفارش مطالعات موردی.

گزارش‌های تحلیلی به چند دسته تقسیم می‌شوند، مسئولیت تدوین و تحلیل هر دسته از گزارش‌ها، به عهده یک گروه خواهد بود. وظایف گروه‌ها عبارت است از:

 1. پیگیری و دریافت اطلاعات؛
 2. تحلیل؛
 3. آماده‌‌سازی و ارائه گزارش‌ها؛
 4. تدوین و بازنگری چارچوب گزارش؛
 5. استعلام دلایل وضعیت و روندهای مشاهده شده از واحدهای ذیربط

وظایف واحد ارتباط با مخاطبان واحد عبارتند از:

 1. اطلاع‌رسانی به مخاطبان در خصوص ارسال گزارش
 2. ارسال گزارش برای مخاطبان فاقد دسترسی به سامانه
 3. دریافت گزارشات برگزاری جلسات پایش
 4. دریافت بازخورد از مخاطبان
 5. شناسایی و مشخص کردن تاثیرات گزارش‌های پایش در تصمیمات مسئولان
 6. اطلاع‌رسانی و آموزش‌های عمومی

وظایف واحد تحقیق و توسعه به شرح زیر است:

 1. ارتقا عملکرد سامانه پایش
 2. انجام و یا سفارش پژوهش‌های مرتبط
 3. توسعه قابلیت‌های نرم‌افزارها

همکاران غیر رسمی

علاوه بر کارشناسانی که عضو رسمی گروه‌های تحلیل هستند، مخاطبان، کارشناسان و صاحب‌نظرانی که به شبکه پایش دسترسی دارند می‌توانند در تحلیل اطلاعات مشارکت نمایند. مخاطبان با استفاده از فرایند بازخورد، نظرات و تحلیل‌های خود را ارائه می‌دهند و بدین طریق باعث غنی‌تر و به روز شدن تحلیل‌ها می‌شوند.

برای جلب مشارکت کارشناسان و صاحب‌نظران، از روش‌های زیر می‌توان استفاده نمود:

 1. انعقاد قرارداد
 2. احتساب همکاری آن‌ها با سامانه پایش به عنوان یکی از مولفه‌ها ارزیابی عملکرد، رتبه‌بندی و ترفیع
 3. ایجاد دسترسی بیشتر به اطلاعات و مستندات

دستیاران پایش

به‌ منظور بهبود دسترسی به اطلاعات برای آن دسته از مخاطبان که به‌ دلیل مشغله‌های زیاد فرصت ارائه نظرات و تحلیل‌های خود را در سامانه پایش ندارند، دستیار پایش تعریف می‌شود. وظایف دستیار پایش عبارت است از:

 1. ارائه گزارش‌ها به مسئولین مربوطه
 2. دریافت بازخوردها و ورود آن‌ها به سامانه
 3. تهیه و ارسال گزارش جلسات پایش برای مرکز پایش

جلسات پایش

به‌ منظور اطلاع‌رسانی از عملکرد و وضعیت موضوع مودر پایش، کمک به تصمیم‌گیری و بهره‌برداری از گزارش‌های تولید شده در سامانه، جلسات پایش با حضور مدیران در هر حوزه کاری برگزار می‌شود.

دستور جلسات پایش به شرح زیر است:

 1. کسب اطلاع از مقادیر شاخص‌ها
 2. بررسی و یا اصلاح و بهبود تحلیل‌های ارائه شده
 3. همفکری برای تصمیم‌گیری یا اتخاذ تصمیم

مسئولان و کارشناسان، در تصمیم سازی‌ها و در تصمیم‌گیری‌ها باید به گزارش‌های سامانه پایش استناد کنند؛ بدین ترتیب از یک طرف، تصمیمات مستند شده و از طرف دیگر میزان اثربخشی سامانه پایش در تصمیم‌گیری‌ها مشخص می‌شود.

اصلاح شرح وظایف

علاوه بر سمت‌هایی که ویژه فعالیت‌های پایش تعریف می‌شوند، لازم است شرح وظایف برخی از افراد و واحدهای سازمانی اصلاح شود، برخی از اصلاحات عبارتند از:

 1. افزودن مسئولیت ایجاد و مدیریت سامانه نظرسنجی به وظایف واحدهای آمار یا فناوری اطلاعات
 2. افزودن مسئولیت تهیه برخی از گزارش‌ها به واحدهای مختلف
 3. برگزاری جلسات پایش در سطوح مختلف
 4. الزام و یا تشویق کارشناسان به همکاری با مرکز پایش
 5. افزودن وظیفه دستیاری پایش به وظایف مسئولان دفاتر مدیران

الزامات محیطی

دستیابی به اهداف سامانه پایش مستلزم همکاری واحدهای سازمانی، تأمین منابع، تصویب یا اصلاح برخی مقررات، ساختار و فرایندها است. این الزامات باید به خوبی شناسایی شده و پیگیری شوند.

استقرار سامانه پایش

پیاده‌‌سازی سامانه شامل سه مرحله است: طراحی سامانه پایش، استقرار سامانه طراحی شده و راهبری آن‌ها. این مراحل در قالب یک پروژه پیاده‌‌سازی سامانه دانش انجام می‌شود. فعالیت‌های پروژه به لحاظ نوع فرایند به پنج دسته تقسیم می‌شوند: آغاز، برنامه‌ریزی، اجرا، کنترل، خاتمه.

فعالیت‌های آغاز

فعالیت‌های آغاز، در راستای تعریف یک پروژه جدید انجام می‌شود. در فعالیت‌های آغاز محدوده اولیه، فعالیت‌های اصلی و منابع موردنیاز، ذی‌حقان و مدیر پروژه مشخص شده و مجوز شروع پروژه صادر می‌شود. مشارکت بهره برداران، کارفرما و سایر ذی‌حقان در فعالیت‌های آغاز معمولا به مشارکت در انجام پژوهش و بهبود دستاوردها منجر می‌شود.

محتواهای حاصل از فعالیت‌های آغاز در سند «منشور پژوهش» درج می‌شود. منشور پروژه شامل یک طرح اولیه از فعالیت‌های اصلی، اهداف اصلی که اجرای پروژه ذی‌نفعان اصلی پروژه و ... است. شروع پروژه بدون منشور توصیه نمی‌شود زیرا اگر از همان اول توافق شفاف بر روی فرضیات، محدودیت‌ها، اختیارات مدیر پروژه و اهداف و خواسته‌های ذی‌نفعان کلیدی صورت نگرفته باشد تمامی مراحل انجام شده توسط مدیر پروژه و گروه پروژه می‌تواند با عدم پذیرش و رضایت دی نفعان پروژه روبرو شود.

فعالیت‌های برنامه‌ریزی

استقرار سامانه دانش نیاز به یک برنامه عملیاتی دارد. برنامه عملیاتی شامل تعریف فعالیت‌ها، زمان بندی، تخصیص و توسعه منابع (منابع انسانی، مالی و تجهیزات)، ارتباطات، شناسایی و تحلیل مخاطره‌ها است.

سازماندهی پروژه

طراحی سامانه دانش و استقرار آن، شامل فعالیت‌هایی مانند: طراحی اهداف و راهبردها، نصب نرم‌افزار، آموزش و تشکیل یا اصلاح واحدهای سازمانی است که باید توسط افراد و واحدهایی انجام شوند.

سامانه پایش باید تا حد امکان با مشارکت بالای صاحب‌نظران طراحی شود تا چنین نتایجی حاصل شود.

 1. احساس تعلق نسبت به دستاوردهای پروژه و حمایت از پیشبرد و حفظ آن
 2. آموزش عملی در ضمن اجرای پروژه درباره سامانه پایش
 3. بهره‌مندی از دانش افراد در طراحی و استقرار سامانه پایش

ارتباط بین طرح سامانه پایش با پروژه استقرار

طراحی سامانه پایش پروژه‌ای پژوهشی است که یکی از مراحل اصلی پیاده‌‌سازی سامانه پایش می‌باشد و استقرار سامانه پایش پروژه‌ای عملیاتی است که با هدف اجرایی شدن سامانه طراحی شده انجام می‌شود. بین محتوای طرح سامانه پایش و پروژه استقرار همپوشانی‌هایی به شرح زیر وجود دارد:

 1. منشور پروژه پیاده‌‌سازی با برخی از مفاد طرح سامانه پایش ارتباط دارد. منشور پروژه قبل از آغاز پروژه تدوین می‌شود و طراحی سامانه پایش یکی از فعالیت‌هایی است که در حین انجام پروژه انجام می‌شود، بنابراین با طراحی سامانه پایش محتوای منشور پروژه نیز باید به‌هنگام شود.
 2. محدوده پروژه که در منشور پروژه آورده می‌شود، اشاره به محدوده سامانه پایش دارد.

تحلیل تعریف مخاطبان و نیازهای اطلاعاتی آن ها

تحلیل مناسب بودن متغیرهای انتخاب شده به عنوان شاخص

روش طراحی شاخص‌ها تا حدی اطمینان لازم از متناسب بودن شاخص‌ها را فراهم می‌کند. علاوه بر این، برای اطمینان بیشتر می‌توان از این روش‌ها نیز استفاده نمود:

 1. نظرسنجی از صاحب‌نظران
 2. بررسی تطبیقی با شاخص‌های مشابه

راهبری سامانه پایش

تدوین مستندات

دستاوردهای پروژه طراحی سامانه پایش، به چند صورت متناسب با مخاطبان تدوین می‌شوند. مستندات پروژه طراحی سامانه پایش عبارت‌اند از:

 1. طرح سامانه پایش
 2. مصوبات
 3. سند پشتیبان (یافته‌های پژوهش)
 4. توصیف شاخص‌ها
 5. مستندات پروژه استقرار (منشور پروژه، برنامه عملیاتی، گزارش‌ها)
 6. پایان نامه، مقاله

اگر طراحی و استقرار سامانه پایش در سامانه هم‌افزا انجام شود، یک صفحه برای پروژه ایجاد شده و منشور پروژه در زبانه «منشور» در صفحه پروژه درج می‌شود. برنامه عملیاتی در قالب فعالیت‌های پروژه در میز کار تعریف می‌شوند. برای اسناد توصیف موضوع، طرح سامانه پایش، مصوبات و سند پشتیبان (یافته‌های پژوهش) نیز صفحاتی ایجاد شده و پیوند آن‌ها در زبانه «اسناد» صفحه پروژه قرار می‌گیرد.

طرح سامانه پایش

سند طرح سامانه دانش شامل بخش‌های «محدوده، مخاطبان، شاخص‌ها، گزارش‌ها، زیرسامانه‌ها، سازماندهی و الزامات محیطی» است.

محدوده

در این بخش موضوع مورد پایش بیان می‌شود.

مخاطبان

در این بخش مخاطبان سامانه پایش معرفی شده و نیازهای آن‌ها بیان می‌شود.

شاخص‌ها

در این بخش شاخص‌های انتخاب شده مطرح می‌شوند. بهتر است اطلاعات مربوط به هر طبقه از شاخص‌ها در یک زیر بخش ارائه شود. معرفی اجمالی شاخص‌ها در یک جدول مانند جدول 3 انجام می‌شود.

موضوع عنوان شاخص

تعریف

روش اندازه‌گیری دوره اندازه‌گیری
تراکنش نظرسنجی پژوهش موردی روز ماه فصل شش ماه سال
تعریف عملیاتی شاخص (به گونه‌ای که روش اندازه‌گیری مشخص شود.)

در انتهای این بخش ارتباط بین شاخص‌ها به صورت یک گراف نمایش داده می‌شود.

گزارش ها

در این بخش انواع گزارش‌هایی که برای مخاطبان تهیه می‌شود، معرفی می‌شوند. زیربخش‌های این بخش عبارت‌اند از: بازدیدها و ملاقات‌ها، داشبوردها، گزارش‌های تحلیلی

بازدیدها و ملاقات ها

بازدیدها و ملاقات‌ها در قالب یک جدول با تعیین مشخصه‌های زیر تعریف می‌شوند:

 1. بازدید کننده / ملاقات کننده
 2. دوره
 3. محل‌ها، افراد
 4. مدت
 5. نحوه
 6. شاخص‌ها
 7. اطلاعات زمینه
داشبوردها

هر شاخص ممکن است با یک یا چند مولفه نمایش داده شود. مولفه‌های داشبود با تعیین مشخصه‌های زیر تعریف می‌شوند:

 1. نوع داده: فراوانی، نسبت، روندف سهم، میانگین، پراکندگی، رشد
 2. نوع نمایش: میله‌ای، خطی، حبابی، رادار، دایره‌ای، جدولی، مدرج، فلش، عدد
 3. دوره‌های زمانی: روزانه، ماهانه، فصلی، سالانه
 4. محورها (مقایسه)
 5. غربال
گزارش‌های تحلیلی

گزارش‌ها در قالب یک جدول با تعیین مشخصه‌های زیر تعریف می‌شوند:

 1. موضوع
 2. دسترسی
 3. مخاطبان
 4. شاخص‌ها
 5. دوره
 6. اطلاعات زمینه

زیرسامانه ها

سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی لازم برای استقرار سامانه پایش در این بخش معرفی می‌شوند. معمولا استقرار سامانه پایش نیاز به سامانه‌های نظرسنجی، تحلیل و گزارش‌دهی دارد.

سازماندهی

وظایفی که برای بهره‌برداری از سامانه پایش باید انجام شوند و مسئولیت هر یک از عوامل در این بخش بیان می‌شود.

الزامات محیطی

دستیابی به اهداف سامانه پایش مستلزم همکاری واحدهای سازمانی، تأمین منابع، تصویب یا اصلاح برخی مقررات، ساختار و فرایندها است. ممکن است برای بهره‌برداری از سامانه پایش نیاز ایجاد واحدهای سازمانی جدید و یا تغییر مأموریت‌های واحدهای موجود باشد.

مصوبات

برای اجرایی شدن سامانه پایش، علاوه بر تعیین مأموریت‌ها و اختیارات عوامل، مفاد طرح سامانه پایش نیز باید با ادبیات حقوقی تنظیم و تصویب شود تا رسمیت لازم را داشته باشد.

سند پشتیبان

در سند پشتیبان فعالیت‌ها و استدلال‌هایی که برای طراحی سامانه پایش انجام شده‌اند، بیان می‌شود.

وضعیت جاری

محدوده

الگوی مفهومی

مخاطبان

در این بخش پس از توصیف وضعیت، مسائلی که در ساز و کارها و نتایج فعالیت‌های فعلی پایش وجود دارد بررسی شده و جمع‌بندی لازم انجام خواهد شد.

طراحی شاخص‌ها

گزارش ها

در این بخش انواع گزارش‌هایی که برای مخاطبان تهیه می‌شود، معرفی می‌شوند. زیربخش‌های این بخش عبارت‌اند از: بازدیدها و ملاقات‌ها، داشبوردها، گزارش‌های تحلیلی

بازدیدها و ملاقات ها
داشبوردها

موضوع 1 موضوع 2 عنوان شاخص روش اندازه‌گیری تعریف، روش اندازه‌گیری ترکیبی ماخذ
تراکنش نظرسنجی پژوهش موردی روایی پایایی امکان‌پذیری تاثیرگذاری - تصمیم‌گیری تاثیرگذاری -رفتار عوامل
منابع انسانی مهارت‌های ادارکی دیدگاه راهبردی * * اتخاذ خط‌‌مشی بلند مدت و تحلیل موضوعات از ابعاد مختلف- روش اندازه‌گیری بر اساس مصاحبه با صاحب‌نظران است. * * دستیابی به این شاخص دشوار به نظر می‌رسد ولی با طراحی سؤالات دقیقتر می‌توان به سراغ مصاحبه با افراد صاحب نظر رفت با فهم این که دیدگاه راهبردی در سازمان حاکم است یا خیر، ممکن است بسیاری از تصمیمات ماخوذه تحت تاثیر قرار گیرد. -
گزارش‌های تحلیلی

زیرسامانه ها

سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی لازم برای استقرار سامانه پایش در این بخش معرفی می‌شوند. معمولا استقرار سامانه پایش نیاز به سامانه‌های نظرسنجی، تحلیل و گزارش‌دهی دارد.

سازماندهی

وظایفی که برای بهره‌برداری از سامانه پایش باید انجام شوند و مسئولیت هر یک از عوامل در این بخش بیان می‌شود.

الزامات محیطی

توصیف شاخص‌ها

برای هر یک از شاخص‌ها باید شناسنامه‌ای تدوین شود که بیانگر مشخصات لازم باشد. توصیف شاخص‌ها بر اساس «راهنمای تدوین شاخص» انجام شده و شامل این بخش‌ها است: کاربردها، مولفه‌ها، روابط، مقادیر، بدیل‌ها، نقد، سابقه

پروژه استقرار سامانه پایش

اسناد اصلی پروژه عبارت‌اند از: منشور، برنامه عملیاتی. در پروژه‌های بسیار بزرگ هر یک از این بخش‌های برنامه عملیاتی در قالب یک سند مستقل تدوین می‌شود.

منشور پروژه

منشور پروژه در ابتدای پروژه و تنها بر اساس بخشی از اطلاعاتی که در همان ابتدا در دسترس دارد، تهیه می‌شود. گنجاندن «نیازها و الزامات»، «زمان بندی» و «بودجه» در منشور توصیه می‌شود، اما ارائه اطلاعات دقیق از هرکدام از این اطلاعات در آغاز پروژه غیرممکن خواهد بود. در اینجا باید منشور را بر اساس اطلاعات محدود و موجودی که در دسترس است، آماده کرد. احتمال دارد که نیازها و الزامات پروژه کاملاً ناشناخته بوده و تنظیم منشور برای تمامی ابعاد آن غیرممکن باشد. همیشه امکان دارد که برای اولین مرحله پروژه، تنها برخی از نیازهای کسب وکار تعریف شده باشد. مستندسازان پروژه در مراحل بعدی پروژه می‌توانند نیازها و الزامات ملموس‌تر و مشخص‌تر پروژه را شناسایی کرده و منشور پروژه را اصلاح کنند.

منشور «پروژه پیاده‌‌سازی سامانه پایش» شامل 8 قسمت است:

 1. اهداف بالادستی
 2. محدوده پروژه: موضوع و اهداف پروژه
 3. فعالیت‌های اصلی، زمان بندی
 4. سازمان دهی
 5. منابع مورد نیاز
 6. کیفیت: نحوه کنترل و تضمین کیفیت پروژه
 7. رهنمودها و الزامات: مواردی که باید در حین اجرای پروژه موردتوجه باشند.
 8. محدودیت‌ها، مخاطره‌ها و مفروضات

برنامه عملیاتی

اگر فعالیت‌های پروژه گسترده باشند، علاوه بر منشور، سند برنامه عملیاتی تدوین نیز می‌شود که شامل این موارد است:

 1. فعالیت‌ها: تعریف، ترتیب، برآورد منابع و زمان
 2. هزینه‌ها: بودجه و جریان نقدینگی
 3. منابع انسانی: نقش‌های پروژه، مسئولیت‌ها، توانمندی‌های مورد نیاز
 4. الزامات کیفیت
 5. زیرساخت‌های ارتباطی
 6. مخاطره ها
 7. تدارکات

پایان نامه، مقاله

اگر طراحی سامانه پایش در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری انجام شود و یا دستاوردهای آن به صورت یک مقاله بخواهد منتشر شود، مستندات سامانه پایش به صورت جدول زیر تنظیم می‌شود. البته ممکن است محدوده مقاله، پایان نامه یا رساله همه بخش‌های سامانه پایش را پوشش نداده و مثلا تنها به طراحی شاخص‌ها بپردازد.

ردیف بخش محتوا توضیح
1 مقدمه مقاله
کلیات پایان نامه یا رساله منشور پروژه پروژه طراحی سامانه پایش، یک پروژه پژوهشی است که منشور این پروژه همان طرح پیشنهادی (پروپوزال) پژوهش محسوب می‌شود که فصل اول پایان نامه یا رساله خواهد بود.
2 مرور ادبیات بیان الگوی مفهومی

معرفی پژوهش‌های مشابه

برای طراحی این چارچوب، مبانی نظری و ادبیات مربوطه مرور شده‌اند. بنابراین مرور ادبیات درباره فعالیت‌ها و روش‌های طراحی لازم نبوده و ارجاع به این چارچوب کفایت می‌کند. با استفاده از این چارچوب، بخش مرور ادبیات شامل مواردی است که به الگوی مفهومی موضوع می‌پردازند و پژوهش‌های مشابه معرفی شوند.
3 روش پژوهش ارجاع به چارچوب طرح سامانه پایش یا ارائه چکیده‌ای از آن در این چارچوب روش پژوهش بیان شده است. البته برای آگاهی مخاطبان، بهتر است ضمن ارجاع به این چارچوب خلاصه‌ای از روش‌های تعیین شده در این چارچوب بیان شوند.
4 یافته‌های پژوهش یافته‌های پژوهش یافته‌های پژوهش که یکی از اسناد تدوین شده بر اساس این چارچوب است در بردارنده تحلیل‌های متعارف در بخش چهار مقاله‌ها و پایان نامه‌ها است.
5 نتیجه گیری طرح سامانه پایش نتیجه پژوهش «طراحی سامانه پایش»، طرح سامانه است که شامل مخاطبان، شاخص‌ها و گزارش‌ها بوده و در بخش نتیجه گیری درج می‌شود. اگر مقاله، پایان نامه یا رساله با رویکرد اقدام پژوهی انجام شود، نتایج استقرار سامانه پایش نیز در این بخش ارائه می‌شود.

خطاها

خطاهای طراحی، تدوین مستندات و استقرار سامانه پایش در بخش‌های مختلف این چارچوب بیان شده‌اند، در این بخش، خطاها به صورت یک سیاهه بررسی (چک لیست) تجمیع شده‌اند. سیاهه خطاها ارزیابی یک سامانه پایش استقرار یافته (مثلا وضعیت پایش موجود قبل از طراحی سامانه جدید) و هم چنین ارزیابی سامانه پایش طراحی شده را ساده می‌کند.

خطاهای احتمالی در طراحی، استقرار و بهره‌برداری از سامانه پایش عبارتند از:

 1. طراحی
  • همه شاخص‌ها لازم طراحی نشده‌اند؛ شاخص‌هایی درباره اشیائی که در زمان طراحی سامانه پایش وجود نداشته، دیده نشده یا مهم نبوده‌اند، طراحی نشده‌اند.
 2. بهره‌برداری
  • برخی حوزه‌های به شدت از نتیجه عمل حوزه‌های دیگر تأثیر می‌گیرند. برای مثال ممکن است در حوزه‌های انتظامی یا فرهنگی، شاخص‌هایی تعریف شود که بیشتر از آنکه محصول عمل خود سازمان انتظامی یا فرهنگی باشد به شرایط اقتصادی بستگی داشته باشند.
 3. ارزش گذاری
  1. تعیین مقادیر مطلوب برای برخی واحدها نه به خاطر ایجاد خروجی خاص که به خاطر آمادگی برای اقدام در زمان مقتضی است.
  2. برخی حوزه‌ها، تابع هزینه پایدار ندارند. به این معنی که بسته به زمان، مکان، مرحله اقدام و ... میزان هزینه تفاوت می‌کند

== فهرست خطاها کامل نیست. ==


↑ [1] Component
↑ [2] Attributes
↑ [3] Operational Definition
↑ [4] Level of Measurement
↑ [5] Nominal Level
↑ [6] Ordinal Level
↑ [7] Interval Level
↑ [8] Ratio Level
↑ [9] FA; Factor Analysis
↑ [10] DEA; Data Envelopment Analysis
↑ [11] UCM; Unobserved Components Models
↑ [12] BAP; Budget Allocation Process
↑ [13] AHP; Analytic Hierarchy Process
↑ [14] CA; Conjoint Analysis
↑ [15] ANN; Artificial Neural Network
↑ [16] Mont Carlo Simulation
↑ [17] Linear Aggregation
↑ [18] Geometric Aggregation
↑ [19] Validity
↑ [20] (Critical success factor (CSF) / Key Success Factors (KSF
↑ [21] Reliability
↑ [22] Case Deletion
↑ [23] Single Imputatiuon
↑ [24] Multiple Imputatiuon
↑ [25] Air Quality Index
↑ [26] Drill-Down
↑ [27] Slice and Dice
↑ [28] Filter
چارچوب