موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

شاخص آزادی اقتصادی برای ایران در سال 2009

ایران در سال 2009 در میان 179 کشور رتبه 168 را در رتبه‌بندی شاخص آزادی اقتصادی کسب نموده است و بر همین اساس شاید بتوان گفت که سیاست گذاران ایرانی باید مسیری بسیار طولانی را برای برون رفت از بحران دولتی ماندن اقتصاد طی نمایند.

موسسه هریتج رتبه ایران در سال 2009 را 168 در بین 179 کشور ارزیابی نموده است.

وضعیت ایران در هر یک از متغیرهای شاخص آزادی اقتصادی:

1 - آزادی کسب وکار (Business Freedom):

امتیاز ایران در این شاخص حدود 70 است. میانگین تعداد روز برای شروع یا تعطیل نمودن یک کسب وکار 9 روز است. میانگین این متغیر در سطح دنیا 35 روز است و ایران از این نظر در بهترین شرایط قرار دارد. اما دریافت مجوزهای مربوطه برای شروع کسب وکار در ایران 322 روز است که در مقایسه با رقم 218 روز میانگین جهانی رقم بالایی است.

2 - شاخص آزادی تجارت (Trade Freedom):

امتیاز ایران در این شاخص 50 است که در مقایسه با سایر کشورهای منطقه در پایین‌ترین سطح قرار دارد. این شاخص نسبت به سال‌های گذشته افت نموده است.

3 - شاخص آزادی مالی (Fiscal freedom):

درآمد مالیاتی دولت حدود 15 درصد از GDP است.

4 - شاخص مخارج دولت (Government Expenditure):

(G/GDP) نشان دهنده بزرگ‌تر بودن اندازه دولت است. درصد مخارج دولت ایران نسبت به GDP در سال 2009 حدود 26 درصد و نمره این شاخص برای ایران 80 بوده است. امتیاز حاصل از این نمره در واقع بالاترین امتیاز در شاخص‌های ده‌گانه برای محاسبه شاخص آزادی اقتصادی است.

5 - آزادی پولی (Monetary Freedom):

امتیاز ایران در این شاخص 54 است.

6 - آزادی سرمایه‌گذاری (Investment Freedom):

امتیاز ایران در این شاخص عددی معادل با صفر است. یکی از نکاتی که در این مورد در گزارش مربوطه ذکر شده است اختیار تام مجلس حتی در ملغی نمودن سرمایه‌گذاری‌های محقق شده خارجی است. عدم اجازه سرمایه‌گذاری خارجی برای خرید زمین و محدودیت‌های متعددی که کسب مجوز برای سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد می‌نماید، عوامل موثری است که امتیاز ایران در این شاخص را تا حد عدد صفر پایین آورده است.

7 - آزادی تأمین اعتبار (Financial Freedom):

امتیاز ایران برای این شاخص عدد 10 از 100 است. در گزارش مربوط به این شاخص به کنترل‌ها و دخالت‌های دولت حتی در مدیریت بانک‌های خصوصی برای تعیین نرخ سود اشاره گردیده و دخالت‌های دولت در این بخش را از عوامل کاهش این امتیاز دانسته است.

8 - حقوق مالکیت (Property Rights):

ایران دارای امتیاز 10 از 100 برای این شاخص است. قانون کپی رایت و علی الخصوص استفاده وسیع و رایگان از نرم‌افزارها از عوامل مرتبط با کاهش امتیاز ایران در شاخص می‌باشد.

9 - آزادی از رشوه و فساد (Freedom from Corruption):

رتبه ایران برای این شاخص 168 است و امتیاز ایران در این شاخص 23.

10 - آزادی بازار نیروی کار (Labor Freedom):

امتیاز ایران برای این شاخص 55 است. قانون کار ایران در تعیین امتیاز برای این شاخص نقش مهمی ایفا نموده است.

میانگین امتیازهای کسب شده از ده شاخص فوق، امتیاز شاخص آزادی اقتصادی را تعیین می‌نماید. امتیاز ایران برای شاخص آزادی اقتصادی 43 با رتبه 168 در بین 179 کشور دنیا و دارای رتبه 16 بین 17 کشور منطقه می‌باشد.

ایران شاخص اقتصاد همه موارد