موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (ها): هادی، حیدری؛ عبدالمحمد، طاهری
سال انتشار : 1394
همایش: هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

Loading

چکیده

پژوهش حاضرباهدف ارایه مدل عوامل کلیدی موفقیت برپایه مدیریت دانش باهدف افزایش خلاقیت و نواوری سازمانی درنمایندگی های ایران خودرو شیراز درسال 1393 انجام شده است روش پژوهش توصیفی و ازلحاظ هدف همبستگی است لذا ازبین 375 نفر ازمدیران و کارشناسان فنی بااستفاده ازجدول مورگان تعداد 192 نفر به عنوان حجم نمونه به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب و سپس پرسشنامه های مدیریت دانش بیگی خلاقیت رندسیپ و نوآوری مقیمی بین آزمودنی ها توزیع و جمع اوری گردیدند جهت تجزیه و تحلیل داده ها ازضریب همبستگی پیرسون و رپگرسیون چندگانه استفاده گردید بنابراین ازمون فرضیه ها نشان داد که بین عوامل کلیدی مدیریت دانش باخلاقیت و نوآوری سازمانی رابطه معناداری وجود دارد p=0/000 بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت رابطه مثبت وجود داشته اما بین فرهنگ سازمانی و نوآوری رابطه معناداری وجود ندارد بین اشتراک و تسهیم دانش و خلاقیت رابطه مثبت وجود دارد اما بین اشتراک و تسهیم دانش و نواوری رابطه مثبت وجود ندارد بین اختصاص پاداش برای کارکنان و خلاقیت رابطه مثبت وجود داشته اما بین اختصاص پاداش برای کارکنان و نواوری سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد

کلیدواژه ها: مدیریت دانش ، خلاقیت ، نوآوری ، نمایندگی های ایران خودرو

مدیریت دانش مقاله همه موارد