موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (ها): سیدمحمد، سجادیان
سال انتشار : 1392
همایش: همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی

Loading

چکیده

هدف از تحقیق حاضر رویکرد هستی شناسانه به سازماندهی و بازنمون دانش با ابزار نقشه دانش و نرم‌افزارپروتژه است. پژوهش حاضر از جمله مطالعات کاربردی به‌ شمار می‌رود. لذا در ابتدا مفاهیم سازماندهی دانش،مدیریت دانشو نقشه دانش و آنتولوژی(هستی شناسی) مرور گردید و در ادامه با استفاده از نرم‌افزار پروتژه ساختار آنتولوژی سازمانی به‌ منظور بازنمون دانش و طراحی نقشه دانش ارائه گردید و در ادامه روش اجرایی با رویکرد هستیشناسانه برای تهیه نقشه دانش پیشنهاد گردید. تا کنون روش‌های اجرایی مختلفی با مراحل مختلف برای تهیه نقشه دانش ارائه گردیده است و در کشور نرم‌افزارهایی نیز توسعه‌یافته‌اند که در اینجا، روش پیشنهادیبرپایه هستی شناسی برای طراحی نقشه دانش و بازنمون دانش ارائه گردید. در انتها پس از ارزیابی نرم‌افزارها، نرم‌افزار مناسب انتخاب و ساختار پیشنهادی در آن پیاده‌‌سازی گردید.

کلیدواژه‌ها: وب معنایی، هستی شناسی، پروتژه،بازنمایی و بازنمون دانش، نقشه دانش،سازماندهی دانش

مدیریت دانش مقاله همه موارد