موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (ها): محمدرضا، خسروی؛ امیر، جلالی
سال انتشار : 1394
همایش: هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

Loading

چکیده

به تناسب افزایش بلوغ سازمان‌ها، ابعاد پیچیدهتری از دانش و شاخص‌های متنوعتر و تخصصیتری جهت ارزیابی و مدیریت دانش سازمانی مورد نیاز خواهند بود. در این راستا لزوم مطالعه سیستماتیک عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش، مشخص میگردد. این عوامل حیاتی اغلب پس از پیادهسازی موفق فعالیت‌ها شناسایی میشوند. به‌ دلیل نقش حائز اهمیت مقوله دانش در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان‌ها، این مطالعه با هدف ارزیابی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر موفقیت و بلوغ مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدکننده قطعات خودرو ایران انجام شده و از حیث هدف، پ ژوهشی کاربردی است که به‌ روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماریاین پژوهش را کارشناسان و مدیران شرکت‌های تولیدکننده قطعات خودرو در استان گیلان تشکیل میدهند. برای نمونهگیری از روش تصادفی ساده استفاده شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران در سطحخطای 5 درصد، 108 نفر برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد متغیر منابع انسانی بیشترین تاثیر را در بلوغ مدیریت دانش داشته است. همچنین متغیرهای رهبری، زیرساخت‌ها، فرایند مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در اولویت‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها: مدیریت دانش، مدلهای بلوغ مدیریت دانش، شرکت‌های تولیدکننده قطعات خودرو

مدیریت دانش مقاله همه موارد