موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (ها): حسن، افشاری
سال انتشار : 1394
همایش: هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

Loading

چکیده

نقشه‌های دانش سهم بسیارمهمی دردستیابی سازمان به دانشهای کلیدی موجود و موردنیاز سازمان

وهمچنین دانشگران حوزه‌های دانشی باشفاف‌‌سازی منابع و دارایی‌های دانشی دارند دراین مقاله ضمن

تشریح فعالیت‌های استقرار سیستم مدیریت دانش درمعاونت سواری شرکت ایران خودرو به نحوه

طراحی و تدوین نقشه دانش درمعاونت تولید خودروسواری درشرکت ایران خودرو پرداخته شده است

باتوجه به اینکه ادرس دهی به دانشهای موجود وموردنیاز و دانشگران سازمان ازطریق ترسیم نقشه دانش

مناسب به‌ منظور صرفه جویی درزمان و هزینه‌های سازمان و افزایش کیفیت بهره‌وری سودآوری و

پاسخگویی ضروری می‌باشد دراین راستا بااستفاده ازمدل BSC کارت امتیازی متوازن نسبت به تهیه

نقشه دانش و ماتریس دانش و شناسایی دانشگران درحوزه‌های تخصصی مدیریت‌های معاونت تولید

خودرو سواری درجهت استقرار سیستم مدیریت دانش پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها: کارت امتیازی متوازن، نقشه دانش، دانشگر، مدیریت دانش، معاونت تولید خودروسواری

مدیریت دانش مقاله همه موارد