موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (ها): جلیل، حیدری دهویی؛ حسن، هژبرافکن؛ محمدرضا، معینی
سال انتشار : 1394
همایش: هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

Loading

چکیده

با وجود تلاشهای آکادمیک صورت گرفته در حوزه مدیریت دانش و آشنایی نسبی با مفاهیم وکارکردهای این حوزه، هنوز تصمیمگیرندگان در انتخاب مسیر مناسب و نقطه آغازین دچار ابهامند. دراین مقاله سعی شده تا چارچوبی علمی اجرایی در قالب سه گام اصلی؛ تدوین استراتژی مدیریت دانش، – عارضهیابی مدیریت دانش، شناسایی موانع و اولویتبندی ابزارها پیشنهاد گردد. چارچوب پیشنهادی دومفهوم تدوین استراتژی و عارضهیابی را ترکیب نموده و کارکردهای هریک را مشخص کرده است. همچنین این مقاله با بهرهگیری از روش AHP گروهی برای اولویتبندی ابزارهای مدیریت دانش، ازیکسو فرصت استفاده از روشهای کمی در این حوزه را تبیین نموده و از سوی دیگر ورودیهای لازم برای ترسیم نقشه راه مدیریت دانش سازمان را تهیه و پیشنهاد مینماید. در نهایت با اجراییسازی این گامها در سطح یک سازمان )مصا(برخی نتایج عملی و خروجیهای اجرایی این متدلوژی نیز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها: تدوین استراتژی مدیریت دانش، عارضهیابی مدیریت دانش، اولویتبندی ابزارهای مدیریت دانش، AHP گروهی

مدیریت دانش مقاله همه موارد