موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (ها): میلاد، خجسته پور؛ ایرج، سلطانی؛ علی، رشیدپور
سال انتشار : 1394
همایش: هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

Loading

چکیده

ساختارمنابع انسانی به جریان تولید دانش کمک می کند این امر درکسب مزیت رقابتی نقش اساسی دارد ازاین رو تحقیق حاضرباهدف بررسی تاثیر معماری دانش برعملکرد سرمایه فکری کارکنان درشرکت فولاد اکسین خوزستان انجام شده است روش تحقیق ازحیث هدف کاربردی و ازحیث ارتباط بین متغیرها علی بوده و بصورت پیمایشی انجام گردید جامعه اماری پژوهش شامل کارکنان شرکت فولاد اکسین خوزستان به تعداد 564بودند و تعداد 231 نفر به عنوان نمونه براساس جدول مورگان و به روش تصادفی انتخاب شدند برای جمع اوری اطلاعات ازپرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که روایی آن بصورت محتوایی با انتخاب مولفه های علمی ازمتون معتبر مدیریتی و اخذنظر تعدادیا زخبرگان صنعت و دانشگاه تعیین و اعتبار پرسشنامه بااستفادها زضریب الفای کرونباخ 0.976 بدست آمد برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ازنرم افزار SPSS ٍ LISREL استفاده شده و نتایج بیانگر این است که بین معماری دانش بامیانگین 3.23 و عملکرد سرمایه فکری کارکنان با میانگین 3.45 رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد

کلیدواژه ها: معماری دانش ، معماری منابع انسانی ، سرمایه فکری ، سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری ، سرمایه اجتماعی

مدیریت دانش مقاله همه موارد