موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (ها): مرتضی، اکبرزاده صفوئی؛ عباسعلی، رستگار؛ سمیه، زنگیان
سال انتشار : 1394
همایش: هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

Loading

چکیده

روشهای اجرای مدیریت دانش دارای زمینه‌های خاصی است که می‌تواند اثربخشی سازمان را تحت تاثیر قراردهد این مطالعه نقش میانجی مدیریت دانش را درارتباط بین فرهنگ ساختار و راهبرد سازمانی با اثربخشی سازمانی مورد بررسی قرارمی‌دهد جامعه اماری تحقیق حاضر کارکنان یکی ازشرکت‌های فعال درحوزه مواد غذایی بودند که بدین منظور تعداد 190پرسشنامه ازاین جامعه جمع اوری شد به‌ منظور سنجش روایی پرسشنامه تحقیق ازتحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم و جهت تعیین پایایی ازالفای کرونباخ استفاده شد فرضیات پژوهش به کمک بخش ساختاری مدل معادلات ساختاری یعنی تحلیل مسیر مورد بررسی واقع شدند مطابق نتایج بدست امده نقش میانجی گرانه مدیریت دانش درارتباط بین فرهنگ با اثربخشی سازمانی و ساختارسازمان با اثربخشی سازمانی موردتایید قرارگرفت حال آنکه نقش مدیریت دانش درارتباط بین راهبردسازمانی و اثربخشی سازمان چندان ملموس نبود این مقاله یافته‌های جدیدی را برادبیات مدیریت دانش می‌افزاید و براهمیت نقش تعاملی فرهنگ ساختار و راهبرد سازمانی دراثرگذاری براثربخشی سازمانی تاکید می‌کند

کلیدواژه‌ها: اثربخشی سازمانی، راهبرد سازمانی، ساختارسازمانی، فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش

مدیریت دانش مقاله همه موارد