موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (ها): ندا، میرزایی؛ عادل، صلواتی؛ سیده نادیا، سیدهاشمی
سال انتشار : 1394
همایش: هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

Loading

چکیده

مدیریت دانش رویکرد جدید ونوین به معنای تلاش آگاهانه و نظام مند یک نهاد برای نشر پرورش و کاربرد دانش به نحوی که به ارزش آن نهادبیفزاید و نتایج مثبتی را دردستیابی به آرمان‌ها به وجود آورد می‌باشد برهمین اساس درپژوهش حاضربه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارایی بازار بانقش میانجی گری تجارت الکترونیک پرداخته شده است روش پژوهش توصیفی و ازنوع همبستگی است جامعه اماری این پژوهش 236 نفر ازکارکنان بانکهای نیمه دولتی شهرستان سنندج می‌باشد که ازاین تعداد 160نفربراساس روش طبقه‌ای متناسب با حجم جامعه نمونه گیری شده‌اند داده‌های لازم ازطریق پرسشنامه جمع اوری شده است پایایی پرسشنامه به‌ روش الفای کرونباخ برای مدیریت دانش تجارت الکترونیک و کارایی بازار به ترتیب برابر 0.862و0.710و0.868 محاسبه گردید روایی ازمون نیز ازروش اعتبارمحتوا و با استفاده ازروشهای تحلیل عاملی تاییدی و شاخص KMO تایید شد داده‌های جمع اوری شده درنرم افزارهای SPSS ٚ LISREL موردتجزیه و تحلیل قرارگرفتند نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ارتباط معنی دار ومستقیمی بین مدیریت دانش و تجارت الکترونیک وهمچنین تجارت الکترونیک وکارایی بازار درجوامع مورد بررسی وجود دارد

کلیدواژه‌ها: مدیریت دانش، تجارت الکترونیک، کارایی بازار، شبکه بانکی

مدیریت دانش مقاله همه موارد