موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (ها): توکل، شرفی؛ وحید، خاشعی؛ اعظم، کرم الهی
سال انتشار : 1394
همایش: هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

Loading

چکیده

میزان موفقیت پذیرش مدیریت دانش درزنجیره تأمین کالا نسبتا پایین می‌باشد به ‌طوریکه نیازاست علاوه برشناخت این موانع راهکارهای غلبه براین موانع نیز شناسایی گردد ازسویی پیادهس ازی تمامی راه‌حل‌ها دریک بازه زمانی کاردشواری بوده و بایستی به صورت گام به گام به اجرا گذاشته شوند هدف مطالعه حاضر شناسایی موانع پذیرش مدیریت دانش و راهکارهای غلبه براین موانع درزنجیره تأمین کالای شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب برمبنای فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی و تکنیک فازی می‌باشد بااستفاده ازبررسی ادبیات تحقیق و نظیر خبرگان درنهایت 27مانع درپنج گروه اصلی و 16راهکارشناسایی شد عدم تعهد مدیریت ارشد درجهت پذیرش مدیریت دانش نبود یکپارچگی بین مدیریت دانش با فرایندهای کاری درزنجیره تأمین و نبود توافق عمومی برسرپذیرش مدیریت دانش درشمار مهمترین موانع پذیرش مدیریت دانش جایگرفتند ازسوی دیگر راهکارهای رهبری مثبت درجهت پذیرش مدیریت دانش طراحی استراتژی برون‌سپاری به‌ منظور بهبود یکپارچگی دانش درزنجیره تأمین تقویت انسجام و همکاری فرهنگی درمیان اعضا درزمره مهمترین راهکارهای غلبه برموانع پذیرش مدیریت دانش شناسایی شدند

کلیدواژه‌ها: مدیریت دانش، زنجیره تأمین، فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی و تکنیک فازی

مدیریت دانش مقاله همه موارد