موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (ها): یوسف، محمدی مقدم؛ عادل، صلواتی؛ مجتبی، رستمی نوروزآباد
سال انتشار : 1394
همایش: هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

Loading

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی اثرات یادگیری زدایی برمدیریت دانش و ابعاد آن درشرکت توزیع برق استان کردستان است برای جمع اوری داده‌ها ازپرسشنامه استفاده شد هاست نوع پژوهش براساس هدف کاربردی است و روش آن براساس نحوه گرداوری داده‌ها توصیفی و ازنوع همبستگی است ازنظر مقطع زمانی نیز ازنوع پژوهشهای تک مقطعی است جامعه اماری این پژوهش شرکت توزیع برق استان کردستان است که ازاین جامعه 128نفر به عنوان نمونه مورد بررسی قرارگرفتند تکنیکهای اماری مورداستفاده ازمونهای ضریب همبستگی و رگرسیون میباشند اطلاعات بدست آمده بااستفاده ازنرم افزار SPSS تحلیل شد نتایج بدست آمده ازضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون نشان داد که تاثیر یادگیری زدایی برمدیریت دانش مثبت و مستقیم است

کلیدواژه‌ها: یادگیری زدایی، مدیریت دانش، شرکت توزیع برق استان کردستان

مدیریت دانش مقاله همه موارد