موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (ها): کبرا، بابائی؛ غلامرضا، حیدری
سال انتشار : 1394
همایش: هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

Loading

چکیده

دانشافزارهای مدیریت دانش شخصی، نرم‌افزارهایی هستند که در کنار عملکرد روزمره کاری یا شخصی افراد، به آن‌ها کمک می‌کنند تا اطلاعات و تجربیات مورد نیازشان را کسب، سازماندهی، تحلیل و انتقال دهند. هدف این تحقیق شناسایی و تحلیل ویژگیهای دانشافزارهای مدیریت دانش شخصی است. بدین منظور تعداد 14 عنوان دانشافزار مدیریت دانش شخصی بررسی شده و با یکدیگر مقایسه گردیدند. در این بررسی با استفاده از مدل اوری و همکارانش که هفت مهارت (بازیابی اطلاعات، ارزیابی اطلاعات، سازماندهی اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات، اشتراک گذاری اطلاعات، ارائه و امنیت اطلاعات) را برای مدیریت دانش شخصی برمیشمارند، به شناسایی وجوه افتراق و اشتراک نرم‌افزارها از یک سو و شاخص‌های یک دانش افزار مطلوب از سوی دیگر پرداخته و در پایان نیز راهکارهایی برای تولید نرمافزارهای بهینهتر ارائه میگردد

کلیدواژه‌ها: مدیریت دانش، مدیریت دانش شخصی، دانشافزار، معیارها و ویژگیها.

مدیریت دانش مقاله همه موارد