موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (ها): پیام، حقیقی بروجنی؛ فرید، مظفری؛ امیر، خسروانی دهکردی
سال انتشار : 1394
همایش: هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

Loading

چکیده

شاید اولین و مهمترین نوع بسترتسهیم دانش و تجارب میان پرسنل سازمان ارتباطات رودررو درقالب گروه های کاری تیم های مشورتی انجمن های خبرگی و سایرانجمن های متشکل ازپرسنل بوده است باظهور تکنولوژی وب درقالب شبکه اینترنت و اینترانت و استفاده ازفناوری درتمامی ابعادسازمانی ارتباطات رودررو کمرنگ تر شده و بانرم افزارهای نظام پیشنهادات گروه های حل مساله برخط و انجمن های خبرگی مجازی درگوشه و کنارسازمان یاحتی باکیلومترها فاصله جایگزین شده است سازمان های ایرانی ازاین امرمستثنی نبوده و انواع انجمن ها و گروه های کاری برخط درمحیط مجازی سازان ایجادوگاها با موفقیت و یا شکست های عملی روبرو شده اند درتحقیق پیشرو سعی برآن است تابامطالعه جامع ادبیات موجود درحوزه انجمن خبرگی برخط و همچنین بررسی و مطالعه سازمان های ایرانی فعال دراین حوزه شاخصهای موثربرموفقیت یاشکیت این نوع ازارتباطات و بسترتسهیم دانش را ازطریق فرایند مطالعه و مصاحبه شناسایی و بااولویت بندی مناسب آن ازدیدگاه خبرگان راه کارهای رفع چالش احتمالی را ارایه نماییم

کلیدواژه ها: انجمن خبرگی برخط ، دانش ، تسهیم ، شاخص

مدیریت دانش مقاله همه موارد