موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (ها): اورانوس، تاج الدینی؛ علی، سادات موسوی
سال انتشار : 1394
همایش: هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

Loading

چکیده

ترجمان دانش به عنوان یکی ازجنبههای اصلی و هسته مدیریت دانش سعی برارزیابی کلیه عوامل موثربرعملیاتی شدن نتایج پژوهشهای حاصل ازتولید انتقال و دسترس‌پذیری دانش دارد و اصولا درحوزه علوم پزشکی مطرحشده است باتوجه به ماهیت انسان سازعلوم انسانی و نقش اساسی شان درشاکله اصلی جامعه پرکردن شکاف میان انجام پژوهشها و استفاده ازنتایج آن‌ها درعلوم انسانی مسئله شایان توجه است لذا پژوهش حاضربراساس مدل ترجمان دانش انستیتو ناتوانی و بازتوانی آمریکا با هدف بررسی ترجمان دانش درعلوم انسانی ایران و اثبات معنی داری این موضوع دراین علوم انجام گرفته است پژوهش حاضر با روش پیمایشی انجام و جامعه آن کلیه اعضا هیئت علمی علوم انسانی دردانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های سراسر کشور و ابزارگرداوی اطلاعات درآن پرسشنامه محقق ساخته بوده است برای تجزیه و تحلیل داده‌ها ازنرم افزار spss17 استفاده و خروجیهای لازم استخراج و موردتجزیه و تحلیل قرارگرفت سپس برای تعیین رابطه علی بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش و ارائه الگوی مناسب ازروش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار Lisrel 8.8استفاده شد

کلیدواژه‌ها: استفاده ازنتایج پژوهش، ترجمان دانش، علوم انسانی، مدیریت دانش، مدل ترجمان دانش انستیتوناتوانی وبازتوانی آمریکا

مدیریت دانش مقاله همه موارد