موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

تولید علم در سطح پروژه، «پژوهش» نامیده می‌شود. پژوهش ممکن است بسیار مختصر (در حد چند ثانیه تفکر) یا بسیار مفصل (در قالب پروژه‌های چند ماهه یا چند ساله) انجام شود.

چارچوب‌های پژوهش

چارچوب‌های پژوهش، تمامی فعالیت‌های پژوهش را دربرمی‌گیرند و با استفاده از آن‌ها، انجام پژوهش را بسیار بهتر می‌شود. پژوهش‌ها را می‌توان بر اساس موضوع و دستاورد مورد انتظار از آن‌ها، دسته‌بندی کرد و برای هر دسته از چارچوب دقیق‌تری استفاده نمود. چارچوب‌های پژوهش عبارتند از:

روش‌های پژوهش

فعالیت‌های اجرای پژوهش به 3 دسته کلی تقسیم می‌شوند: مرور ادبیات، تحلیل (اکتساب محتوا، تبدیل محتوا، مفهوم سازی، شناسایی روابط، تحلیل آماری، بهینه یابی، الگوها) و تدوین. برای انجام این فعالیت‌ها، روش‌های متعددی طراحی شده‌اند.

اکتساب محتوا

روش‌های اکتساب محتوا در جدول زیر معرفی شده‌اند.

ردیف منابع اکتساب روش‌ها
1 اکتساب از اسناد تفسیر، تحلیل مضمون، تحلیل محتوا
2 اکتساب از افراد صاحب نظران مصاحبه (عمیق، همگرا)، پرسشنامه، دلفی، گروه کانونی، پنل، تخیل علمی، کافه دانش، طوفان مغزی، گروه اسمی، گروه کانونی، گزینه یک و نیم1، تحلیل تضاد 2، ایفای نقش (گفتگوی حلقوی، شش کلاه تفکر)، شناسایی و آزمون مفروضات راهبردی 3
3 ذینفعان (شامل کارکرد حصول توافق) تحلیل و توسعه گزینه‌های راهبردی (سودا) 4، تئوری درام و تحلیل تقابل، راهبرد مذاکره و بازتاب مفاهمه5
4 اکتساب از واقعیت مشاهده (مشاهده ساده، مشاهده مشارکتی)، اندازه‌گیری، آزمایش

تبدیل محتوا

انواع روش‌های تبدیل محتوا عبارت‌اند از: کمی‌‌سازی مفاهیم، عبارت سازی، بصری سازی، لمسی سازی، نمونه سازی

روش‌های کمی‌‌سازی متناسب با موضوع عبارتند از:

ردیف بدون پیشنهاد راهبرد با پیشنهاد راهبرد
1 ماتریس ارزیابی مولفه‌های داخلی6، ارزیابی مولفه‌های خارجی 7، ماتریس بررسی مقایسه‌ای رقابت 8Competitive Profile Matrix، ماتریس طرح ریزی راهبردی کمی 9Quantitative Strategic Planning Matrix (
2 برای سازمان ها لگوی فریمن، ماتریس داخلی و خارجی 10، ماتریس گروه مشاوران بوستون 11، ماتریس جنرال الکتریک 12، الگوی تحلیل هوفر 13، ماتریس قدمت - قدرت 14، ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی 15، تحلیل عملکرد - اهمیت 16
3 برای جوامع ارزیابی حوزه راهبردی 17 (در این روش، ویژگی‌های راهبرد مناسب بیان شده است.)
4 برای شناسایی وضعیت سامانه ها تحلیل شبکه اجتماعی18،

طراحی مفاهیم

روش‌های مفهوم سازی: داده بنیاد

شناسایی روابط

روش‌های شناسایی روابط در جدول زیر، مقایسه شده‌اند.

روش برقراری رابطه نوع رابطه شدت رابطه دسته‌بندی کاربرد خاص توضیح
سوات * * مولفه‌ها به لحاظ تاثیر در اهداف به چهار دسته تقسیم می‌شوند: قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها
الگوسازی ساختاری تفسیری * * متغیرها به لحاظ نحوه تعامل با یکدیگر به چهار دسته تقسیم می‌شوند: خودمختار، وابسته، پیوندی، مستقل
دیمتل * * * تاثیر‌گذاری متغیرها بر یکدیگر (با سطح فاصله های) محاسبه شده و مقدار آستانه‌ای برای شدت اثر گذاری تعیین می‌شود، سپس متغیرهای تاثیرگذار به چهار دسته تقسیم می‌شوند: معیار اصلی، معیار هسته‌ای، مستقل تاثیر پذیر، مستقل تاثیر گذار
پویایی شناسی سامانه * * تعیین معادله بین مولفه ها
شبکه معنایی
هستان شناسی
نقشه شناختی فازی * تعیین شدت رابطه‌ها با متغیرهای فازی
تحلیل شبکه اجتماعی * * 10 شاخص برای بیان شدت روابط در این روش تعریف شده‌اند. این روش خاص شبکه‌ای متشکل از افراد و گروه‌ها و ارتباطات بین آن‌ها است.
نقشه دانش = بصری *
روش شناسی سامانه‌های نرم تا حدی به شناسایی مفاهیم هم می‌پردازد
فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی * * برای بهینه یابی (در الگوهای چند شاخصه) هم مورد استفاده قرار می‌گیرد.
فرایند تحلیل شبکه ای * * برای بهینه یابی (در الگوهای چند شاخصه) هم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بهینه یابی

در جدول زیر انواع روش‌های بهینه یابی یک معیاره به تفکیک درجه و نوع متغیرها معرفی شده است.

خطی غیرخطی
معین صحیح روش صفحه برش

روش شاخه و کرانه

روش بالانس

روش صفر و یک

روش تابع جریمه تعمیم یافته

روش تفکیک پذیر

غیر صحیح حساب دیفرانسیل

سیمپلکس

روش تحلیلی: حساب دیفرانسیل

روش‌های عددی

  • روش‌های عددی حذفی: جستجوی نا متناهی، جستجوی کامل، جستجوی دیکوتوماس، فیبوناچی، نسبت طلایی
  • روش‌های عددی درون یابی

روش‌های نا مقید

  • روش‌های نامقید جستجوی مستقیم: روش جستجوی تصادفی، روش یک تغییری، روش‌های جستجوی نمونه (روش پاول، روش هوک و جیویس)، روش مختصات چرخان روزنبراک، روش سیمپلکس
  • روش‌های نامقید شیبی: روش تندترین شیب، روش گرادیان مزدوج (فلچر- ریویس)، روش نیوتن، روش متریک متغیر (دیویدون- فلچر- پاول)

روش‌های مقید

  • روش‌های مقید مستقیم: تبدیل متغیرها، روش‌های تابع جریمه (روش تابع جریمه داخلی، روش تابع جریمه خارجی)
  • روش‌های مقید غیرمستقیم: روش‌های جستجوی هیوریستیک- روش کمپلکس، روش‌های تقریبی- روش صفحه برش، روش جهات امکان‌پذیر (روش زوتندیگ، روش تصویر گرادیان)

روش برنامه‌ریزی هندسی

احتمالی روش برنامه‌ریزی دو مرحله ای

روش برنامه‌ریزی با قید احتمالی

روش غیرخطی احتمالی

وش‌های بهینه یابی پیوسته (تصمیم‌گیری چندهدفه) در جدول زیر ذکر شده‌اند.روش‌ها
بدون گرفتن از اطلاعات تصمیم‌گیرنده ال پی (L-P)
با گرفتن اطلاعات اولیه دسترسی به مقصد، برنامه‌ریزی آرمانی (خطی، غیرخطی)، لکسیکوگراف، هدف حددار، تابع مطلوبیت و تابع ارزشی
باا گرفتن اطلاعات میان کنشی امکان تعیین ارجحیت اهداف مقاصد رضایت بخشی، ZIONTS،SWT،SIMOLP، ال پی توسعه‌یافته، کمپلکس (فیلتر، خوشه بندی)، GEOFRION
اعمال ترجیحات به صورت ضمنی جابه جایی، SEMOPS،STEM
با گرفتن اطلاعات نهایی پارامتریک، ام او ال پی (MOLP)

روش‌های بهینه یابی گسسته (تصمیم‌گیری چند شاخصه) در جدول زیر ذکر شده‌اند.روش‌های جبرانی روش‌های غیرجبرانی
روش‌های هماهنگ روش‌های سازشی روش‌های امتیازدهی سایر
با استفاده از اطلاعات درباره مشخصه‌ها

متغیرهای شمارشی الکتره تاپسیس مجموع ساده وزین فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (ای اچ پی)، فرایند تحلیل شبکه‌ای (ای ان پی)

متغیرهای ترتیبی روش ترتیبی لکسیکوگراف، حذف
در سطح استاندارد رضایت بخش خاص، رضایت بخش جامع
بدون استفاده از اطلاعات درباره مشخصه ها ماکسی ماکس، ماکسی مین، روش تسلط
لینمپ، ام آر اس، ام دی اس پرموتاسیون

روش های ابتکاری بر خلاف روش­های دقیق بهینه­سازی، بدنبال نقاط تا حد ممکن نزدیک به بهینه بوده به طوری که نظر تصمیم­گیرنده را تا سطح قابل قبولی برآورده سازد. به عبارت دیگر، روش­های فراابتکاری روش­هایی هستند که حل­های نزدیک به بهینه را با یک هزینه محاسباتی قابل قبول جستجو می­کنند ولی تضمینی برای رسیدن به حل بهینه نمی­دهند. به روش­های ابتکاری اصطلاحاً روش­های غیر دقیق نیز گفته می­شود زیرا سازوکارهای تصادفی در ایجاد ساختار آن ها نقش مهمی دارند.

الگوریتم ابتکاری به سه دسته تقسیم می‌شوند:

  • ابتکاری 19
  • فراابتکاری 20: مبنای این رویکردها عمدتاً بر اساس نظم یا قواعد موجود در ارگانیسم­های طبیعی یا برگرفته از دیگر شاخه­های علوم است.
  • فوق ابتکاری 21

الگوهای محاسبه پذیر

سایر روش‌ها

مبانی نظری پژوهش

مبانی نظری پژوهش در نظریه ماهیت علم و نظریه پژوهش بیان شده است.

کتاب‌های روش پژوهش

STagT_5634,474_20_1


↑ [1] Option one and a half
↑ [2] Contradiction analysis
↑ [3] Strategic assumption surfacing and testing (SAST)
↑ [4] Soda
↑ [5] (Jointly Understanding Reflecting and Negotiating strategy (Journey Making
↑ [6] External Factor Evalution (EFE )
↑ [7] Internal Factor Evalution (IFE )
↑ [8] (CPM)
↑ [9] (QSPM
↑ [10] Internal External Matrix (IEM)
↑ [11] (Boston Consulting Group (BCG
↑ [12] GE
↑ [13] Hofer Analysis Model
↑ [14] ADL
↑ [15] SPACE
↑ [16] (Importance - performance Analyses (IPA
↑ [17] Strategic Area Assessment
↑ [18] Social network analysis
↑ [19] heuristic
↑ [20] meta heuristic
↑ [21] hyper heuristic
درگاه