موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

این چارچوب هنوز طراحی نشده است.

با توجه به موارد فوق و بروز شکست‌های سیستمی می‌توان برخی توصیه‌های کلی سیاست‌گذاری برای کشورهای در حال توسعه به شرح زیر استنتاج کرد:

 1. ممکن است نیاز به خلق، طراحی مجدد یا حذف سازمان‌ها باشد. (تشویق فرم‌های جدید سازمانی در بنگاه‌ها نیز ممکن است برای پیشبرد یادگیری تعاملی بنگاه‌ها ضروری باشد(Jeffrey, Orozco; Olman, Segura; Birgitte, Gregersen; Björn, Johnson; Arne, Remmen ، 2005).
 2. ممکن است نیاز به برقراری، طراحی مجدد یا حذف قوانین نهادی باشد.
 3. نباید فقط بر عناصر سیستم تمرکز کرد بلکه بیش از خود عناصر، روابط و تعامل بین آن‌ها اهمیت دارد.
 4. ارتقاء توانمندی در بنگاه‌ها و دانشگاه‌ها ضروری است.
 5. باید از عدم وجود شکست‌های هم جواری در صنعت یا نهادها اطمینان حاصل کرد، یک روش مؤثر در پرهیز از شکست هم جواری، تسهیل تغییردر ساختار تولید است.
 6. اگر هدف سیاست نوآوری حمایت از ایجاد اشتغال باشد، باید تغییرات ساختاری بیشتر به سمت بخش‌های تولیدی که در آن‌ها نوآوری محصول بیشتر اتفاق می‌افتد، هدایت شود بدون آن که این سیاست موجب جلوگیری از نوآوری فرایندی شود.
 7. باید از حضور حوزه‌های جدید محصول و بخش‌های جدید حمایت کرد.
 8. مداخله دولت مخصوصاً در مراحل اولیه سیکل تولید در توسعه نوآوری محصول اهمیت دارد (Charles, Edquist، 2001).
 9. تقویت همکاری بین بنگاه‌ها و سایر سازمان‌ها (مخصوصاً سازمان‌های تولید دانش)، کمک به ایجاد شبکه‌ها به‌ ویژه پیوندهای بین‌المللی برای تسهیل یادگیری ضروری است.
 10. باید ساختار بازار کار از طریق سیاست‌های آموزشی کوتاه مدت با تغییرات ساختاری در بخش‌های تولیدی متناسب شود.
 11. زیرساخت‌های بنیادی، پایداری سیاسی و اقتصادی، کارآیی بوروکراتیک و امنیت در شکل‌دهی رفتار پایدار و کارآیی سیستم نوآوری بسیار موثرند(Banji, Oyelaran_Oyeyinka; Rajah, Rasiah، 2009).
 1. ، Jeffrey, Orozco; Olman, Segura; Birgitte, Gregersen; Björn, Johnson; Arne, Remmen . (2005) Policies for innovation and sustainable development in Central America‏. . دوره 33 شماره صص .
 2. ، Charles, Edquist. (2001) Systems of Innovation for Development (SID). . دوره شماره صص .
 3. ، Banji, Oyelaran_Oyeyinka; Rajah, Rasiah. (2009) Uneven Paths of Development: Innovation and Learning in Asia and Africa. Cheltenham: Edward Elgar .
چارچوب