موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

روش داده بنیاد 1 که رویشی نیز ترجمه شده است، روشی برای طراحی مفاهیم است. این روش در دسته بندی روش های پژوهش به دو دسته کمی و کیفی، در دسته کیفی قرار می گیرد.

کاربردها

روش داده بنیاد، یک رویکرد استقرائی2 برای کشف مفاهیم است و سازوکاری ارائه می دهد تا مفاهیم مهم موضوع پژوهش بر اساس داده ها شناسایی شوند. در نظریه داده بنیاد، پژوهشگر وانمود نمی کند که فرضیه ها را پیشاپیش تدوین کرده است.

در زمانی که نظریه ای در موضوع مورد نظر وجود ندارد یا نظریه های موجود پراکنده بوده و مفاهیم متشتت و مبهم هستند، با استفاده از روش داده بنیاد می توان به طراحی الگوی مفهومی پرداخت. از آنجا که این روش، در داده ها «بنیان» دارد، نسبت به الگوهای مفهومی که از مجموعه نظریه های موجود اقتباس می شوند، الگوی بهتری را فراهم می آورد؛ زیرا با موقعیت تناسب دارد.

پیش فرض ها

روش داده بنیاد مستقل از تمامی گرایش های هستی شناسی و معرفت شناسی است. در برخی از اسناد این روش را در پارادایم تفسیری قرار می دهند. برخی صاحب نظران پارادایم های رویکردهای گلیزر و استراوس متمایز می دانند: «رویکرد گلیزر در نظریه داده بنیاد گرایش بیشتری به پسا اثبات گرایی دارد. هستی شناسی پارادایم پسا اثبات گرایی، واقع گرایی انتقادی است. به این معناکه حقیقت وجود دارد، اما به علت ناقص بودن سازوکارهای ذهنی انسان، به صورت ناقص قابل درک است. اما، استراوس و کوربن پسا اثبات گرایی را رد کرده و ترجیح می دهند که ساخت گرا 3 باشند. بنابراین این رویکرد به لحاظ هستی شناسی نسبی گرا است.»

پارادایم های تفسیری، پسا اثبات گرایی، ساخت گرایی و ... هیچ الزامی برای روش داده بنیاد ایجاد نمی کنند. به عبارت دیگر نمی توان گفت روش داده بنیاد، در پارادایم تفسیری قرار می گیرد.

روش های مرتبط

در روش داده بنیاد، به جای استفاده از داده ها برای آزمون فرضیه، از داده ها برای ایجاد مفاهیم استفاده می شود.

روش داده بنیاد با این روش ها شباهت دارد:

 • تحلیل مضمون: روش تحلیل مضمون، برای استخراج مفاهیم مهم از درون متن بکار می رود.
 • طراحی اصطلاح نامه: در طراحی اصطلاح نامه کلیدواژه ها شناسایی شده و به یکدیگر مرتبط می شوند.
 • هستان شناسی

روش داده بنیاد با روش هایی مانند پیمایش 4، تحلیل محتوا 5 و، قوم نگاری 6 تفاوت دارد؛ این روش ها فقط به « توصیف» 7 می پردازند، درحالی که نظریه داده بنیاد به «مفهوم سازی» می پردازد. روش های توصیفی، به عنوان مثال رفتار شرکت کنندگان و مصاحبه شوندگان بازنمایی می کنند. در حالی که روش داده بنیاد، صدای مصاحبه شوندگان نیست، بلکه انتزاعی کلی از رفتارها و معانی آن هاست و صدای شرکت کنندگان، تنها داده های برای کشف لق مفاهیم و الگوها هستند.

دستاورد روش داده بنیاد، سامانه مفاهیم است؛ بنابراین روش هایی که به تحلیل مفاهیم یا برقراری روابط بین مفاهیم می پردازند، مکمل روش داده بنیاد محسوب می شود. برخی از روش های مکمل عبارتند از:

 • تحلیل عاملی
 • مدل سازی تفسیری ساختاری

نمونه های کاربرد

برخی از پژوهش هایی که از روش داده بنیاد استفاده کرد اند عبارتند از:

 1. طراحی الگوی مدیریت دانش در سطح ملی با استفاده از روش تئوری داده بنیاد و مدل سازی تفسیری ساختاری
 2. الگوی رابطه قابلیت اجرا با اثربخشی راهبرد (مورد مطالعه: صنعت بیمه ایران)
 3. الگوی توسعه و تعالی مدیران و فرماندهان سپاه از منظر مقام معظم رهبری (حضرت آیت اله خامنه ای)
 4. استخراج الگوهای اقلیمی فضاهای عملکردی در خانه های بومی بندر بوشهر با به کارگیری نظریه داده بنیاد
 5. ارائه مدلی به منظور تحلیل موانع به کارگیری هوش تجاری در صنعت گر دشگری ایران با رویکرد روشهای آمیخته
 6. آموزش در فضای مجازی: پنجره ای میان رشته ای برای تولید دانش
 7. پدیده صخره شیشه ای: بررسی تجربه ها و چالش های زنان در پست های رهبری سازمان
 8. تأمین مالی خیرانه دانشگاه ها: شناسایی الزامات و کژکارکردها (مطالعه موردی دانشگاه امام صادق (ع))
 9. تبیین نقش عوامل سازمانی در افت تحصیلی دانشجویان و راهکارهای کنترل و کاهش آن (مطالعه موردی: دانشگاه کاشان)
 10. تئوری رهبری اثربخش از دیدگاه امام علی (ع) استراتژی تئوری داده بنیاد متنی
 11. چگونگی آزار جنسی زنان در محیط کار: به کارگیری روش شناسی کیفی نظریه داده بنیاد برای بررسی احساس نا امنی زنان در محیط کار
 12. شناسایی مولفه های هویت ملی در برنامه های درسی بر اساس روش داده بنیاد
 13. طراحی مدل خط مشی گذاری به منظور بهبود محیط کسب وکار جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد
 14. طراحی مدل نقش رسانه های جمعی در مدیریت مرحله پیش از بحران
 15. طراحی و ارائه الگوی سنجش توسعه فرهنگی در کشور ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد
 16. مطالعه کیفی عوامل نارضایتی زناشوئی و اقدام به طلاق، (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)
 17. مطالعه توانمندسازی سیاسی شهروندان در سایه فناوری های نوین
 18. نظم پذیری جمعی درون خانواده؛ پدیده محوری در تاثیرپذیری عملکرد اقتصادی از آموزه های اسلامی: مطالعه ای بر اساس نظریه زمینه ای
 19. نگارش دانشگاهی در دانشگاههای ایران: حلقه گمشده آموزش عالی
 20. ارائه چارچوبی برای موفقیت در پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش مبتنی بر رایانش ابری
 21. الگوی عوامل سیستمی مؤثر بر توسعه نوآوری مبتنی بر اندیشه های مقام معظم رهبری

فعالیت ها

مراحل اصلی روش داده بنیاد عبارت اند از:

 1. کدگذاری باز8: پدیدآوردن مفاهیم و ویژگی های آن ها
 2. کدگذاری محوری9 برقراری ارتباط بین مفاهیم
 3. کدگذاری انتخابی10: یکپارچه سازی و بهبود مفاهیم

این مراحل رفت و برگشتی11 هستند، به عنوان مثال در هنگام کدگذاری باز، برخی از روابط بین مفاهیم به نظر پژوهشگر رسیده و این روابط برقرار می شوند؛ همچنین در هنگام برقراری ارتباط بین مفاهیم، مفاهیم جدیدی کشف می شود. هسته اصلی نظریه داده بنیاد، مقایسه مستمر است و حتی گلیزر و استراوس (1967: 230) مقایسه مستمر را مترادف با نظریه داده بنیاد می دانند.

واژه کدگذاری در اینجا به معنای انتخاب واژه برای مضامین است؛ به عبارت دیگر وقتی واژه ای را برای یک مضمون در نظر می گیریم، آن مضمون را کدگذاری کرده ایم.

کدگذاری باز

کدگذاری باز فرایند تحلیلی است که از طریق آن مفاهیم شناسایی شده و ویژگی ها و ابعاد آن ها کشف می شوند. مراحل کدگذاری باز از این قرار است:

 1. ایجاد مفاهیم: از داده های موجود برای ایجاد مفاهیم (دسته های) که دقیقا با داده ها تطبیق داشته باشد، استفاده کنید.
 2. اشباع مفاهیم: مصادیقی را که برای هر مفهوم در نظر گرفته شده را گردآوری کنید تا روشن شود چه مصادیقی در آینده در این مفهوم جای می گیرند.
 3. انتزاع تعریف: تعریفی از مفهوم انتزاع کنید به طوری که در آن مشخصه های کلی مصادیق بعدی (برای قرار گرفتن در این مفهوم) بیان شوند.
 4. استفاده از تعاریف: از تعاریف به عنوان مشخصه های آشکار شده که در ادامه کار اهمیت دارند، به عنوان محرکی برای بازاندیشی نظری استفاده کنید.
 5. بهره برداری کامل از مفاهیم: از مفاهیم معکوس، نقیض، عام تر و خاص تر از مفاهیمی که تولید کرده اید آگاه باشید.

مقایسه مستمر نشانه ها، پژوهشگر را با شباهت ها، تفاوت ها و ثبات معنایی که منجر به ساخت یک مفهوم (یا مقوله) و ابعاد آن می شود، مواجه می کند.

مثال: اگر پاسخ دهنده ای به پژوهشگر بگوید، «من هر روز صبحانه می خورم» سپس پژوهشگر ممکن است به این پدیده کلیدواژه «تغدیه» بزند. هنگامی که پژوهشگر دیگر پیشامدها را بررسی کرده و با پیشامد اول مقایسه می کند، اگر به نظر رسید که همان پدیده را نشان می دهند، پس این پیشامدها نیز کلیدواژه «تغذیه» دریافت می کنند. تنها با مقایسه پیشامدها و نامیدن پدیده های مشابه با کلیدواژه های یکسان، پژوهشگر می تواند واحدهای اصلی الگوی مفهومی در کنار هم جمع کند.

مفاهیم عام (مقوله ها 12) شامل چندین مفهوم پایین دستی بوده و سطحی بالاتر را نشان می دهند. مفاهیم عام یا مقوله ها نیز از طریق همان فرایند تحلیلی با مقایسه برای برجسته سازی شباهت ها و تفاوت ها که در سطح پایین تر برای تولید مفاهیم خاص تر استفاده شده اند، تولید می شوند.

مثال: پژوهشگر ممکن است علاوه بر مفهوم «تغذیه» مفاهیم «استراحت» و «مراقب رژیم غذایی بودن» را تولید کند. در حین کدگذاری، تحلیل گر ممکن است متوجه شود که این مفاهیم علی رغم اینکه متفاوت هستند، اما نشان دهنده فعالیت هایی هستند که درون مفهوم بزرگتر «سبک زندگی» قرار می گیرند.

کدگذاری محوری؛ کدگذاری نظری

هنگامی که کدها و یادداشت ها انباشته شدند، شروع به دریافتن روابط بین آن ها می کنیم. مراحل کدگذاری محوری (نظری) از این قرار است:

 1. بیان کردن ویژگی های یک مقوله و ابعاد آن ها؛ اقدامی که حین کدگذاری باز شروع می شود.
 2. شناسایی شرایط گوناگون، کنش یا بر هم کنش های گوناگون و پیامدهای گوناگون مربوط به یک پدیده.
 3. ربط دهی یک مفهوم به زیر مفهوم هایش از طریق گزاره هایی که مطرح می کند چگونه آن ها به همدیگر ربط دارند.
 4. جستجوی سرنخ هایی در داده ها که بر چگونگی ربط دهی های ممکن مفاهیم اصلی به هم دلالت دارد.
 5. در نظر گرفتن شرایط معتبر بودن روابط: هر رابطه آشکار یا فرض شده را آزموده و تلاش کنید تا شرایط (قیود) را مشخص کنید.
 6. ایجاد تناظر با پارادایم کنونی: به جای اینکه در شروع پژوهش «پل هایی به سوی پیشینه نظری کنونی» ایجاد کنید، در این مرحله این کار را انجام دهید.
 7. استفاده از مقایسه برای آزمون روابط در حال ظهور: متغیرها و ابعاد کلیدی را شناسایی کرده و ببینید آیا روابط در منتهی درجه های این متغیرها به قوت خود باقی می مانند.

این کدگذاری، به این دلیل «محوری» نامیده شده است که کدگذاری حول «محور» یک مفهوم تحقق می یابد. در این مرحله، مفهوم ها، ویژگی ها و ابعاد حاصل از کدگذاری باز، تدوین شده و سرجای خود قرار می گیرد تا دانش فزاینده ای در مورد روابط ایجاد شود. کدگذاری محوری، کدگذاری نظری 13 نیز نامیده می شود. گلیزر، عبارت کدگذاری نظری 14 را برای «برقراری روابط بین مفاهیم» پیشنهاد داده است؛ با این تعبیر که روابط کدهای واقعی (باز) را به وسیله تولید فرضیه هایی، مفهوم سازی می کند تا این کدهای واقعی به شکل یک نظریه یکپارچه شوند. به عبارت دیگر، کدهای نظری از طریق ارتباط دادن مفاهیم شکسته شده به صورت فرضیه ها، نظریه را یکپارچه می کنند.

در این مرحله، پژوهشگر یک مفهوم (مقوله) مرحله کدگذاری باز را انتخاب کرده و آن را در مرکز فرایندی که در حال بررسی آن است (به عنوان پدیده مرکزی 15) قرار می دهد، و سپس دیگر مفاهیم را به آن ربط می دهد. مفاهیم مرتبط عبارت اند از:

 1. شرایط علی 16: عواملی که بر پدیده مرکزی تأثیر می گذارند.
 2. راهبردها 17:کنش هایی که در پاسخ به پدیده مرکزی صورت می گیرد.
 3. شرایط زمینه ای 18 و مداخله گر 19: عواملی محیطی خاص و عمومی که بر راهبردها تأثیر می گذارند.
 4. پیامدها 20:خروجی های به دست آمده از به کارگیری راهبردها.

معیارهای انتخاب مفاهیم محوری عبارتند از:

 1. همه مفاهیم اصلی دیگر بتوانند به آن ربط داده شوند.
 2. باید به کرات در داده ها ظاهر شود. این بدان معناست که در همه یا تقریباً همه موارد، نشانه هایی وجود دارند که به آن مفهوم اشاره می کنند.
 3. توضیحی که به تدریج با ربط دهی مقوله ها رشد پیدا می کند، منطقی و محکم است. هیچ گاه داده ای به زور استخراج نمی شود.
 4. نام یا اصطلاحی که برای تبیین مقوله محوری به کار می رود، باید به قدر کافی انتزاعی باشد تا بتواند در انجام تحقیق در دیگر عرصه های واقعی 21 مورد استفاده قرار گرفته و ما را به سمت ایجاد یک نظریه عمومی تر هدایت کند.
 5. هنگامی که مفهوم به شیوه تحلیلی از طریق تلفیق با مفاهیم دیگر بهبود می یابد، نظریه از لحاظ عمق و قوت اکتشافی رشد پیدا کند.
 6. مفهوم همان قدر که قادر به تشریح نکته اصلی برآمده از داده هاست، قادر به توضیح دگرگونی 22 نیز می باشد؛ یعنی اینکه، اگر شرایط تغییر یابد، اگرچه شیوه ای که در آن پدیده ای بازگو می شود ممکن است تا حدی متفاوت به نظر برسد، تبیین هنوز به قوت خود باقی است. این مفهوم همچنین باید قادر به تبیین موارد متناقض یا جایگزین در چارچوب آن ایده محوری باشد.

این مرحله مشتمل بر ترسیم یک نمودار است که الگوی کدگذاری 23 نامیده می شود. الگوی کدگذاری، روابط فی مابین شرایط علی، راهبردها، شرایط زمینه ای و مداخله گر و پیامدها را به تصویر می کشد.

کدگذاری انتخابی

پس از انتخاب متغیر محوری، داده ها به طور انتخابی کدگذاری می شوند. به شکلی که متغیر محوری، کدگذاری را هدایت کند و دیگر نگران مفاهیمی که اهمیت کمی نسبت به متغیر مرکزی و زیرمجموعه های آن دارند، نخواهد بود. به عبارت دیگر، با چنین عملی، گستره پژوهش تا سطح یکی از چندین فرایند یا شرایط اجتماعی اصلی که در داده ها حاضر هستند، تنگ می شود. ظهور متغیر محوری در مطالعه، به عنوان راهنمایی برای گردآوری و تحلیل داده های بیشتر بعدی نیز، عمل می کند؛ یعنی اینکه متغیر محوری هم، نمونه برداری نظری را جهت می دهد.

فرایند یکپارچه سازی و بهبود بخشی نظریه در کدگذاری انتخابی، از طریق تکنیک هایی نظیر نگارش خط داستان24 که مفاهیم را به هم متصل می کند و فرایند دسته بندی از طریق یادداشت های شخصی در خصوص ایده های نظری انجام می شود.

نمونه برداری

در روش داده بنیاد، داده ها از منابعی مانند مشاهدات، مکالمه ها، مصاحبه ها، اسناد، مطالب روزنامه ها، پست های شبکه های اجتماعی، سخنرانی ها، برنامه های تلویزیونی، خاطرات افراد و تاملات شخصی خود پژوهشگر به دست آمده و پردازش می شوند. بعضی اوقات ایده خوبی است که پژوهشگری که دانش زیادی در زمینه مورد مطالعه دارد، با خودش مصاحبه کند و با آن مصاحبه، همچون دیگر داده ها برخورد کرده و با کدگذاری و مقایسه آن با دیگر داده ها، مفاهیمی از طریق آن تولید کند. نکته مهم مصاحبه با خود این است که شما مفاهیم مهم را در بین جملات بیان می کنید و سپس با روش داده بنیاد آن ها را آشکار می سازید؛ به عبارت دیگر دانش ضمنی خود را آشکار می کنید!

نمونه برداری در روش داده بنیاد، نمونه برداری نظری است. برخلاف نمونه برداری در بررسی های کمی، نمونه های نظری را نمی توان قبل از شروع مطالعه تعیین کرد و روند نمونه برداری در حین فرایند پژوهش شکل می گیرد. در روش داده بنیاد از روندی استفاده می شود که مستلزم گردآوری و تحلیل هم زمان 25 و متوالی 26 داده ها است. نمونه برداری نظری در نظریه داده بنیاد به این معنی است که نمونه هایی انتخاب می شوند که تصورات مفیدی را در راستای تولید مفاهیم حاصل نمایند. به عبارت دیگر نمونه برداری غیر تصادفی است.

نمونه برداری نظری، فرایند گردآوری داده برای تولید نظری است که بدان وسیله تحلیل گر، به طور هم زمان داده هایش را گردآوری، کدگذاری و تحلیل کرده و تصمیم می گیرد به منظور بهبود نظریه خود تا هنگام ظهور آن، در آینده چه داده هایی گردآوری و در کجا آن ها را پیدا کند. معیار قضاوت در مورد زمان متوقف کردن نمونه برداری نظری، «اشباع نظری» یا به عبارت دیگر «کفایت نظری» مقوله ها یا نظریه است. اشباع نظری به این معنا است که «هیچ داده بیشتری یافت نمی شود که (پژوهشگر) به وسیله آن بتواند ویژگی های مقوله را رشد دهد. به موازاتی که پژوهشگر داده های مشابه را بارها و بارها مشاهده می کند، از لحاظ تجربی اطمینان حاصل می کند که یک مقوله به کفایت رسیده است»

در روش داده بنیاد روندی پدیدار شونده دارد؛ پژوهشگر داده ها را گردآوری کرده و بلافاصله تحلیل می کند، نه اینکه صبر کند تا همه داده ها گردآوری شود؛ و سپس تصمیم خود در مورد اینکه چه داده ای را بعداً گردآوری کند، بر این تحلیل بنیان می گذارد. پژوهشگر مشغول گردآوری اولین داده ها می شود (برای مثال، ابتدا گردآوری داده های مصاحبه)، بعد آن را برای فهم مقوله های مقدماتی تحلیل می کند، و سپس دنبال سرنخ هایی می گردد که چه داده های دیگری را گردآوری کند. این سرنخ ها ممکن است نظیر موارد زیر باشد: مقوله های خوب رشد نکرده، اطلاعات مفقوده در زنجیره فرایند مطالعه، یا افراد جدیدی که می توانند نگرش هایی را در مورد برخی جنبه های فرایند، ارائه دهند. پژوهشگر سپس دوباره به نمونه ها می پردازد تا این اطلاعات بیشتر را گردآوری کنند.

معیارهای کیفیت

در حین انجام پژوهش و پس از آن، باید کیفیت فرایند و نتایج (که شامل روایی 27 و پایایی28 نیز می شود) بررسی شوند.

نتیجه روش داده بنیاد (الگوی مفهومی بدست آمده)، با بررسی این معیارها قابل ارزیابی است:

 • تطبیق29: این معیار نشان می دهد که مفاهیم با چه دقتی، با پیشامدهایی که بر آن ها دلالت می کنند، تطبیق دارند؛ و این مربوط می شود به اینکه مقایسه مستمر پیشامدها با مفاهیم چقدر فراگیر و کامل انجام شود. برای ارزیابی با این معیار می توان چنین پرسشی مطرح کرد:
  • آیا مفاهیم از داده های بررسی شده تولید شده اند؟
  • آیا الگوی حاصل شده، با عرصه واقعی که در آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت تطبیق دارد؟
 • قابلیت فهم
  • آیا مفاهیم شناسایی شده اند و به شکلی نظام مند به هم مرتبط شده اند؟
  • آیا پیوندهای مفهومی وجود دارد و مفاهیم عام (مقوله ها) به خوبی تعریف شده اند؟
  • آیا افراد غیر حرفه ای که نگران آن عرصه واقعی هستند، الگوی مفهومی حاصل شده را درک خواهند کرد؟
 • تعمیم
  • آیا الگوی مفهومی چنان تدوین شده که موقعیت های مختلف و تغییر شرایط را پوشش دهد؟
  • آیا شرایط کلان تری که ممکن است بر پدیده مورد مطالعه اثر گذارد، تشریح شده است؟
 • کنترل
  • آیا برای پرسش تغییر فرایندی، فکری شده است؟
  • آیا یافته های نظری مهم به نظر می رسند؟
 • مناسبت عملی 30: مطالعه ای که مناسبت عملی داشته باشد، به نگرانی های واقعی شرکت کنندگان می پردازد، توجهات را برانگیخته و به خود جلب می کند و تنها ناشی از علایق دانشگاهی نیست.
 • به کار آیی 31: دستاورد پژوهش وقتی قابلیت بهره برداری دارد که توضیح دهد چگونه مشکل با وجود تغییرات بسیار حل می شود.
 • اصلاح پذیری 32: یک الگوی مفهومی قابل اصلاح وقتی داده های مرتبط جدیدی با داده های موجود مقایسه می شود، می تواند تغییر یابد.

ابزارها

نرم افزارهایی که قابلیت های مناسبی برای اجرای روش داده بنیاد دارند، عبارتند از:

 1. ان ویوو 33
 2. مکس کیو دی ای 34
 3. اطلس تی آی 35

نسخه ها

گلیزر و استراوس (بنیانگذاران روش داده بنیاد) دیدگاه های متفاوتی درباره روش داده بنیاد دارند. این دو دیدگاه، با نام های متعددی متمایز می شوند:

 • گلیزری، کلاسیک، پدیدار شونده
 • استراوسی، نظامند 36

مهم ترین انتقاد گلیزر (1992) به استراوس و کوربین (1990) این است که آن دو بیش از حد بر قالب های از پیش اندیشیده برای مقوله ها و ممیزی پژوهشی نظریه 37 تأکید کرده اند. تاکید گلیزر این است که اجازه داده شود تا نظریه از داده ها ظاهر شود 38، نه اینکه از مقوله های خاص و از پیش طراحی شده، نظیر آنچه ما در الگوی کدگذاری محوری می بینیم (برای مثال شرایط علی، زمینه، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها)، استفاده شود. گلیزر (1992) معتقد است که «یک نظریه در داده ها بنیان دارد و با فشار آوردن بر داده ها برای جای گرفتن در قالب خاصی، ایجاد نمی شود.» نقد گلیزر این است که با به کاربردن رویکرد نظام مند ممکن است که محققان به جای اجازه پدیداری داده ها، مفاهیمی را به داده ها تحمیل کنند.

در جدول 1، این دو دیدگاه مقایسه شده اند.

جدول 1 : مقایسه رویکردهای گلیزری و استراوسی

نسخه گلیزر (کلاسیک، پدیدار شونده) نسخه استراوس (نظام مند) توضیح
فرایند کدگذاری کدگذاری شامل دو مرحله اصلی است:
 • واقعی: باز، انتخابی
 • نظری
کدگذاری طی سه مرحله انجام می شود:
 • باز
 • محوری
 • انتخابی
اگرچه در این مراحل، شباهت هایی وجود دارد، اما تفاوت عمده آن ها این است که در رویکرد نظام مند، کدگذاری با جزییات بیشتری تعریف شده است، اما در رویکرد پدیدار شونده (گلیزری) جزییات و قواعد کمتری در کدگذاری وجود دارد.

در رویکرد پدیدار شونده، چند مصاحبه اول به صورت باز کدگذاری می شوند، سپس با شناسایی مقوله محوری ها، مصاحبه بعدی در قالب کدگذاری انتخابی ادامه می یابند. درحالی که در رویکرد نظام مند، کلیه مصاحبه ها به صورت باز کدگذاری می شوند. گلیزر در رویکرد پدیدار شونده برای کدگذاری باز داده ها، مجموعه ای از سؤال های خنثی را پیشنهاد می کند که فرایند تفسیر داده ها را تسهیل می کند اما استراوس و کوربن در رویکرد نظام مند، رویکرد متفاوتی را برای قرار دادن داده ها در معرض تفسیرهای ممکن و کدگذاری باز ارائه می دهند.

نمونه گیری نظری هر دو رویکرد با این روش نمونه گیری موافق هستند و رویه نمونه گیری در آن ها تفاوت زیادی نداشته باشند. البته گلیزر برخی از جنبه های رویه ها ی نمونه گیری نظری استراوس را مورد نقد قرار می دهد و معتقد است این نمونه گیری به جای ظهور داده ها به آن ها فشار وارد می کند.
مرور ادبیات پژوهش هر دو رویکرد، نقش مرور ادبیات را در ایجاد یک نظریه جدید تصدیق می کنند، اما اختلاف نظر آن ها در خصوص نحوه استفاده از ادبیات است.

گلیزر با استفاده از ادبیات در شروع پژوهش به شدت مخالف است تا بدین ترتیب از فشار آوردن به داد ه ها از ناحیه تفسیرهای از پیش تعیین شده محقق جلوگیری شود. او تأکید می کند که نیازی نیست که تمام ادبیات مربوط به حوزه موردنظر را مرور کرد. در عوض، او مقایسه و مقابله نظریه در حال ظهور با ادبیات موجود را هنگامی که نظریه حقیقی آغاز به ظهور می کند، پیشنهاد می دهد.

رویه های اعتبار بخشی تناسب، مرتبط بودن، عملی بودن و قابلیت اصلاح از اعتبار، پایایی، روایی، کفایت فرایند پژوهش، معقول بودن در رویکرد نظام مند اعتبار نظریه از دقت روش حاصل می شود، در حالی که در رویکرد پدیدار شونده، اعتبار نظریه از مبنایی بودن داده ها و داشتن مبنایی در داده ها حاصل می شود.

تحلیل

نمونه برداری نظری، فعالیتی قیاسی است که پایه در مقوله ها یا فرضیه های استقراء شده دارد. اگر پژوهشگر ابتدا به داده ها بنگرد و سپس فرضیه ها را شکل دهد، شیوه استقرائی است و اگر پژوهشگر ابتدا با گمانه زنی، فرضیه هایی را شکل دهد و سپس برای اثبات قیاس، به دنبال داده های پژوهشی بگردد، شیوه قیاسی است.

در روش داده بنیاد، سازوکار شناسایی مفاهیم، فرضیه ها و قضایا مدون شده است. با استفاده از این روش، ابعاد مختلف بررشی شده و خطاها کاهش می یابند.

سابقه

نظریه داده توسط دو جامعه شناس آمریکایی، بارنی گلیزر39 (متولد 1930) و آنسلم استراوس(40 (1996-1916 طراحی شده است. این دو جامعه شناس در یک پروژه پژوهشی در اوایل دهه 1960 به مطالعه جامعه شناختی مرگ در بین بیماران لاعلاج مرکز درمانی دانشگاه ایالت کالیفرنیا در سانفرانسیسکو پرداختند. آن ها در حین این پژوهش، روشی جدید ابداع کرده و کتاب «آگاهی از مرگ» 41 (گلیزر و استراوس، 1965) منتشر شد. آن ها روش خود را با نام «شیوه مقایسه مستمر»42 در این کتاب معرفی کردند. این کتاب موفقیت زیادی کسب کرد و این باعث شد که بسیاری از افراد با گلیزر و استراوس تماس بگیرند تا بیشتر در مورد شیوه های پژوهش شان بیاموزند. در پاسخ، گلیزر و استراوس در کتابی با عنوان «کشف نظریه داده بنیاد» 43 (گلیزر و استراوس، 1967)، شیوه و روال های خود را با جزییات تمام، تشریح کردند. در این کتاب، «شیوه مقایسه مستمر»، به عنوان «نظریه داده بنیاد» نامیده شد.

به نظر گلیزر و استراوس در آن زمان روش های رایج در جامعه شناسی، بیش از اندازه بر اثبات و آزمون نظریه ها، تاکید داشته و در مقابل، توجه کمتری به کشف مفاهیم (متغیرها) و فرضیه ها بر اساس داده های میدانی واقعی از مشارکت کنندگان داشته اند. به نظر آن ها یک نظریه که در حین گردآوری داده ها، کشف شود، بهتر از نظریه ای که پیش از شروع مطالعه، شناسایی می شود، «با شرایط مورد پژوهش تطبیق خواهد داشت و به هنگام بهره برداری، نافع خواهد بود.»

از زمان انتشار اولیه نظریه داده بنیاد در 1967 بین گلیزر و استراوس در خصوص چگونگی انجام روش داده بنیاد، اختلاف بوجود آمد. این شکاف پس از اینکه استراوس کتاب «تحلیل کیفی برای دانشمندان علوم اجتماعی» 44 را در 1987 منتشر کرد، آشکارتر شد. 1990 و 1998، استراوس با جولیت کوربین45 فنون و روال های نظریه داده بنیاد را تکمیل کردند و نوعی از این روش که تجویزی تر بود را معرفی کردند که دارای مقوله های از پیش تعیین شده و توجهاتی در باب روایی و پایایی بود. دستاورده آن ها از سوی پژوهشگران کیفی نوین مورد استقبال قرار گرفت (چارمز، 2000)، اما گلیزر را به پاسخی انتقادی و مشروح در یک کتاب (1992) واداشت تا «موجبات استفاده از نظریه داده بنیاد را در مسیری صحیح، فراهم کند.» در این کتاب گلیزر فصل به فصل، تفاوت های بحث های ارائه شده از سوی استراوس (و کوربین) را با نظریه داده بنیاد اولیه برشمرد و همچنین روشن کرد که چرا، به نظر او، آنچه استراوس نگاشته بود، نظریه داده بنیاد در آن شکل مورد نظر و برنامه ریزی شده نبود؛ او نگران این بود که چگونه استراوس از مقوله ها و چارچوب هایی پیش اندیشیده استفاده می کند که اجازه نمی دهد تا نظریه در طول فرایند پژوهش، به خودی خود پدیدار 46 شود. او همچنین در مورد چیزی بحث می کند که از آن به عنوان تاکیدی بر اقدامات تبیینی ساده47 تعبیر می کند و در مقابل از به تصور در آوردن فعالانه روندها یا روابط بین داده ها برای دستیابی به نظریه انتقاد می کند.

واژه شناسی

گلیزر و استراوس روش پژوهش خود را «Grounded theory» نامیده اند. ممکن است استفاده از واژه نظریه در عبارت «نظریه داده بنیاد» این شبهه را ایجاد کند که نظریه داده بنیاد یک «نظریه» است؛ اما نظریه داده بنیاد «روشی» است برای مفهوم سازی و مهم ترین مولفه های یک نظریه، مفاهیم هستند.

واژه Grounded در اصطلاح Grounded theory از ابهام بیشتری برخوردار است. در فرهنگ آکسفورد (2003)، واژه Grounded به عنوان یک فعل این گونه تعریف شده است:

(be) grounded in/on sth: (to be) based on sth

با این تعریف، Grounded به معنای «مبتنی بودن بر»، «بر اساس و بنیاد ... بودن» است؛ بنابراین Grounded theory به لحاظ معنای واژه ها بیانگر شیوه ای است که بر اساس و پایه داده ها به تولید نظریه می پردازد. در متون روش داده بنیاد نیز اصطلاح Grounded theory به تناسب سیاق جمله در دو معنای جداگانه به کار می رود:

 • فرایند یا شیوه ای که منتهی به تولید نظریه می شود؛
 • نظریه به دست آمده از اجرای این شیوه.

در زبان فارسی، معادل هایی مثل: «نظریه مبنایی»، «نظریه داده بنیاد »، «نظریه زمینه ای»، «تئوری مفهوم سازی بنیادی» «رویش نظریه ها»، «نظریه بنیادی» و «گراندد تئوری» برای Grounded theory ارائه شده است ولی «روش داده بنیاد» رایج تر است.

الزامات

خط مشی ها

برای بهبود کیفیت پژوهش با روش داده بنیاد، رعایت این خط مشی ها مفید است:

 1. منع مرور پیشینه تخصصی موضوع پیش از پژوهش: مطالعه کردن پیشینه تخصصی زمینه ای که موردمطالعه است، سبب ایجاد پیش پنداشت هایی 48 در مورد آنچه در جستجوی آن هستیم، می شود و بر اثر مفاهیم قرضی، حساسیت پژوهشگر را کم می کند. در مقابل، مطالعه نظریه های داده بنیاد در حیطه های دیگری (غیر از حیطه موردپژوهش) و کتاب هایی در خصوص شیوه نظریه سازی داده بنیاد، حساسیت نظری را افزایش می دهد.
 2. منع صحبت کردن: صحبت کردن در مورد نظریه، پیش از آنکه به نگارش درآید، انرژی انگیزشی پژوهشگر را تحلیل می برد. صحبت کردن می تواند موجب تشویق یا نقد شود، و هر دو محرک انگیزشی برای نوشتن یادنوشت هایی که مفاهیم و نظریه را خلق کرده و بهبود می دهد، تقلیل می دهند. بازخورد مثبت، شما را از آنچه در اختیار دارید، راضی می کند و بازخورد منفی، مانع اعتماد به نفس شما می شود. صحبت کردن در مورد نظریه سازی داده بنیاد، باید به اشخاصی محدود شود که می توانند بدون اثرگذاری بر قضاوت های نهایی پژوهشگر، او را یاری دهند.

ویژگی های پژوهشگر

برای موفقیت بیشتر در اجرای پژوهش با روش داده بنیاد، خوب است پژوهشگر چنین ویژگی هایی داشته باشد:

 1. طاقت آشفتگی را داشته باشد 49: دانسته های پیشین هیچ لزومی ندارد و نیازی به فشار آوردن بر داده ها برای جا گرفتن در قالب خاصی نیست.
 2. تحمل بازگشت به عقب را داشته باشد 50: پژوهشگران ممکن است پیش از آنکه راهشان را پیدا کنند، برای مدت کوتاهی گم شوند.
 3. به داده های در حال ظهور بدون نگرانی نسبت به توجیه آن ها، اطمینان کند 51: اگر پژوهشگر به دقت علمی این شیوه وفادار بماند، داده ها خود را توجیه خواهند کرد.
 4. کسی را داشته باشد تا با او صحبت کند: نظریه سازی داده بنیاد نیازمند اوقاتی در سکوت و تنهایی است تا در تحلیل داده ها عمیق تر شود و همچنین نیازمند اوقاتی برای مشورت و بحث است.
 5. آماده قبول مستند تازه ظاهرشده ای 52 باشد که احتمالاً راهی را که پژوهشگر در خصوص موضوع موردتحقیق به آن فکر کرده است، تغییر می دهد، و بپذیرد که بر روی مستند جدید کار کند.
 6. توانایی مفهوم سازی داشته باشد 53 تا بتواند از دل داده ها، نظریه را استخراج کند.
 7. خلاق 54 باشد: به راه های جدیدی برای کسب و استفاده از داده ها، ترکیب ره یافت دیگران، یا استفاده از ره یافتی آزمون شده به شیوه متفاوت بیاندیشد.

پیش نیازها

پیش نیازهای آموزشی روش داده بنیاد عبارتند از:

اطلاعات بیشتر

برای مطالعه بیشتر درباره روش داده بنیاد، این موارد را ببینید:


↑ [1] Grounded theory
↑ [2] Inductive
↑ [3] constructivist
↑ [4] Survey
↑ [5] Content analysis
↑ [6] ethnography
↑ [7] description
↑ [8] Open coding
↑ [9] Axial coding:
↑ [10] Selective coding
↑ [11] Iterative
↑ [12] Categories
↑ [13] Theoretical coding
↑ [14] Theoretical coding
↑ [15] Core category or phenomenon
↑ [16] Causal conditions
↑ [17] Strategies
↑ [18] Context
↑ [19] Intervening conditions
↑ [20] Consequences
↑ [21] Substantive Areas
↑ [22] Variation
↑ [23] coding paradigm(Axial)
↑ [24] Story Line
↑ [25] Simultaneous
↑ [26] Sequential
↑ [27] Validity
↑ [28] Reliability
↑ [29] Fit
↑ [30] Relevance
↑ [31] workability
↑ [32] Modifiability
↑ [33] Nvivo
↑ [34] MAXQDA
↑ [35] ATLAS.ti
↑ [36] Systematic
↑ [37] Theory verification
↑ [38] Emerge
↑ [39] Barney Glaser
↑ [40] Anselm Strauss
↑ [41] Awareness of Dying
↑ [42] Constant comparative method
↑ [43] The Discovery of Grounded Theory
↑ [44] Qualitative Analysis for Social Scientists
↑ [45] Juliet Corbin
↑ [46] Emerge
↑ [47] Simply describing acts
↑ [48] Preconception
↑ [49] Tolerate confusion
↑ [50] Tolerate regression
↑ [51] Trust emerging data without worrying about justification
↑ [52] emerging evidence
↑ [53] Be able to conceptualize
↑ [54] creative
روش پژوهش