موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

سازماندهی، تقسیم کار بین عوامل و ایجاد هماهنگی بین آن ها است. سازماندهی یک از زیرسامانه های سازمان است. سامانه های مرتبط با سازماندهی عبارتند از: آموزش، جبران خدمات، اجرا و ...

چارچوب سازماندهی، تفصیل بخشی از «چارچوب مدیریت سازمان» است.

فعالیت های اصلی طراحی سازماندهی در تصویر زیر نمایش داده شده است.

شناسایی وضعیت

تدوین ماموریت ها

ماموریت ها در برنامه راهبردی سازمان مشخص شده می شوند، البته با توجه به نکات سازماندهی ممکن است اصلاح و تکمیل شوند.

طراحی ساختار

محدوده: برون سپاری -

واحد برنامه ریزی و هماهنگی

تخصیص منابع انسانی

تدوین مستندات

محتوای طراحی سازماندهی در سه نوع سند تدوین می شود: طرح سازماندهی، فرایندها، سند پشتیبان

طرح سازماندهی

طرح سازماندهی شامل 4 بخش به شرح زیر است:

 1. ماموریت ها
 2. فرایندها
  1. فهرست فرایندها: فهرست فرایندها در قالب یک جدول ارایه می شود. ستون های این جدول عبارتند از: نوع فرایند (اصلی، پشتیبانی)، قابلیت برون سپاری، شماره سند فرایند.
  2. نمودار فرایندها در قالب خط شنا که بیانگر ارتباط بین فرایندها و ساختار سازمانی
  3. ارتباط بین فرایندها به صورت یک نمودار کلان
 3. ساختار
  1. سلسله مراتب سازمانی: در دو سطح اجمالی و تفصیلی
  2. هماهنگی: شوراها، کارگروه ها، تشکل ها
 4. مشاغل: قابلیت برون سپاری، نوع شغل، تعداد کارکنان مورد نیاز
 5. تطبیق با قوانین و... مثلا طبقه بندی مشاغل

هر یک از فرایندها در یک سند مستقل معرفی شده و شماره سند (صفحه) آن در فهرست فرایندها ذکر می شود.

فرایندها

هر یک از فرایندها در قالب یک صفحه مستقل تعریف شده و به عنوان پیوست سند طرح ارایه می شود.

سند پشتیبان

سند پشتیبان شامل 7 بخش به شرح زیر است:

 1. مقدمه: شامل تاریخچه سازمان
 2. وضعیت جاری
  1. فرایندها
  2. ساختار
  3. مشاغل
  4. شبکه مسائل
 3. طراحی ماموریت ها
  1. مضامین اسناد بالادستی
  2. چشم انداز
  3. مولفه های محیطی
  4. رویکردهای راهبردی
  5. انتظارات
  6. جمع بندی: ماموریت ها
 4. انتخاب فناوری ها
 5. طراحی فعالیت ها؛ فرایندها، پروژه ها - بهرورش های مرتبط
 6. طراحی ساختار
 7. طراحی مشاغل