موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

سبد1 سرمایه، ترکیبی از انواع دارایی ها شامل اوراق بهادار، بنگاه ها، املاک است.

برای بهینه سازی سبد دارایی ها، از بین گزینه های مختلف چند گزینه انتخاب شده و برای گزینه های منتخب، مطالعه امکان سنجی انجام می شود. البته نتایج مطالعه امکان سنجی بر روی گزینه ها ممکن باعث حذف یک گزینه از سبد شود؛ به عبارت دیگر انتخاب گزینه در دو سطح سبد (مقایسه بین گزینه ها) و تحلیل هر گزینه در فرایندی رفت و برگشتی انجام می شود.

انتخاب گزینه ها

روش های انتخاب بهینه در تحلیل های اقتصادی-مالی به دو دسته اصلی تنزیلی(متاثر از گذر زمان) و غیر تنزیلی(بی تاثیر از زمان) تقسیم می شوند.

روش های مقایسه بین گزینه ها عبارتند از:

1.روش منفعت-هزینه(B/C): متداولترین روش برای ارزیابی پروژه های بخش دولتی است. در این روش نسبت میانگین منافع احتمالی سالانه و یا معادل یکنواخت منافع احتمالی سالانه به معادل هزینه یکنواخت سالانه پروژه پیشنهادی نسبت به یک معیار محاسبه می شود. در صورتی که این نسبت بزرگتر از یک باشد پروژه توجیه پذیر و در غیر اینصورت رد می شود.

2.روش نرخ بازده داخلی(IRR): نرخی است که جریان گردش نقدی یک پروژه را با سرمایه اولیه آن برابر سازد. به بیانی ساده تر، نرخی است که گردش کنونی منافع و هزینه های پروژه را با یکدیگر برابر سازد.

3.روش زمان برگشت سرمایه(ROR): این روش ساده تر است و در آن پروژه های مختلف سرمایه گذاری، بر اساس زمان برگشت سرمایه مقایسه می شوند. زمان برگشت طول مدتی است که منافع پیش بینی شده یک پروژه، هزینه های آنرا بر می گرداند.

4.روش تحلیل ارزش کنونی NET(Net Present Value)

5.روش تحلیل سر به سر(Breakeven Analysis): در مسائلی که یکی از پارامترهای مسئله به دلایلی مجهول باشد از این روش بهره می گیرند به عنوان مثال در شرایطی که عمر سرمایه گذاری نامعلوم باشد، می توان زمانی را تعیین کرد که دو پروژه سرمایه گذاری از نظر اقتصادی برابر باشند. همچنین ممکن است هدف این باشد که کم ترین قیمت و مقدار تولید تعیین شود به طوریکه در آن قیمت و مقدار پروژه بتواند بدون در خطر افکندن وضع مالی خود به فعالیت ادامه دهد.

6. روش دوره برگشت سرمایهPBP(Pay Back Period): در ارزیابی سرمایه گذاری های بلندمدت برای مقایسه بر مبنای محاسبه زمان برگشت سرمایه به کار می رود.

سبد سهام

سبد پروژه ها

در سبد پروژه ها، از بین چندین پروژه،

سبد زنجیره ها

بودجه بندی سرمایه ای

در ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮔﺮدش وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد ﻧﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ. ﻟﺬا ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ و درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻزم اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن وﺟﻮه ﻧﻘﺪ و ﻧﺤﻮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ آن و ﺳﭙﺲ ﺑﺮآورد ارزش زﻣﺎﻧﯽ ﭘﻮل و ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﯽ )NPV( ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﺼﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺧﺼﻮص رد ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮش و ﯾﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد.


↑ [1] Portefeuille