موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

شرح مدل

مدل براون، دیدگاهی فرایندی را نشان می‌دهد. چارچوب وی، بین ورودی، عملیات، خروجی و نتایج تمایز قائل می‌شود و برای هر یک از آن‌ها، شاخص‌های اندازه‌گیری تعریف می‌کند. مثلا برای ورودی، کارکنان، کارخانه و تجهیزات، و سرمایه را عوامل ارزیابی معرفی می‌کند. کیفیت و کمیت این عوامل فرودی، می‌تواند یک عامل تاثیرگذار در برآورد نیازهای مشتری باشد. در فاز فرایند، فاکتورهای ورودی، کاربرد یافته و ترکیب میشوند. خروجی شامل کالا، محصول و نتایج مالی می‌شود. عملکرد فرایند، از طریق یک سیستم اندازه‌گیری که دربرگیرنده‌ی ورودی، عملیات، و خروجی است، تعیین می‌شود. بعلاوه، اندازه‌های عملکردی مربوط به الزامات نیاز مشتری هم سنجیده خواهد شد.

براون، معیارهای سنجش، را کم اما ضروری در مقابل زیاد و بی ارزش، درنظر می‌گیرد. از نظر او، معیارها بایستی با چشم‌انداز، ارزشها، و عوامل کلیدی موفقیت در ارتباط باشند و بر گذشته، حال و آینده تمرکز کنند. نیازهای مشتری، صاحبان سهام و کارکنان را درنظر بگیرند. او معیارهای سنجش عملکرد را در 5 دسته، طبقه‌بندی می‌کند. 1- عملکرد مالی 2- عملکرد فرایندی 3- رضایت مشتری 4- رضایت کارکنان 5- رضایت سهامداران

براون در سال 2000 درکتاب امتیاز برنده، بین سنجه‌های عملیاتی و استراتژیک تمایز قائل می‌شود. به نظر او، سنجه‌های عملیاتی، به مأموریت جاری سازمان و اهداف سطح بالا برمیگردد. اما سنجه‌های استراتژیک، به مأموریت و جهت در حال تغییر سازمان،اشاره دارند. او همچنین سه نوع چشم‌انداز را در نظر می‌گیرد: رشد، تغییر و شناخته شدن. و سنجه‌های استراتژیک وابسته به نوع چشم‌انداز، متفاوت خواهد بود.

نقاط قوت و ضعف

گرچه این مدل از نظر مفهومی مورد پذیرش است و بدون شک روشی مفید برای تشریح تفاوت بین شاخص‌های ورودی، فرایند، خروجی و نتایج است اما این مدل در یک سر پیوستاری قرار گرفته است که از چارچوب‌های متمرکز بر سلسله‌مراتب تا چارچوب‌های فرایندی کشیده شده است، به‌ عبارت دیگر در این مدل سلسله‌مراتب به کلی نادیده گرفته شده است.

مدیریت الگو بنگاه ها همه موارد