موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

شرح مدل

از سال 1960 به بعد، فرضیه سازمان با سیستم بسته، رد شد. و با در نظر گرفتن مبادله منابع میان سازمان و محیط و تغییرات پویای محیط و تاثیر غیرقابل انکار آن بر سازمان، تئوری سیستم باز مطرح شد. در یک سیستم بسته، تعادل از طریق بالانس متغیرهای مخالف در سیستم، بدست می‌آید. اما در سیستمهای باز، تعادل پویاست. حالت پایا، در یک سیستم باز، حالت غیرقابل تغییری است حتی با اینکه ورودی و خروجی در حال عملیات هستند. در واقع ناظر سیستم را به ظاهر ایستا می‌بیند در حالیکه جریان منابع، پویا و پیوسته است.

خود پایداری یا تعادل دینامیک از مهم‌ترین ویژگیهای یک ارگانیسم زنده است که آن را به سازمان به عنوان یک سیستم باز، می‌توان اطلاق کرد. سازمان نیاز به استخدام کارمندان تازه برای جایگرینی کارمندان بازنشسته دارد و همچنین مواد خام، انرژی و اطلاعات را در فرایندها و عملیات خود، مصرف می‌کند تا پایایی خود را حفظ کند. از دیگر ویژگیهای یک سیستم باز با تعادل پویا، مکانیسم بازخور مثبت و منفی است که به حفظ تعادل آن کمک می‌کند. از سوی دیگر سازمان‌ها هم مانند سایر موجودات زنده، چرخه‌ی حیات دارند.

در مجموع ویژگیهای یک سیستم باز شامل:

  • ورودی، عملیات و خروجی
  • مرزها
  • بازخور
  • همپایایی
  • همسوسازی

مدل سیستم باز، یک مدل عارضه یابی سازمان است.

مدل سیستم

مدل عارضه یابی سیستم

سپس برای هر یک از موارد زیر، چک لیستی تهیه میگردد:

1- تحلیل محیط عمومی و خصوصی

2- سیستم‌ها و منابع مالی

3- استراتژی

4- فرهنگ

5- مدیریت منابع انسانی

6- سیستم‌ها و شیوه‌های مدیریتی

7- ساختار سازمانی

8- خروجی/عملکرد

1- تحلیل محیط عمومی و خصوصی

1-1- سازمان‌های تاثیرگذار بر سازمان موردنظر، چه خواهند بود و میزان تاثیر آن‌ها تا چه میزان است؟

1-2-سیاست‌های و قوانین دولت، چه تاثیری بر سازمان دارد؟

1-3- چارچوب قانونی سازمان چگونه است؟

1-4- سازمان در برابر چه کسانی مسئول است؟

1-5- چه اطلاعاتی از محیط برسازمان موثر است؟

1-6- سازمان تا چه اندازه در برابر نیازهای مشتریان و ذی‌نفعان، مسئول و پاسخ گوست؟

1-7- تغییر دولت، چه تاثیری بر سازمان دارد؟

1-8- فرهنگ عامه چگونه است و دارای چه ارزش‌هاییست؟

2- سیستمها و منابع مالی

2-1- عملکرد مالی در سه سال گذشته، چگونه بوده است؟ دلایل تغییرات اساسی چه بوده است؟

2-2- منابع عمده درآمد کدامند؟

2-3- سازمان به محدودیتهای مالی، چگونه پاسخ داده است؟

2-4- تعادل میان هزینه‌های پرسنلی و عملیاتی، چه اندازه است؟

2-5- ساختار سرمایه مناسب است؟

2-6- آیا سازمان در معرض ریسکهای ارز خارجی مشخص، قرار دارد؟

2-7- آیا فرایندی برای تخصیص بودجه وجود دارد؟

مدیریت مالی

2-1- آیا سیستمی برای نظارت بر هزینه‌ها وجود دارد؟

2-2- آیا جریان درآمد، تصادفیست؟

2-3- بودجه‌ها در چه سطح نگه داشته میشوند؟

2-4- آیا مدیران عملیاتی بر هزینه‌ها واقف هستند؟

2-5- چه مکانیزم تنبیهی برای هزینه‌ی بیشتر از بودجه، پیش‌بینی شده است؟

به همین ترتیب برای سایر موارد، چک لیستی تهیه شده است.

از دیدگاه سیستم باز، سازمان‌ها مانند موجودات زنده و هدف مدار هستند به ‌طوریکه ساختار و سیستمهایش در مقابل محیط داخلی و نیروها و فشارهای محیط بیرونی، به یک تعادل پویا میرسند.

بزرگترین مزیت استفاده از مدل سیستم باز، تحلیل و شناسایی فرهنگ سازمانی است که چارچوبی برای تمرکز بر ارزیابی فرهنگی فراهم می‌کند و چالش‌های پیش روی سازمان را می‌سنجد و به سازمان در رسیدن به اهداف خود کمک می‌کند.

قابل توجه است که هر اندازه، فرهنگ و ساختار و سیستم سازمان تعریف شده‌تر باشد، امکان مداخله زیر فرهنگ‌ها و ویژگیهای افراد بر عملیات روزانه، کمتر می‌شود.

استفاده از رویکرد سیستم باز، مدیران را قادر میسازد تا 1- شناسایی نتایج غیر مطلوب سازمان 2- شناسایی سیستمها و ساختارهایی که سازمان را از رسیدن به نتایج مطلوب، باز میدارند. 3- تشخیص دلایل اصلی الگوهای غیرموثر عملکردی در فرهنگ سازمان 4- بازطراحی ساختارها و سیستمها در راستای اهداف سازمان

درنهایت عارضه یابی سیستم توسط این مدل، امکان همسوسازی اجزا را در راستای جهت استراتژیک سازمان، فراهم می‌کند.

تحلیل سیستم لیکرت

ابعاد سازمانی که لیکرت در چارچوب خود اشاره می‌کند، شامل ارتباطات، تعامل، تصمیم سازی، هدف‌گذاری، کنترل و عملکرد است. لیکرت از هیچ تصویری برای نمایش چارخوب خود بهره نمیگیرد اما 4 نوع سیستم مدیریت را شرح می‌دهد که ابعاد سازمانی یاد شده را در برمیگیرد:

لیکرت برای تعیین نوع سیستم مدیریتی در سازمان، یک پرسشنامه 43 مورده با مربوط به 7 بعد سازمان، تنظیم کرد. هدف این ابزار، سنجش ادراک کارکنان از ابعاد سازمانشان بود.

سپس میانگین پاسخ کارکنان، اندازه‌گیری می‌شود و نوع سیستم مدیریتی سازمان، تعیین می‌شود.

مدیریت الگو بنگاه ها همه موارد