موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

شرح مدل

مدل تیچی شامل ورودی، عملیات و خروجی است که با رویکرد سیستم باز، سازگار است. تیچی، متغیرهای کلیدی که در فرایند تغییر مهم هستند، مشخص می‌کند. محیط و تاریخچه، 2 متغیر عمده ورودی سازمان و منابع هم سومین مورد است. متغیرهای عملیات، شامل مأموریت/استراتژی، وظایف، شبکه‌های تعیین شده، افراد، فرایندهای سازمانی، و شبکه‌های در حال ظهور هستند.

تیچی متغیر مأموریت یا استراتژی به عنوان معیار دستیابی به مأموریت و استراتژی و اثربخشی سازمان تعریف می‌کند. متغیر وظایف به فناوری که سازمان از طریق آن، کار خود را انجام می‌دهد، اشاره دارد. شبکه‌های از پیش تعیین شده یا سازمان رسمی، با ساختار طراحی شده سازمان از قبیل واحدها، و ارتباطات رسمی و شبکه‌های قدرت، سر وکار دارد. متغیر افراد، به ویژگیهای فردی اعضای سازمان شامل سابقه، انگیزش و سبک مدیریتی آنان برمیگردد. مکانیزمهای رسمی که موجب انجام شدن کار در سازمان رسمی می‌شود، فرایندهای سازمانی هستند که شامل تصمیم‌گیری، مدیریت تعارض، کنترل و سیستمهای پاداش می‌شود. متغیر عملیات، شبکه‌های در حال ظهور به ساختار و فرایندهایی اشاره دارد که به ‌طور غیر رسمی در سازمان شکل میگیرد، اشاره دارد.

نقطه کانونی مدل تیچی

نقطه کانونی مدل تیچی، متغیر خروجی است که اثربخشی سازمان را بیان می‌کند. البته، خروجی وابسته به ورودی و عملیات است و همه‌ی متغیرها در مدل بهم وابسته در نظر گرفته میشوند.

با در نظر گرفتن متغیرها در مدل، تیچی پوششی را بکار میبرد که نقطه حیاتی تئوری وی است. این پوشش، پویایی‌های فرهنگی، سیاسی و فنی است که در همه‌ی متغیرها وجود دارد. این پویایی‌ها، چهار پرسش را که جزء ضروریات عارضه یابی هستند، مطرح می‌کند. این پرسش‌ها، به پویایی‌های فرهنگی، سیاسی و فنی سازمان اشاره می‌کند:

1- اجزاء سازمان تا چه حد پیوسته و هم‌راستا شده‌اند تا مسائل فنی سازمان را حل کنند؟

2- اجزاء سازمان تا چه حد پیوسته و هم‌راستا شده‌اند تا مسائل سیاسی سازمان را حل کنند؟

3- اجزاء سازمان تا چه حد پیوسته و هم‌راستا شده‌اند تا مسائل فرهنگی سازمان را حل کنند؟

4- این سه زیرسیستم یعنی فرهنگ و سیاست و فن تا چه اندازه همتراز شده‌اند؟

پویایی‌های فنی، جنبه‌های دانستنی هستند از قبیل فرایندهای تولید یا متغیرهای منابع

پویایی‌های سیاسی، دیدگاههای گروه‌های غالب سازمان است

پویایی‌های فرهنگی، متشکل از نمادها یا ارزش‌های فرهنگی است که فرهنگ سازمان را میسازد.

همان‌طور که در تصویر مدل دیده می‌شود، تیچی از استعاره‌ی ریسمان برای تاکید بر اهمیت استراتژیک 3 لایه‌ی فرهنگی، سیاسی و فنی در فرایند تغییر بهره می‌گیرد. این سه لایه بایستی با هم مدیریت شده و همسوسازی شوند تا تغییر موثر واقع شود.

مدل عارضی یابی

با توجه به مدل تیچی، عارضه یابی سازمان، کاملا پیچیده است. یک مشاور توسعه سازمان با توجه به چهار سؤال مطرح شده برای هر متغیر در مدل، داده جمع‌آوری می‌کند. داده از طریف تحلیل اسناد، مصاحبه، و پرسشنامه گرد آوری خواهد شد. جهت تعیین نیاز به همسوسازی، داده‌های خلاصه شده در یک ماتریس تحلیل و برنامه‌ی اجرایی تدوین می‌شود.

مدیریت استراتژیک وظبفه‌ی نگهداری و همترازی سه لایه‌ی فرهنگی، سیاست و فنی و جلوگیری از خارج شدن یکی از آن‌ها را بعهده دارد. او سه ابزار مدیریتی برای همسوسازی آن‌ها پیشنهاد می‌کند:

  1. مأموریت و استراتژی سازمان
  2. ساختار
  3. فرایندهای مدیریت منابع انسانی

با دقت در عناصر فرهنگی، سیاسی و فنی سازمان، می‌توان درباره‌ی میزان تغییر لازم در هر سه حوزه‌ی یاد شده‌ی بالا، برای همترازی، قضاوت کرد. در یک سازمان اثربخش، هم‌راستایی استراتژیک خوبی میان این سه حوزه با افراد سازمان است که نهایتا منجر به رسیدن به اهداف می‌شود. شکاف بین فرهنگ موجود و فرهنگ مطلوب جهت ایجاد تغییر بایستی برداشته شود. تغییر فرهنگی اولین گام در راستای موفقیت تغییر است. جهت مدیریت تغییر صحیح باید تمامی عوامل ماتریس، در نظر گرفته شوند.

هر عملی، می‌تواند به یکی از ابعاد، اطلاق شود. تیچی در گام بعدی، سؤال مهمی مطرح می‌کند. یک عمل خاص، چه اثراتی بر دو بعد دیگر دارد؟ حتی وقتی مثلا یک تصمیم شخصی در رده مدیریتی کاملا به لایه‌ی سیاسی مربوط باشد باز هم بر بعد فنی و فرهنگی تاثیر میگذارد. در واقع ارزش دیگر ماتریس تیچی، نشان دادن روابط متقابل این سه بعد است. ماتریس تیچی، ابزاری برای خود نگری است که امکان تاثیر رفتار ما بر ابعاد مختلف میسنجد.

ماتریس تیچی

مدیریت الگو بنگاه ها همه موارد