موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

شناسائی اجزا و ارتباط ها

ساختار شکست فعالیت

اوراکل متد---

اتمیک – جیانهای خط پر و خط چین-----

خطا در ساختار الگو

یک الگو که ساختار یا رفتار شئ اصیل را مشخص می‌کند، خودش یک سامانه است که دارای ساختار می‌باشد. خطاهای ساختار الگو عبارتند از: خطا در اجزاء، خطا در روابط.

خطاهای مربوط به اجزاء عبارتند از:

عدم تناظر اجزاء بین الگو و شئ اصیل:

بدون تناظر: در الگو جزئی ذکر شود که در شئ اصیل نیست یا جزء مهمی در شئ اصیل در الگو آورده نشود. حذف یک جزء مهم در الگو را می‌توان حالت خاصی از حذف روابط (همه روابط یک جزء) در نظر گرفت.

ناکارایی مفهوم یک جزء

نام نامناسب یک جزء

استفاده از واژه‌هایی که مفهوم تغییر را می‌رسانند. مانند واژه‌های افزایش، کاهش، تغییر، ارتقا، بهبود و ...

استفاده از واژه‌هایی که مفهوم تفاوت یا انطباق بین حالتها را می‌رسانند. مانند: عدالت، حق، ظلم، مسئله، نیاز، مشکل، سلامت، بیماری، اسراف، کمبود و ...

استفاده از واژه هائی که نام یک تفاوت یا انطباق بین حالتها در یک موضوع خاص هستند. مانند: دیابت، آلودگی و ...

استفاده از واژه هائی که نقش جزء را بیان می‌کنند. مانند: علت، معلول، منبع، هزینه و ...

استفاده از واژه هائی که ارزش حالت را بیان می‌کنند. مانند: خوب، بد، بهبود و ...

البته موارد فوق (نام‌های نامناسب) را می‌توان به صورت یادداشت برای واضح شدن ساختار برای افراد نا آشنا استفاده کرد، اما باید مواظب بود که این یادداشت‌ها نقش توضیح را داشته و مفهوم جزء را دچار خطا نکنند.

خطاهای مربوط به روابط عبارتند از:

عدم تناظر روابط بین الگو و شئ اصیل: در الگو رابطه‌ای ذکر شود که در شئ اصیل نیست یا رابطه مهمی در شئ اصیل در الگو آورده نشود. در موردی که همه روابط در اگو حذف شده باشند، خطای رویکرد مجموعه‌ای به یک سامانه رخ خواهد داد.

اشتباه نوع رابطه

اشتباه رابطه علی با همبستگی

اشتباه رابطه مفهومی با علی (مثلا رابطه عام و خاص، علی در نظر گرفته شود.)

اشتباه رابطه علّی با رابطه توالی زمانی

اشتباه در جهت رابطه.

حذف واسطه ارتباط: اگر الف علت ب و ب علت ج باشد، بنا به رابطه تراگذاری (در صورتی که برخی از مصادیق یا اجزاء ب هم نقش معلول الف و هم نقش علت ج را داشته باشند) الف علت ج می‌باشد. در این مورد اگر ب در الگو ذکر شود، نباید الف بدون واسطه به ج مرتبط گردد.

مثال: به این جمله توجه کنید: «اگر جوامع عقب مانده بخواهند از نظر اجتماعی پیشرفت کنند پس باید به آموزش نسل جوان بیشتر توجه کنند.» در این جمله یک رابطه علی با جهت نادرست بیان شده است. آموزش نسل جوان علت پیشرفت است نه معلول آن1

مثال: اتصال نادرست

مثال: در یک فرایند، فعالیت مربوط به یک فعالیت در مسیر قرار گیرد

ظرفیت مرکز اسقاط، --- تخصیص مرکز اسقاط

خطا در درک الگو

ممکن است ساختار یک الگو خطا نداشته باشد، اما برداشت خطائی از آن صورت گیرد. بنابراین الگو باید به گونه‌ای ساخته شود که خطای درک نیز کاهش یابد. استفاده کننده نیز باید برای درک درست دقت کند.

برخی از خطاهای درک الگو عبارتند از:

نام یک شئ دلالت‌های نادرستی در ذهن ایجاد کند.

در شبکه یک سامانه عام، مدار (حلقه بسته) دیده شود و تصور شود که دور رخ داده است.

برخی از مصادیق یا اجزاء یک شئ نقش علت یا معلول داشته باشند و این نقش به همه‌یا آن اجزاء و مصادیقی نسبت داده شود که این نقش‌ها را نداشته باشند.

مثال: ممکن است الف علت ب و ب علت ج باشد، اما الف علت ج نباشد. در این مورد، آن مصادیق یا اجزاء ب که معلول الف هستند، نقش علت را برای ج ندارند.

ابزارهای طراحی الگوی علی

نظریه هائی که برای بیان الگوی علّی استفاده می‌شوند عبارتند از: نظریه گراف2و ...

برای طراحی یک الگوی علّی از نظریه‌های متعددی به عنوان نگرش یا ابزار می‌توان استفاده کرد برخی از این نظریه‌ها عبارتند از: چند کارگزار3، ماشینهای سلولی4، شبیه‌‌سازی چند سطحی5، شبیه‌‌سازی مونت کارلو6، شبیه‌‌سازی تحلیل خرد7، مدل‌های صف8، مدل‌های یادگیر و تکاملی9 و ...


↑ [1] این مثال از کتاب « کندو کاوها، فرامرز رفیع پور » نقل شده است.
↑ [2] Graph theory
↑ [3] Multi Agent
↑ [4] (Cellular Automata(CA
↑ [5] Multi Level
↑ [6] Monte Carlo
↑ [7] Micro analytical
↑ [8] Queue Models
↑ [9] Learning and evolutionary models
الگو