موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

از دهه 1960 به این طرف، مزیت نسبی آشکار شده RCA(Revealed Comparative Advantage(بعنوان یک شاخص تعیین کننده مزیت نسبی، به‌ طور وسیعی بکار گرفته شده است. اولین فعالیت علمی برای اندازه‌گیری مزیت نسبی به لایزنر که مطالعه اش را در قالب مقاله‌ای در سال 1958 به چاپ رساند، نسبت داده می‌شود. بالاسا (Ballassa) در سال 1965، این شاخص را (با تعدیل روش لایزنر) به صورت نسبت سهم صادرات یک کالا توسط یک کشور، بر سهم صادرات کالاهای صنعتی در 11 کشور صنعتی تعریف نمود.

با توجه به اینکه این شاخص فقط بر کشورهای پیشرفته متمرکز بود اشکالاتی بر آن وارد بود تا اینکه در نهایت والراس (Walras) آن را به صورت زیر تکمیل کرد:

که در آن:

Exa: صادرات کالای x در کشور a

Eta: کل صادرات کالا در کشور a

Exw: کل صادرات کالای x در جهان

Etw: کل صادرات کالا در جهان

این شاخص به بررسی ساختار صادرات ملی در مقابل ساختار صادرات جهانی برای کالای موردنظر می‌پردازد. شاخص RCA اگر در فاصله صفر تا یک قرار گیرد، نشان دهنده عدم مزیت نسبی است و اگر بزرگتر از یک باشد، نمایانگر وجود مزیت نسبی آشکار شده در صادرات کالای x است. روند افزایشی این شاخص در طول زمان نشان دهنده بهبود موقعیت رقابتی یک کالا در سطح جهان و یا یک منطقه خاص در راستای ایجاد فرصت‌های مناسب و یا استفاده از فرصت‌های پیش آمده تلقی می‌شود.

لازم به توضیح است که این شاخص همانند اغلب شاخص‌ها دارای مزایا و معایبی است. از جمله مزایای آن، این است که روش محاسبه این شاخص بسیار ساده بوده و آمارهای مورد نیاز جهت محاسبه این شاخص به‌ سهولت در دسترس همگان قرار دارد. از معایب آن، این است که دامنه تغییرات آن بسیار زیاد بوده و نمی‌تواند شدت و درجه مزیت رقابتی یا عدم مزیت رقابتی را بخوبی نشان دهد. جهت رفع این مشکل، شاخص فوق را می‌توان با یک تبدیل یکنواخت به شاخص مزیت رقابتی آشکار شده یکنواخت SRCA(Symmetric Revealed Comparative Advantage) تبدیل نمود. برای این منظور شاخص جدید مزیت رقابتی آشکار شده یکنواخت و یا بعبارت دیگر شاخص RCA نرمال شده را به صورت زیر تعریف می‌شود:

با توجه به اینکه شاخص RCA بین صفر و بینهایت می‌باشد، در این صورت مشاهده می‌شود که دامنه تغییرات شاخص تعدیل شده فوق بین 1+ و 1- می‌باشد. بعبارت دیگر چنانچه RCA کوچکتر از یک باشد، SRCA یک عدد منفی بین صفر و 1- خواهد بود و همچننی بدلیل دامنه محدود شاخص تعدیل شده فوق (شبیه ضریب همبستگی)، می‌توان گفت که هر چه SRCA به عدد یک نزدیکتر شود در این صورت مزیت رقابتی بیشتر می‌باشد و در عوض هر چه از صفر به سمت عدد 1- میل نماید آنگاه می‌توان نتیجه گرفت که عدم مزیت رقابتی تشدید می‌شود.

شاخص