موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

معیار خالص سود آوری اجتماعی عبارت از معیاری است که سود و زیان خالص اجتماعی یک فعالیت را اندازه‌گیری می‌کند. اگر قیمت‌های سایه‌ای برای عوامل و محصولات در نظر گرفته شده باشند و همه اثرات خارجی روی اقتصاد داخلی نیز با ارزش گذاری اجتماعی در این معیار لحاظ شده باشند آنگاه سود آوری خاصل اجتماعی منفعت (یا زیان) خالص مربوط به یک فعالیت اقتصادی با احتساب این هزینه‌ها است. در این معیار، از ارزش جهانی محصول (برحسب پول داخلی)؛ کل هزینه‌های تجاری (شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای)؛ و داخلی (شامل نیروی کار سرمایه و نهاده‌های غیر تجاری) تولید محصول کسر می‌گردد و سودآوری خالص اجتماعی فعالیت محاسبه می‌گردد. مثبت بودن این معیار نشان دهنده موجه بودن فعالیت و منفی بودن آن حاکی از یک زیان اجتماعی در تولید آن است.

فرمول این شاخص عبارت است از:

که در آن

NSPj: خالص سود اجتماعی حاصل از فعالیتj ام

aij: مقدار محصول i ام تولید شده از فعالیت jام

Pi: قیمت مرزی محصولi ام

Fsj: مقدار نهاده s ام بکاررفته در فعالیت jام

Vs: هزینه فرصت نهاده s ام

Ej: آثار خارجی فعالیتj ام

آخرین عبارت در سمت راست معادله، آثار خارجی بالقوه حاصل از فعالیت j ام را اندازه‌گیری می‌کند. این عبارت، سود (یا زیان) خالص غیر مستقیم اجتماعی را بیان می‌کند که اگر برابر با صفر نباشد باید در محاسبات لحاظ شود. اگر مجموعه سودهای خالص اجتماعی مستقیم و غیر مستقیم مثبت باشد فعالیت j ام از نظر اجتماعی مطلوب است.

میزان NSP اگر بر مبنای قیمت‌های مرزی اندازه‌گیری شود، بیانگر سود خالص اجتماعی بالقوه حاصل از یک فعالیت در سطح بین‌المللی (در مقایسه با سایر کشورها) است.

این شاخص می‌تواند به عنوان شاخص ضمنی مزیت (یا عدم مزیت نسبی) برای آن فعالیت در نظر گرفته شود. اگر نهاد‌های وارداتی یا تجاری و عوامل خارجی تولید از منابع داخلی قابل تمیز باشند، معادله را می‌توان به صورت زیر بازنویسی کرد:

که در آن

Uj: ارزش ناخالص تولیدات فعالیت j ام بر مبنای قیمت‌های مرزی به پول خارجی (قیمت ارزی)

Mj: مجموع ارزش نهاد‌های وارداتی و یا تجاری بر مبنای (c.i.f) و به پول خارجی (قیمت ارزی)

Rj: مجموع هزینه‌های فرصت کلیه عوامل خارجی تولید به پول خارجی

V: قیمت سایه‌ای ارز خارجی

تفاوت بین دو معادله این است که معادله دومی بیانگر خالص سود اجتماعی حاصل از یک فعالیت در مقایسه با سایر کشورهاست. بعبارت دیگر مطلوبیت اجتماعی فعالیت j ام تحت فروض بازار باز توسط این معادله بدست می‌آید.

شاخص